Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2015-12-18

Dnr: 131 675099-15/111

Nytt: 2023-03-10

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-03-10, dnr. 8-2254572.

Nytt: 2020-12-07

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom, HFD 2020 ref 51, fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked. Detta ställningstagande överensstämmer inte med HFD:s dom när det gäller tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande. Skatteverket kommer att se över ställningstagandet med anledning av domen. Se rättsfallskommentaren till HFD:s dom 2020-10-28, mål nr 876-20, dnr. 8-635639.

1 Sammanfattning

I detta ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på när uthyrning av möblerade rum är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

Om det inte är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse är det fråga om skattefri uthyrning av fastighet.

Avgörande för bedömningen av om uthyrning av möblerade rum ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse är innehållet och syftet i verksamheten.

Skatteverket anser att två rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska vara frågan om skattepliktig rumsuthyrning.

Skattepliktig rumsuthyrning innefattar att

 1. uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi och
 2. uthyrningen kommer att ske inom ramen för en hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Med tillfällig logi avses uthyrning för en kortare tid. Upplåtelsens längd bedöms med utgångspunkt i avtalstiden och inte de boendes vistelsetid.

Med hotellrörelse eller liknande verksamhet (hotellrörelse eller liknande verksamhet förkortas fortsättningsvis hotellrörelse) avses att tillhandahållandet marknadsförs till dygns- eller veckopris alternativt att för hotellrörelse typiska tjänster tillhandahålls. För att det ska vara fråga om hotellrörelse krävs även att verksamheten inte är av obetydlig omfattning.

Om uthyrningen är skattefri medför det att avdragsrätt för ingående skatt saknas. Under vissa förutsättningar kan uthyraren bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Frågan om frivillig skattskyldighet behandlas i ett separat ställningstagande.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2005-01-20, dnr 130 735858-04/111, Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor. I det nu publicerade ställningstagandet förtydligar Skatteverket sin syn på när uthyrning av möblerade rum är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. Förtydligandet innefattar en uppräkning av omständigheter som har betydelse för bedömningen av om upplåtelsen är skattepliktig eller inte. En förändring i bedömningen i förhållande till det ersatta ställningstagandet är att upplåtelsens längd bedöms med utgångspunkt i avtalstiden och inte de boendes vistelsetider. En bedömning av om verksamheten varaktigt ändrat inriktning införs.

I detta ställningstagande förutsätts att uthyrningen av möblerade rum görs i en ekonomisk verksamhet. Vad som är ekonomisk verksamhet behandlas i ett separat ställningstagande.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått frågor som rör mervärdesbeskattning i samband med uthyrning av möblerade stugor, rum och lägenheter, fortsättningsvis uthyrning av möblerade rum. Frågorna har främst gällt vad som avses med uthyrning en kortare tid och om det är avtalstiden, eller de boendes vistelsetid som är avgörande för bedömningen.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2005-01-20, dnr 130 735858-04/111, Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor. I det nu publicerade ställningstagandet förtydligar Skatteverket sin syn på när uthyrning av möblerade rum är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. Förtydligandet innefattar en uppräkning av omständigheter som har betydelse för bedömningen av om upplåtelsen är skattepliktig rumsuthyrning eller inte. En förändring i bedömningen i förhållande till det ersatta ställningstagandet är att upplåtelsens längd bedöms med utgångspunkt i avtalstiden och inte de boendes vistelsetider. En bedömning av om verksamheten varaktigt ändrat inriktning införs.

3 Gällande rätt m.m.

Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet

Upplåtelse av hyresrätter, bostadsrätter och andra rättigheter till fastigheter undantas från skatteplikt (3 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 l i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. Det ankommer därmed på medlemsstaterna att från skatteplikt undanta utarrendering och uthyrning av egendom.

Skatteplikt gäller dock vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (3 kap. 3 § första stycket 4 ML). Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML har sin motsvarighet i artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet som anger att undantaget från skatteplikt inte ska gälla för:

”Tillhandahållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, däribland tillhandahållande av logi i semesterbyar eller på områden som iordningställts för användning som campingplatser.”

Vad som utgör skattepliktigt logi definieras därmed enligt mervärdesskattedirektivet av medlemsstaterna. Det ankommer på medlemsstaterna att införa de kriterier som de anser lämpliga för att upprätthålla distinktionen mellan skattefri och skattepliktig uthyrning (C-346/95, Blasi, punkterna 21−22).

