OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2016.

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar   Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per
        år       månad    vecka    dag
högst 3 axlar  8 729 kronor  872 kronor  236 kronor 72 kronor
4 eller fler  14 094 kronor  1 409 kronor 372 kronor 72 kronor

axlar

3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i lydelsen enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar   Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per
        år       månad    vecka    dag
högst 3 axlar  7 729 kronor  772 kronor  209 kronor 72 kronor
4 eller fler  12 730 kronor  1 273 kronor 336 kronor 72 kronor

axlar

4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i lydelsen enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar   Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per
        år       månad    vecka    dag
högst 3 axlar  6 819 kronor  681 kronor  181 kronor 72 kronor
4 eller fler  11 366 kronor  1 136 kronor 300 kronor 72 kronor

axlar

5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.