Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2015-12-17

Dnr: 131 674134-15/111

Ställningstagandet Självständig näringsverksamhet utomlands – EG-rättsliga frågor daterat 2008-12-17, dnr 131 774559-08/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2016 ändras 2 kap 23 §, 14 kap. 12 § samt 42 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229), se SFS 2015:775. Ändringarna innebär att det enbart är självständig näringsverksamhet som bedrivs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som räknas som en egen näringsverksamhet. Det är också bara självständig näringsverksamhet utanför EES som alltid anses vara passiv näringsverksamhet och som inte ger rätt till avdrag för underskott när verksamheten upphör.

Ställningstagandet från 2008-12-17 ska därför upphöra att gälla för tid efter den 1 januari 2016 då frågan nu är lagreglerad.