OBS! Det finns en senare version.

Områden: Mervärdesskatt

Ändring till och med: SFS 2018:963

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull finns även i tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287). Förordning (2016:292).

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i tullagen (2016:253).

När tull ska betalas enligt denna förordning tillämpas rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Förordning (2016:292).

Tullfrihet i vissa fall

3 § Framställning om tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. görs av beskickning eller konsulat. Handling som innehåller sådan framställning ges in i två exemplar till Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet anger på handlingen vilken kategori varumottagaren tillhör. Ett exemplar av handlingen återställs till beskickningen eller konsulatet för att lämnas till Tullverket.

Framställning som avses i första stycket behövs inte i fråga om kurirförsändelse eller konsulär post som avses i artikel 27 i konventionen den 18 april 1961 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser eller artikel 35 i konventionen den 24 april 1963 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1974:10) om konsulära förbindelser. Framställning om tullfrihet för ett olönat konsulat görs av konsulatchefen och ges in till Tullverket.

Förordning (1999:526).

4 § Om tullfrihet medgetts enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg och om transportmedlet överlåts tidigare än två år efter det att tulldeklarationen ingavs till Tullverket, ska den som medgetts tullfriheten betala tull för transportmedlet. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde transportmedlet har då. Tull tas dock inte ut, om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller tas tull ut om transportmedlet överlåts till någon som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m. Om transportmedlet har överlåtits till någon som har rätt till tullfrihet enligt vad som sagts nu, ska bestämmelserna i denna paragraf gälla som om den hade medgetts tullfrihet som transportmedlet överlåts till. Om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, tas tull inte ut, om ägaren under vistelsen här innehaft transportmedlet minst sex månader efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket.

Om någon som medgetts tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta transportmedlet tidigare än två år efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket, ska han eller hon anmäla det till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att tas ut för transportmedlet, ska anmälan överlämnas till Tullverket.

Om transportmedlet ska överlåtas till någon som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m., ska anmälan åtföljas av en försäkran av den som har rätt till tullfrihet att tull ska betalas av honom eller henne för transportmedlet, om det överlåts tidigare än som är tillåtet enligt första stycket. Utrikesdepartementet överlämnar anmälningshandlingarna och försäkran till Tullverket.

Förordning (2016:292).

4 a § Om tullfrihet medgetts, enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., för andra varor än de som anges i 4 §, ska den som medgetts tullfriheten betala tull för varan, om

1. varan varit avsedd för beskickningens eller konsulatets officiella bruk eller beskicknings- eller konsulatmedlems eller medlem av dennes familjs personliga bruk, och

2. varan överlåts tidigare än ett år efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket.

Den som medgetts tullfriheten ska anmäla överlåtelsen till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att tas ut för varan, ska anmälan överlämnas till Tullverket. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har vid denna tidpunkt. Förordning (2016:292).

5 § Bestämmelserna i 4 § tillämpas även i fall då en internationell organisation eller person som är knuten till sådan organisation har medgetts tullfrihet enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg. I sådana fall görs anmälan enligt 4 § andra stycket hos Tullverket. Anmälan skall i fall som avses i 4 § tredje stycket åtföljas av en där nämnd försäkran. Förordning (1999:526).

5 a § Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller

1. för en främmande stats militära styrka eller ett Natohögkvarter, att varorna är avsedda uteslutande för styrkans eller högkvarterets eget bruk eller för bruk av en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret,

2. för en medlem av en styrka, ett Natohögkvarter eller en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret

- i fråga om motorfordon: att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhörigas bruk,

- i fråga om andra varor: att varorna deklareras för övergång till fri omsättning när medlemmen första gången kommer till Sverige för att tillträda sin tjänstgöring eller när anhöriga först anländer till Sverige för att ansluta sig till honom eller henne samt att det är fråga om personliga ägodelar och möbler för den tid som uppdraget varar.

Om en vara som införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om tullfrihet m.m. överlåts, ska den som medgetts tullfrihet betala tull för varan. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har då. Förordning (2016:674).

6 § Tullfrihet gäller för förnödenheter som medförs eller tas ombord på fartyg och luftfartyg som ankommer till eller avgår från Sveriges tullområde, om de är avsedda för transportmedlet och kan anses motsvara transportmedlets behov under uppehållet i Sverige.

