Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-11-24

Dnr: 131 628861-15/111

1 Sammanfattning

Avdrag för kapitalförlust avseende investeringar i Fundior AB och Fundior Försäkring AB (Fundiorbolagen) kan inte medges i samband med att bolagen försattes i konkurs under år 2014.

Skatteverket anser att de depåbesked som Fundiorbolagen sänt ut avseende det kontobaserade sparandet (belopp upp till 50 000 kr) inte utgör ett av bolagen utgivet värdepapper. Avdrag för kapitalförlust på grund av bolagens konkurs kan därför inte medges. Avdrag för kapitalförlust kan däremot medges vid en avyttring av den fordran som en sparare har avseende det kontobaserade sparandet.

För placeringar i försäkringsprodukten Fundior Kapitalspar (sparande över 50 000 kr) medges inte avdrag för kapitalförlust eftersom fordran i det fallet avser insättning i en kapitalförsäkring.

2 Frågeställning

Fundior AB har ägt 100 procent av aktierna i Fundior Försäkring AB. Fundiorbolagen har i huvudsak bedrivit inlåningsverksamhet och försäkringsförmedling. Fundior AB har även bedrivit affärsverksamhet som bland annat avsett investeringar i fastigheter. Båda bolagen har försatts i konkurs under år 2014.

Med anledning av pågående konkursförfarande i Fundiorbolagen har fråga uppkomit om hur olika investeringar i bolaget ska hanterras skattemässigt. Fråga har ställts om kapitalförluster är avdragsgilla i samband med Fundiorbolagens konkurs och när avdrag i så fall ska medges.

Fundiorbolagen har erbjudit sina investerare två olika sparformer: dels ett kontobaserat sparande för placeringar upp till 50 000 kr och dels sparande i försäkringsprodukten Fundior Kapitalspar för placeringar över 50 000 kr.

Kontobaserat sparande

För placeringar upp till 50 000 kr har sparandet utgjorts av ett sedvanligt kontobaserat sparande. Insättningsgarantin gäller inte för detta sparande.

Kontohavarna har årligen erhållit ett depåbesked som har visat ställningen på kontot. Både bundet och obundet kontosparande har förekommit.

För det bundna sparandet har bindningstiden varierat mellan 3 och 36 månader. Ju längre tid spararen har bundit sitt sparande desto högre ränta har denne erbjudits. Kontot har inte haft någon uppsägningstid utan spararen har mot en mindre avgift kunnat ta ut sina pengar före bindningstidens slut.

Det obundna sparandet har inneburit att spararen fritt har kunnat disponera sina medel och därmed haft möjlighet att göra obegränsat med uttag från sitt sparkonto utan avgift.

Fundior Kapitalspar

För placeringar som överstiger 50 000 kr har spararna erbjudits att placera i kapitalförsäkringen Fundior Kapitalspar. Denna försäkringsprodukt har inte haft någon bindningstid och något maxbelopp har inte funnits för detta sparande. Kapitalförsäkringen har tillhandahållits av försäkringsbolaget STM Life Assurances PCC Plc (STM) som är registrerat i Gibraltar. Premieinbetalningarna har via kapitalförsäkringen investerats i Fundior AB:s affärsverksamhet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 44 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att kapitalvinster ska tas upp då tillgången avyttras. Kapitalförluster får dock inte dras av förrän förlusten är definitiv.

Av 44 kap. 3 § IL framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

I 44 kap. 8 § IL anges att ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det försätts i konkurs. Vidare framgår att vid en konkurs i ett svenskt aktiebolag ska alltid en kapitalförlust anses definitiv när bolaget försätts i konkurs.

I 44 kap. 2 och 40 §§ IL anges att kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av kapitalförsäkringar inte ska tas upp.

4 Bedömning

Kontobaserat sparande (sparande upp till 50 000 kr)

Skatteverket uppfattar att de depåbesked som Fundiorbolagen skickat till kontohavarna inte varit bärare av någon annan rättighet än att visa ställningen på aktuellt konto. Depåbeskeden har således haft samma funktion som ett kontoutdrag/årsbesked och har inte kunnat överlåtas.

Depåbeskedet anses inte utgöra ett av bolagen utgivet värdepapper vilket innebär att det inte omfattas av konkursbestämmelsen i 44 kap 8 § IL. Fordran anses därmed inte avyttrad i samband med Fundiorbolagens konkurs år 2014. Avdrag för kapitalförlust kan därför inte medges i deklarationen 2015 enbart på grund av konkurserna. I och med att Fundiorbolagen försätts i konkurs får kontohavaren en fordran mot konkursboet. Om fordran avyttras medges avdrag för kapitalförlusten. Avdragsrätten uppkommer för det beskattningsår då fordran avyttras.

Då fordran inte är marknadsnoterad är 70 procent av förlusten är avdragsgill.

Fundior Kapitalspar (sparande över 50 000 kr)

Kapitalförsäkringarna har tillhandahållits av STM. Varken STM eller kapitalförsäkringarna har upphört genom konkurserna i Fundiorbolagen. Värdenedgången på försäkringen medför inte att det uppkommer någon rätt till avdrag. Vid avyttring av kapitalförsäkringen är kapitalvinsten inte skattepliktig och kapitalförlusten är inte avdragsgill.

Till den del fordran utgör placeringar i försäkringsprodukten Fundior Kapitalspar medges därför inte avdrag för kapitalförlust vare sig i samband med att Fundiorbolagen försatts i konkurs eller vid en senare avyttring.