Områden: Bokföring & redovisning

Datum: 2007-02-14

Dnr: 131 97881-07/111

1 Sammanfattning

När en utdelning ska tas upp avgörs av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att en utdelning ska redovisas som en intäkt när den fastställts av behörigt beslutsorgan. Det är valutakursen den dag som utdelningen ska tas upp som intäkt i redovisningen som avgör storleken på den skattefria utdelningen. Därefter inträffad kursförändring är skattepliktig alternativt avdragsgill.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit till vilken kurs den skattefria utdelningen ska bestämmas när ett moderföretag erhåller skattefri utdelning från ett utländskt dotterföretag i utländsk valuta. Frågan är vilket belopp i svenska kronor som inte ska tas upp i deklarationen.

Detta kan illustreras med följande exempel: Dotterföretagets bolagsstämma beslutar den 1 april år 1 att dela ut till moderföretaget 100 i lokal valuta. Kursen den 1 april är 10 SEK. Utdelningen betalas ut den 1 oktober år 1.

  1. Kursen den 1 oktober är 11 SEK.
  2. Kursen den 1 oktober är 9 SEK.

3 Gällande rätt m.m.

I inkomstslaget näringsverksamhet finns inga särskilda regler om beskattningstidpunkten när det gäller utdelningar, varför denna styrs av de allmänna bestämmelserna om bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed i 14 kap. 2 § IL. Av Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av effekter av ändrade valutakurser, RR 8, framgår av punkt 6 att en transaktion i utländsk valuta ska omräknas till transaktionsdagens avistakurs när den tas in i redovisningen. Av praktiska skäl tillåts även en kurs som utgör en approximation av faktiska kurser. Av 24 kap. 12 - 22 §§ IL framgår det att en utdelning under vissa förutsättningar är skattefri.

Några särskilda regler om beskattningstidpunkten för valutakursvinster och valutakursförluster finns inte förutom regeln om värdering av balansposter i 14 kap. 8 § IL. Skatteplikten respektive avdragsrätten bestäms av huvudreglerna i 15 kap. 1 § IL avseende intäkter och 16 kap. 1 § IL avseende kostnader. Kursvinster och kursförluster är i regel skattepliktiga respektive avdragsgilla enligt dessa allmänna regler.

4 Bedömning

När en utdelning ska tas upp avgörs av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, i enlighet med 14 kap. 2 § IL. Fordran avseende utdelningen uppstår när den fastställs på bolagsstämman eller av ett motsvarande beslutsorgan. Vid denna tidpunkt ska en intäkt avseende utdelningen redovisas.

Skatteverket anser att det är reglerna om beskattningstidpunkten i 14 kap. 2 § IL som även styr vilken valutakurs som ska användas. Av RR 8 framgår att det i princip är transaktionsdagens avistakurs som ska tillämpas när utdelningen tas in i redovisningen. Detta innebär att det är valutakursen den dagen som kommer att avgöra den skattefria utdelningens storlek. Kursförändring efter denna tidpunkt är skattepliktig eller avdragsgill som kursvinst eller kursförlust enligt allmänna regler i 15 kap. 1 § IL respektive 16 kap. 1 § IL.

Vad som anförts innebär följande för ovanstående exempel:

Exempel A: Den skattefria utdelningen fastställs till 1 000 SEK och ska inte tas upp i deklarationen för år 1. Vid utbetalningen den 1 oktober år 1 erhålls 1 100 SEK varför den skattepliktiga kursvinsten uppgår till 100 SEK.

Exempel B: Den skattefria utdelningen fastställs till 1 000 SEK och ska inte tas upp i deklarationen för år 1. Vid utbetalningen den 1 oktober år 1 erhålls 900 SEK varför den avdragsgilla kursförlusten uppgår till 100 SEK.