Den tidsrymd under vilken tillhandahållandet av logi sker, utgör ett lämpligt kriterium för avgränsning, eftersom logi skiljer sig från uthyrning av ett bostadsrum genom bland annat vistelsens längd. I allmänhet är vistelsen på ett hotell ganska kort och vistelsen i en hyreslägenhet tämligen lång (C-346/95, Blasi, punkt 23).

Det bör undersökas om vissa inslag (som till exempel en automatisk förlängning av hyreskontraktet) tyder på att den tid som har angetts i hyreskontraktet inte återspeglar parternas verkliga avsikter, och det är lämpligare att ta hänsyn till den faktiska sammantagna tidsrymd under vilken tillhandahållande av logi sker snarare än till den hyrestid som finns angiven i hyreskontraktet (C-346/95, Blasi, punkterna 26−27).

Hyrestiden är inte det enda avgörande kriteriet för att kvalificera ett avtal om fastighetsuthyrning i den mening som avses i unionsrätten, även om den korta tidsrymd under vilken tillhandahållandet av logi sker kan utgöra ett lämpligt kriterium för att skilja hotellogi från uthyrning av ett bostadsrum (C-284/03, Temco Europe, punkt 21). Den gemensamma nämnaren för transaktioner som ska beskattas enligt artikel 135.2 i mervärdesskattedirektivet är att de innebär ett mera aktivt utnyttjande av egendomen (C-326/99, Stichting ”Goed Wonen”, punkt 53).

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked avseende företagsbostäder uttalat att det är upplåtelsen som sådan som ska avse tillfällig logi. Det innebär att upplåtelsen till hyresgästen ska vara av tillfällig natur. Den bedömningen påverkas inte av hur hyresgästen sedan faktiskt nyttjar det möblerade rummet inom ramen för den avtalade kontraktstiden. SRN bedömde att uthyrningstid för en hyresperiod på ett år, med automatisk förlängning ett år i taget om avtalet inte sägs upp inte är momspliktig korttidsuthyrning. En sådan verksamhet ansågs av SRN inte väsentligen inriktad på att i en aktiv rörelse tillhandahålla tillfälligt logi (SRN 2015-05-20, dnr 35-14/I).

Vid tillämpning av den tidigare gällande lagen (1968:430) om mervärdeskatt förelåg skatteplikt för rumsuthyrning endast om lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse var tillämplig på uthyrningen. Med hotell- och pensionatsrörelse avsågs yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad, vilket enligt förarbeten inte ansågs omfatta uthyrning för en termin och i tveksamma fall i stort sett inte omfattade längre än en månad. Uthyrning till Statens invandrarverk har enligt tidigare gällande mervärdeskattelag bedömts med utgångspunkt i de bolagets tillhandahållande av tjänster till de asylsökande (RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82).

Uttrycket ”branscher med liknande funktion” i 135.2 a i mervärdesskattedirektivet bör ges en vid tolkning eftersom dess syfte är att säkerställa att tillhandahållande av tillfällig logi, liknande (och därmed potentiellt konkurrerande med) det som tillhandahålls inom hotellbranschen ska beskattas (C-346/95, Blasi, punkt 20).

Avdragsrätt för ingående skatt

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten (8 kap. 3 § första stycket ML och artikel 168 i mervärdesskattedirektivet).

Avdrag får dock inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad (8 kap. 9 § ML). Med stadigvarande bostad avses en byggnad eller del av byggnad som är inrättad för permanent boende (RÅ 2002 ref. 67).

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad avser all ingående skatt som kan hänföras till bostaden, dvs. såväl kostnader för inventarier som reparationer samt kostnader för drift och underhåll (SOU 1994:88 s. 242).

Vid bedömning av vad som utgör stadigvarande bostad ska enligt rättspraxis både utformningen och den faktiska användningen av en byggnad eller byggnadsdel tillmätas betydelse (RÅ 2010 ref. 43).

Av rättspraxis framgår att avdragsförbudet för stadigvarande bostad måste uppfattas som en schablonregel. Avdragsförbudet ska tillämpas oberoende av att huvudregeln i 8 kap. 3 § första stycket ML medför rätt till avdrag (se bl.a. RÅ 2003 ref. 100 I och II).

Avdrag för ingående skatt som hänför sig till en byggnad eller del av en byggnad bör i vissa fall kunna medges även om byggnaden till sin karaktär är en bostad. Detta bör vara fallet då byggnaden eller byggnadsdelen på något sätt anpassats för verksamheten och den del där verksamheten bedrivs är klart avskild från bostadsdelen (RÅ 2003 ref. 100 I och II).

