Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Dnr: 1629-15

Högsta förvaltningsdomstolen 2015-09-23, mål nr 1629-15

Sammanfattning

Ett krav för tillämpning av utomståenderegeln är att de utomstående delägarna i verksamhetsbolaget har rätt till utdelning. Eftersom ett handelsbolag inte lämnar utdelning kan inte utomståenderegeln vara tillämplig i ett sådant fall.

Referat

X planerade att genom ett holdingbolag (AB A) investera i fastigheter. AB A skulle äga trettio procent av ett kommanditbolag (KB) som i sin tur skulle äga två fastighetsförvaltande bolag. De övriga sjuttio procenten av KB skulle ägas av utomstående investerare.

X skulle vara verksam i betydande omfattning i KB och genom AB A ha ett bestämmande inflytande över KB. Resultatet i KB skulle fördelas efter ägarandelarna i KB.

Frågan i Skatterättsnämnden var om X:s aktier i AB A var kvalificerade eller om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, var tillämplig på grund av det utomstående ägandet i KB.

Skatterättsnämnden fann att förutsättningarna var sådana att aktierna i AB A var kvalificerade om inte utomståenderegeln var tillämplig. Nämnden fann vidare att det framgick av 57 kap. 3 § IL att ett fåmanshandelsbolag var ett företag enligt tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet.

Enligt Skatterättsnämnden omfattade utomståenderegeln en situation som den aktuella när verksamheten bedrevs i ett fåmanshandelsbolag. En sådan tolkning var enligt nämnden förenlig med bestämmelsens ordalydelse och syfte. Det fanns enligt nämnden inte några särskilda skäl mot en sådan tolkning. Skatteverket överklagade nämndens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att rekvisiten för utomståenderegeln är för det första att utomstående i betydande omfattning äger del i företaget där delägaren är verksam i betydande omfattning och för det andra att de utomstående ägarna har rätt till utdelning i detta företag.

Högsta förvaltningsdomstolen anger att utomstående kommer att äga del i KB i betydande omfattning. Däremot kommer de enligt domstolen inte att ha rätt till utdelning, eftersom ett KB inte lämnar utdelning. Därmed är utomståenderegeln inte tillämplig. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har tidigare refererat Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2015-03-03, dnr 66-14/D. Rättsfallet avser ett fall där verksamheten bedrivs i ett kommanditbolag, men är givetvis även tillämpligt på ett fall där verksamheten bedrivs i ett handelsbolag.

I just det aktuella fallet hade utomståenderegeln kunnat vara tillämplig, sett till syftet med 3:12-reglerna, eftersom vinsten fördelades i förhållande till kapitalinsatsen i KB. Det innebär att X, som var verksam i KB, inte skulle erhålla någon skattemässig fördel av att omvandla lön till resultatandel från KB eftersom de andra delägarna i KB då hade erhållit 70 % av den ersättning som X hade avstått. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bara att ett kommanditbolag inte kan lämna utdelning och därmed kan heller inte utomståenderegeln vara tillämplig. Detta argument åberopade Skatteverket vid sitt överklagande.