Tullfrihet gäller för proviant för besättningens eller passagerarnas behov då den medförts eller tagits ombord på

1. fartyg, med undantag av fritidsfartyg, eller luftfartyg, som ankommer till eller avgår från Sveriges tullområde,

2. tåg i trafik mellan Sverige och tredje land i den utsträckning som behövs för bespisning av passagerare under resa här i landet, om provianten förvaras i restaurangvagn eller liknande utrymme.

I fråga om fartyg i utrikes trafik som undergår reparation eller liknande åtgärd vid varv i Sverige medges tullfrihet för förnödenheter och proviant som är avsedda för fartyget eller fartygets besättning och som kan anses motsvara fartygets eller besättningens behov under tiden för åtgärderna. Förordning (1995:1643).

7 § Tullfrihet gäller för andra varor än spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror, om de inte införs i handelssyfte, och

1. deklareras för övergång till fri omsättning för en person som har hemvist i Sverige och återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland i minst ett år,

2. ägs av den person för vilken de deklareras för övergång till fri omsättning,

3. prövas inte överstiga de behov som ägaren och ägarens hushåll har,

4. utgör hushållsförnödenheter eller har begagnats i tredjeland av ägaren eller medlem av ägarens hushåll, och

5. ska användas här i landet av ägaren eller medlem av ägarens hushåll.

Med ägare enligt första stycket jämställs den som innehar varor på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Vid beräkning av vistelsens längd i tredjeland får Tullverket bortse från korta avbrott. Förordning (2016:292).

8 § I fråga om motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg gäller, utöver de villkor som anges i 7 §, att transportmedlet under minst ett år innan ägaren återvänder till Sverige ska ha tillhört denne och använts i tredjeland av ägaren eller medlem av ägarens hushåll i normal utsträckning. Tullfrihet medges dock inte om ägaren inom tre år före sin återkomst hit har deklarerat transportmedel av motsvarande slag för övergång till fri omsättning och tullfrihet har medgetts för transportmedlet.

Om det finns synnerliga skäl får Tullverket medge tullfrihet enligt 7 § trots bestämmelserna i första stycket.

Om transportmedel, för vilket tullfrihet medgetts, överlåts tidigare än ett år efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket, ska den som har medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till Tullverket och betala den tull från vilken befrielse medgavs när transportmedlet deklarerades för övergång till fri omsättning. Om det finns särskilda skäl får Tullverket medge undantag från skyldigheten att betala tull. Förordning (2016:292).

8 a § Har upphävts genom förordning (2003:375).

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

Tullfrihet m.m.

9 § Har upphävts genom förordning (2002:110).

10 § Tullfrihet medges för bröllopsgåva från en person som är bosatt i tredje land till en person, som i samband med giftermål flyttar in till Sverige från ett tredje land, under förutsättning att värdet av gåvan inte överstiger 2 000 kronor.

11 § Tullfrihet i fall som avses i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse bortfaller om varorna efter införseln inte används på sådant sätt som förutsätts för tullfriheten eller det visar sig att de för tullfriheten gällande reglerna på annat sätt inte är uppfyllda. I sådana fall skall detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas. Förordning (1999:526).

12 § Med behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 918/83 avses Tullverket om inte annat följer av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller denna förordning.

Med behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning avses Försvarets materielverk.

Förordning (2003:375).

13 § Tullverket skall fullgöra den skyldighet att informera EG-kommissionen som föreskrivs i förordning (EEG) nr 918/83 när det gäller ansökan om tullfrihet och beslut som meddelas i samband med en sådan ansökan. Förordning (1999:526).

14 § Tullverket får medge undantag från bestämmelser om tidsfrister som avses i förordning (EEG) nr 918/83.

Förordning (1999:526).

15 § Tullverket får på villkor som anges i förordning (EEG) nr 918/83 bestämma att debitering av tull på varor avsedda för katastrofoffer skjuts upp i avvaktan på EG-kommissionens beslut om tullfrihet för sådana varor. Förordning (1999:526).