Om lägenheten eller motsvarande del i en byggnad uteslutande används för skattepliktig rumsuthyrning anses den inte inrättad för permanent boende. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är inte tillämpligt. Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv som används för den skattepliktiga verksamheten föreligger (RÅ 2002 ref. 67 och RÅ 2002 not. 174−175).

4 Bedömning

4.1 Innehållet och syftet i verksamheten

Inledning

Uthyrning av möblerade rum kan ur mervärdesskattesynpunkt bedömas antingen som skattefri uthyrning av fastighet eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. (Hotellrörelse eller liknande verksamhet förkortas fortsättningsvis hotellrörelse).

Avgörande för bedömningen av om uthyrning av möblerade rum ska anses vara rumsuthyrning i hotellrörelse och därmed skattepliktig är innehållet och syftet i verksamheten.

Skatteverket anser att två rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska vara frågan om skattepliktig rumsuthyrning. Skattepliktig rumsuthyrning innefattar att

 1. uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi och
 2. uthyrningen kommer att ske inom ramen för en hotellrörelse.

Tillhandahållande av tillfällig logi (uthyrningen avser en kortare tid)

En väsentlig egenskap vid rumsuthyrning i hotellrörelse är att verksamheten i sig är inriktad på tillhandahållande av logi. Med tillhandahållande av logi förstås att upplåtelsen till hyresgästen ska vara av tillfällig natur, dvs. uthyrningen ska avse en kortare tid. Upplåtelsens längd bedöms med utgångspunkt i avtalstiden och inte de boendes vistelsetid, jfr t.ex. SRN 2015-05-20, dnr 35-14/I. Bedömningen påverkas därmed inte av hur hyresgästen faktiskt utnyttjar det möblerade rummet inom ramen för den kontraktstid som avtalats mellan parterna.

Det kan förekomma att uthyrning av möblerade rum sker under en längre period. Vid bedömning av om en sådan uthyrning ändå avser tillhandahållande av tillfällig logi får beaktas att syftet med bestämmelsen i ML och mervärdesskattedirektivet är att skilja skattepliktig rumsuthyrning från skattefri upplåtelse av fastighet, dvs. i detta fallet bostäder. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om uthyrningen sker i konkurrens med uthyrning inom hotellbranschen.

En bedömning av om en längre upplåtelse är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller skattefri upplåtelse av fastighet ska ske i det enskilda fallet. Vid skattepliktig rumsuthyrning anser Skatteverket att uthyrningstiderna i verksamheten inte överstiger fyra månader.

Möblerade rum hyrs också ut till studenter och uthyrningen avser då i regel en termin. Terminsuthyrning av möblerade rum, t.ex. i studentkorridor, är en skattefri fastighetsupplåtelse.

Enligt EU-domstolen bör det undersökas om vissa inslag (som till exempel en automatisk förlängning av hyreskontraktet) tyder på att den tid som har angetts i hyreskontraktet inte återspeglar parternas verkliga avsikter. Då kan det vara lämpligare att ta hänsyn till den faktiska sammantagna tidsrymd under vilken tillhandahållande av logi sker snarare än till den hyrestid som finns angiven i hyreskontraktet. Skatteverket anser att om det redan vid avtalets ingående är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid än fyra månader ska bedömningen av uthyrningstidens längd inte begränsas till den tid som anges i det initiala avtalet.

Hotellrörelse

Rumsuthyrning i hotellrörelse innebär ett aktivt utnyttjande av egendomen. Fastighetsuthyrning kännetecknas främst av en förhållandevis passiv verksamhet som har samband med att viss tid förflyter.

Skatteverket anser att följande ska vara uppfyllt för att verksamheten ska anses vara en hotellrörelse.

 1. a) Uthyraren marknadsför tillhandahållandet vanligtvis till dygns- eller veckopris, eller

  b) det finns en reception eller motsvarande och uthyraren erbjuder för hotellrörelser typiska tjänster.

 2. Utöver detta ska verksamheten inte vara av obetydlig omfattning.

Som exempel på för hotellrörelser typiska tjänster kan nämnas städning av rummet och byte av sänglinne eller annan gästservice.

