Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 620646-15/111

Nytt: 2016-05-26

Denna rättsfallskommentar upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt, dnr 131 209264-16/111.

Kammarrätten i Stockholms dom den 29 oktober 2015, mål nr 5164-5165-14

Redovisningsperioden januari–december 2012

Sammanfattning

Kammarrätten har ansett att tillhandahållande av en femdagarskurs i manuell medicin till beskattningsbara personer inte omfattas av begreppet tillträde till pedagogiskt evenemang. Det innebär att beskattningsland ska bestämmas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning. Domen kommer inte att överklagas.

Referat

Frågan i målet var om bolagets tillhandahållande av femdagarskurser i manuell medicin till beskattningsbara personer är ett tillträde till ett pedagogiskt evenemang enligt 5 kap. 11 a § ML. Det innebär i så fall att tjänsten är omsatt inom landet eftersom kurserna äger rum i Sverige. Om tillhandahållandet av kurserna inte omfattas av den bestämmelsen gäller i stället huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Syftet med utbildningen är att sprida den s.k. Ackermann-metoden. Utbildningen består av tre steg. Steg ett är en intensivkurs om fem dagar med privatundervisning för max sju elever per lärare. Steg två består i att eleverna efter kursen omsätter och använder sina kunskaper på sina egna praktiker i minst sex månader. Av bolagets webbsida framgår att under elevens praktik står lärarna till förfogande vid eventuella frågor. Denna möjlighet till kontakt ingår således som en del i femdagarskursen. När eleverna känner sig klara med praktiken anmäler de sig till påbyggnadskursen som är steg tre. Påbyggnadskursen avslutas med examination och diplomering för de som blir godkända.

Kammarrätten fann att de aktuella femdagarskurserna inte var jämförbara med den beskrivning av pedagogiska evenemang som finns i genomförandeförordningen. Särskilt inte som undantagsregeln ska tillämpas restriktivt. Kurserna omfattas i stället av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML. Omsättningen är gjord utomlands om köparna av kurserna är beskattningsbara personer etablerade i ett annat land.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande 2015-04-16, dnr 131 174473-15/111, Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt, uttalat att ett evenemang är ett arrangemang som utifrån den genomsnittlige besökarens perspektiv äger rum på en viss plats under en begränsad tid och saknar kontinuitet.

Den aktuella femdagarskursen är en integrerad del i en utbildning i Ackermann-metoden. Efter avslutad femdagarskurs får eleverna möjlighet att använda sina nya kunskaper på sina egna praktiker. Om frågor uppstår under praktikperioden har de möjlighet att kontakta sina lärare från femdagarskursen.

Det betyder att den aktuella femdagarskursen har ett element av kontinuitet i sig, genom tillgången till lärare under praktikperioden. Kursen kan då inte bedömas vara ett evenemang som äger rum under en begränsad tid.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning att de aktuella femdagarskurserna inte omfattas av begreppet tillträde till ett pedagogiskt evenemang. Skatteverket kommer inte att överklaga domen.

Skatteverket har uppmärksammat att medlemsstaterna inom EU tillämpar begreppet tillträde till evenemang på olika sätt. Olika tillämpningar kan leda till dubbelbeskattning alternativt att transaktioner helt undgår beskattning. Skatteverket har därför för avsikt att analysera den uppkomna situationen närmare, vilket kan medföra att ställningstagandet 2015-04-16 kan komma att justeras.

Referenser

5 kap. 5 § ML

5 kap. 11 a § ML

Artikel 53 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

Artikel 32 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011