16 § Tullverket får efter ansökan enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse godkänna en institution, inrättning eller organisation som mottagare berättigad att införa vissa varuslag tullfritt. Tullverket ska, om det behövs, ge andra berörda myndigheter tillfälle att yttra sig innan verket beslutar om godkännande.

Förordning (2016:292).

17 § I de fall då förordning (EEG) nr 918/83 medger undantag från villkoren för tullfrihet för flyttgods som en följd av exceptionella politiska förhållanden skall dock regeringen besluta om sådana undantag.

17 a § Tullverket skall vart sjätte år till Europeiska kommissionen lämna rapport om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 150/2003.

Försvarets materielverk skall fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen som föreskrivs i artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 150/2003. Förordning (2003:375).

Tullförmåner med anledning av handelsöverenskommelser som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått

18 § Enligt handelsöverenskommelser som EG har ingått får ursprung i vissa fall styrkas genom exportörsdeklaration på faktura (fakturadeklaration) eller exportörsdeklaration på blankett EUR.2 om varornas värde inte överstiger vissa i överenskommelserna angivna gränser.

För varor som uppfyller avtalens ursprungsregler och som införs utan handelssyfte medger handelsöverenskommelserna vidare att ett ursprungsintyg inte behöver företes då varorna

-- inkommer från en enskild person adresserade till en enskild person (småförsändelser), eller

-- ingår i en resandes personliga bagage.

Enligt handelsöverenskommelserna gäller dock lättnaden endast om varornas värde inte överstiger vissa i överenskommelserna angivna gränser.

Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Förordning (1999:526).

19 § För bedömning av en varas ursprung får Tullverket inhämta kompletterande uppgifter om varan från utländsk tullmyndighet. Förordning (1999:526).

20 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för en vara ska framställas när varan deklareras till ett tullförfarande.

Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 1 kap. 3 § tullagen (2016:253) får Tullverket medge att ursprungsintyg endast behöver visas upp på begäran av verket.

Om ett postbefordringsföretag är deklarant för en vara som har kommit in med post, ska ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då varan deklarerades till ett tullförfarande. Förordning (2016:292).

21 § Med tullmyndighet i handelsöverenskommelser som EG har ingått avses för svenskt vidkommande Tullverket om inte annat följer av denna förordning eller annan författning.

Tullverkets uppgifter enligt en sådan överenskommelse får, i fråga om utfärdande av varucertifikat EUR.1, även fullgöras av sådan auktoriserad handelskammare som godkänts av Tullverket.

Förordning (2004:691).

22 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Förordning (2018:963).

Skydd mot dumpad eller subventionerad import m. m.

23 § Framställning om skydd mot dumpad eller subventionerad import enligt de bestämmelser som anges i 1 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m. skall, för det fall den inte ges in till EG-kommissionen, ges in till Kommerskollegium. Framställning om skydd mot annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import enligt de bestämmelser som anges i 1 § tredje stycket lagen om tullfrihet m. m. skall ges in till Kommerskollegium.

Kommerskollegium utför de undersökningar och vidtar de åtgärder som kommissionen begär med hänvisning till de bestämmelser som avses i första stycket eller som i övrigt följer av dessa bestämmelser.

Uppgifter som avses i 9 § lagen om tullfrihet m. m. skall på begäran lämnas till Kommerskollegium. För kontroll av lämnade uppgifter får Kommerskollegium förelägga den som är uppgiftsskyldig att tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten.

Övriga bestämmelser

24 § Medges tullfrihet för varor upp till ett visst belopp uttryckt i ecu avrundas beloppet efter omräkning till svenska kronor till närmast högre hundratal kronor.

Tullverket skall tillkännage gällande belopp uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Förordning (1999:526).

25 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m. och denna förordning får meddelas av Kommerskollegium såvitt gäller skydd mot dumpad eller subventionerad import samt skydd mot annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import och i övrigt av Tullverket.

När myndigheten meddelar verkställighetsföreskrifter skall den iaktta internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig och, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.

Förordning (1999:526).

Övergångsbestämmelser

1994:1605

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid förordningens ikraftträdande upphör tullfrihetsförordningen (1987:1289) att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.

3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.

4. Av övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar framgår att äldre föreskrifter om bl. a. varors ursprung fortfarande skall tillämpas.