Om en privatbostad 1 eller en bostad om innehas med hyresrätt hyrs ut bör det särskilt övervägas om uthyrningen bedrivs på ett sådant sätt att den kan anses utgöra hotellrörelse. Vid bedömning bör följande beaktas.

 • Hur lång tid det möblerade rummet är uthyrt.
 • Hur stor omsättningen är.

Skatteverket anser att en hotellrörelse bedrivs när uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor.

Om uthyrningen inte sker inom ramen för en hotellrörelse är det frågan om skattefri upplåtelse av fastighet.

4.2 Varaktigt ändrad inriktning

Varaktigt ändrad inriktning - en tröghetsregel

Om ett företag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse i ett enskilt fall och för maximalt 11 månader sluter avtal om uthyrning av möblerade rum medför detta enligt Skatteverkets uppfattning inte att innehållet och syftet i verksamheten förändras. Uthyrningen av rummen är fortsatt skattepliktig. Om innehållet och syftet i verksamheten, eller del av verksamheten, varaktigt ändrar inriktning kan dock skatteplikten påverkas, jfr exempel 5.

Om ett företag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse sluter återupprepade avtal om uthyrning av möblerade rum med samma avtalspart ska det prövas om den verkliga avsikten är uthyrning för lång tid.

Om uthyrning direkt eller indirekt till en och samma avtalspart äger rum under mer än 11 månader sammanlagt under en tolvmånadersperiod är detta en presumtion för att fortsatt uthyrning till samma part är skattefri uthyrning av fastighet.

Bedömningen av om verksamheten varaktigt ändrat inriktning i enlighet med vad som sägs i detta ställningstagande bör ske i det enskilda fallet. En varaktigt ändrad inriktning kan innebära att regler om jämkning av avdrag enligt 8 a kap. ML blir aktuella.

4.3 Avdragsrätt

Skattefri uthyrning av fastighet

Rätt till avdrag för ingående skatt förutsätter att förvärvet används för en skattepliktig verksamhet. Om uthyrningen av det möblerade rummet är en skattefri uthyrning av fastighet saknas därför avdragsrätt för ingående skatt.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Om en byggnad i sin helhet används för skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse verksamhet finns avdragsrätt för ingående skatt på kostnader hänförliga till den skattepliktiga verksamheten. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad, se nedan, gäller inte i detta fall. Avdragsrätt förutsätter att de allmänna förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda. Detta medför att ett hotellföretag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning normalt har avdragsrätt för ingående skatt på förvärv som används för den skattepliktiga verksamheten.

Begränsning av avdragsrätten för ingående skatt som hänför sig stadigvarande bostad

För ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad finns ett avdragsförbud.

Vid bedömning av vad som är stadigvarande bostad ska enligt rättspraxis både utformningen och den faktiska användningen tillmätas betydelse. Med stadigvarande bostad avses en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för permanent boende eller används som stadigvarande bostad.

Avdragsrätt för ingående skatt finns dock om den del av byggnaden där verksamheten bedrivs är klart avskild från bostadsdelen och en anpassning för verksamheten skett. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är därmed tillämpligt om det möblerade rummet inte är avskilt från bostadsdelen.

Enligt Skatteverkets uppfattning är avdragsförbudet tillämpligt om det möblerade rummet inte uteslutande är avsett att användas för skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse, jfr exempel 2−3. Det räcker därmed inte att en bostad eller ett utrymme i en stadigvarande bostad till viss del används i skattepliktig verksamhet för att man ska få rätt till avdrag för ingående skatt. Avdragsförbudet är tillämpligt då privat användning av det möblerade rummet förekommer. Eftersom det är fråga om en tillgång av privat karaktär finns anledning att ställa högre beviskrav än normalt på att tillgången används uteslutande i skattepliktig verksamhet.

Avdragsförbudet är därmed tillämpligt om en beskattningsbar person dels bedriver skattepliktig verksamhet i form av rumsuthyrning i hotellrörelse, dels använder det möblerade rummet för annat ändamål såsom för eget bruk eller skattefri uthyrning som stadigvarande bostad. Ett exempel på en sådan stadigvarande bostad är en fritidsfastighet som delvis hyrs ut, delvis används av ägaren.

