Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2010-05-19

Dnr: 131 360866-10/1152

Nytt: 2015-08-27

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt, dnr 131 628145-15/111.

Den senaste tiden har frågan uppkommit om vilken momssats som ska tillämpas vid försäljning av tidningar som även innehåller en vara t.ex. en CD-skiva. Skatteverket har redan i en skrivelse från 2002-06-14 redogjort för sin bedömning i frågan. Enligt Skatteverket gäller följande.

Vid försäljning av tidningar vars förpackning även innehåller en vara bör normalt en uppdelning av beskattningsunderlaget göras. Den vara som medföljer tidningen ska alltså i normalfallet beskattas separat. I vissa fall kan det dock accepteras att en uppdelning inte görs. För att mervärdesskatt ska kunna tas ut med 6 % på tidningen inklusive den medföljande varan ska följande förutsättningar vara uppfyllda.

  1. Varan ska följa med endast som en marknadsföringsåtgärd.  Det kan vara som ett led i marknadsföringen av tidningen eller t.ex. som ett komplement till annonser i tidningen för andra varor eller  tjänster.
  2. Varan får inte medföra att priset på det aktuella numret av tidningen höjs. Inte heller får ett separat pris tas ut för varan.
  3. Kostnaden för den vara som medföljer ska vara så låg att den får anses vara en närmast försumbar del av tillhandahållandet. Med låg kostnad menas en kostnad som inte överstiger vare sig 10 % av den totala kostnaden för det aktuella numret av tidningen och den medföljande varan eller 10 kr.

För ytterligare information se RSV:s skrivelse 2002-06-14, dnr 1982-02/120.