5 Exempel

Exempel 1, Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse

A har i maj innevarande år blivit sambo med sin flickvän i hennes lägenhet. Sedan den första juni annonserar A ut sin enrumslägenhet i Malmö för uthyrning via ett företags webbplats. Uthyrningen sker till dygnspris. A tar hand om städning och byte av sänglinne vid byte av hyresgäst. Lägenheten är uthyrd 120 dagar under perioden juni−december. A:s inkomster av uthyrningen är 96 000 kr. A kommer att övernatta i lägenheten en till två dagar i veckan om den inte är uthyrd. I januari kommer A och hans flickvän att flytta tillbaka till lägenheten.

Skatteverket anser att skattepliktig rumsuthyrning innefattar dels att uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi, dels att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse. Skatteverket anser att A tillhandahåller tillfällig logi till respektive hyresgäst eftersom uthyrningen avser en kort tid. Skatteverket anser att uthyrningen även sker inom ramen för en hotellrörelse eftersom A marknadsför tillhandahållandet till dygnspris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. A:s lägenhet är en privatbostad. Verksamheten är inte av obetydlig omfattning eftersom lägenheten hyrs ut mer än 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor. A bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. Lägenheten används också som A:s bostad. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är därmed tillämpligt och A saknar avdragsrätt för kostnader som avser den stadigvarande bostaden. A har dock avdragsrätt för ingående skatt på övriga kostnader hänförliga till den skattepliktiga verksamheten, t.ex. sänglinne och handdukar samt rengöringsmedel, under förutsättning att de allmänna förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda.

Exempel 2, Bed & breakfast (skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse) samt terminsuthyrning (skattefri fastighetsupplåtelse)

B marknadsför till dygns- och veckopris uthyrning av tre möblerade rum i en separat byggnad belägen på en privatbostadsfastighet i Visby. Rummen marknadsförs som Bed & Breakfast på en webblats för hotellbokningar. I priset ingår frukost, byte av sänglinne och handdukar samt städning av rummet. B:s Bed & Breakfast har rummen uthyrda under perioden 1 juni−1 september, dvs. sammanlagt 25 veckor. B:s inkomster av uthyrningen är 87 500 kronor. Under resten av året hyrs rummen ut till studenter. Den kortaste uthyrningstiden till studenter är en termin.

Skatteverket anser att skattepliktig rumsuthyrning innefattar dels att uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi, dels att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse. B:s Bed & Breakfast avser tillhandahållande av tillfällig logi eftersom uthyrningen till respektive hyresgäst avser en kort tid. Skatteverket anser att uthyrningen under sommaren sker inom ramen för en hotellrörelse eftersom B marknadsför tillhandahållandet till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. B hyr ut möblerade rum i en privatbostad. Verksamheten är inte av obetydlig omfattning eftersom uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor. Terminsuthyrningen till studenter är däremot en skattefri fastighetsupplåtelse, av bostad. Rummen hyrs delvis ut i skattepliktig hotellrörelse, delvis för skattefri uthyrning av fastighet, dvs. som bostad. Rummen används därmed inte uteslutande i skattepliktig rumsuthyrning vilket medför att avdragsförbudet för ingående skatt hänförlig till stadigvarande bostad blir tillämpligt. B har dock avdragsrätt för ingående skatt på övriga kostnader hänförliga till den skattepliktiga verksamheten, t.ex. sänglinne och handdukar samt rengöringsmedel, under förutsättning att de allmänna förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda.

Exempel 3, Bed & breakfast (skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse)

C marknadsför till dygns- och veckopris uthyrning av två möblerade rum i en separat byggnad belägen på en privatbostadsfastighet i Visby. Rummen marknadsförs som Bed & Breakfast på en webblats för hotellbokningar. I priset ingår frukost, byte av sänglinne och handdukar samt städning av rummet. C:s Bed & Breakfast är tillgängligt för bokning hela året och rummen hyrs ut under sammanlagt 250 dagar. C:s inkomster av uthyrningen är 125 000 kr. Rummen används inte privat.

Skatteverket anser att skattepliktig rumsuthyrning innefattar dels att uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi, dels att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse. I detta fall är det fråga om tillhandahållande av tillfällig logi eftersom uthyrningen till respektive hyresgäst avser en kort tid. Skatteverket anser att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse eftersom C marknadsför tillhandahållandet till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. C hyr ut möblerade rum i en privatbostad. Verksamheten är inte av obetydlig omfattning eftersom rummen hyrs ut 250 dagar och omsättningen uppgår till 125 000 kronor. Rummen är skilda från privatbostaden och används inte heller privat. Rummen används uteslutande i skattepliktig rumsuthyrning vilket medför att avdragsförbudet för ingående skatt hänförlig till stadigvarande bostad inte blir tillämpligt. C har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader hänförliga till den skattepliktiga verksamheten under förutsättning att de allmänna förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda.

Exempel 4, Nystartad verksamhet, tillfälligt boende för asylsökande s.k. ABT-boende

Företaget D AB startar en verksamhet med 40 sängplatser. Verksamheten har reception, tillhandahåller städning av rummen och byte av sänglinne eller annan gästservice. Bolaget lämnar in anbud och tilldelas (enligt beslut i upphandlingsprotokoll) kontrakt som leverantör av tillfälligt boende för asylsökande. Företaget D AB sluter avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande, s.k. ABT-boende, till dygnspris. Samtliga sängplatser kommer att upplåtas. Avtalet avser tjänster under fyra månader, perioden 8 januari 2016−8 maj 2016. Det krävs att ett nytt avtal sluts för ett ev. fortsatt tillhandahållande av tjänster till Migrationsverket.

Skatteverket anser att skattepliktig rumsuthyrning innefattar dels att uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi, dels att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse. D AB:s verksamhet avser tillhandahållande av tillfällig logi eftersom uthyrningen till Migrationsverket avser kort tid. Skatteverket anser att uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse eftersom D AB tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget ska redovisa utgående skatt och har avdragsrätt för ingående skatt på förvärv som används för den skattepliktiga verksamheten om allmänna förutsättningar för avdragsrätt är uppfyllda.

Exempel 5, Varaktigt ändrad inriktning

 1. Företaget E AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. E AB marknadsför tillhandahållandet av tillfällig logi till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget E AB sluter avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande, s.k. ABT-boende, till dygnspris. Samtliga sängplatser kommer att upplåtas. Avtalet gäller uthyrning under åtta månader, perioden 8 januari 2016−8 september 2016. Företaget tillhandahåller enligt avtalet även för hotellrörelse typiska tjänster. I januari följande år återgår företaget till att hyra ut till turister. Skatteverket bedömer att verksamheten inte varaktigt ändrat inriktning. Företaget ska redovisa utgående skatt och har avdragsrätt för ingående skatt på förvärv som används för den skattepliktiga verksamheten om allmänna förutsättningar för avdragsrätt är uppfyllda.
 2. Företaget F AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. F AB marknadsför tillhandahållandet av tillfällig logi till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget sluter avtal om tillhandahållande av boende för asylsökande, s.k. ABT-boende. Uthyrningen avser samtliga sängplatser. Avtalet gäller uthyrning under sex månader, perioden juli−december. Företaget tillhandahåller enligt avtalet även för hotellrörelse typiska tjänster. Vid avtalstidens utgång kommer avtalet att förlängas automatiskt med på varandra följande sexmånadersperioder om inte avtalet sägs upp. Skatteverket anser om det redan vid avtalets ingående är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid, t.ex. genom automatisk förlängning av avtalet, ska bedömningen av uthyrningstidens längd inte begränsas till den tid som anges i det initiala avtalet. Avtalet löper tillsvidare (>12 månader) och jämställs i detta fall med ett långt avtal. Skatteverket bedömer att verksamheten i detta fall varaktigt ändrat inriktning till långtidsuthyrning, dvs. till att avse skattefri fastighetsupplåtelse. Rätt till avdrag för ingående skatt förutsätter att förvärvet används för en skattepliktig verksamhet. Företaget saknar därför avdragsrätt för ingående skatt på kostnader hänförliga till den skattefria uthyrningen.

 3. Företaget G AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. G AB marknadsför tillhandahållandet till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget G AB sluter 2016 avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande, s.k. ABT-boende, till dygnspris. Samtliga sängplatser kommer att upplåtas. Avtalet gäller uthyrning under fyra månader, perioden januari−april. Nytt avtal sluts för perioden maj−augusti samt därefter för perioden september−december. Den 1 januari 2017 kan det konstateras att anläggningen varit uthyrd till Migrationsverket samtliga dagar under den senaste tolvmånadersperioden, vilken inleddes den 1 januari 2016. Skatteverket bedömer att verksamheten i detta fall varaktigt ändrat inriktning. Fortsatt uthyrning till en och samma avtalspart ska från och med den 1 januari 2017 anses utgöra skattefri uthyrning av fastighet.
 4. Företaget D AB (ovan) sluter efter det initiala avtalets utgång (perioden 8 januari 2016−8 maj 2016) ytterligare ett avtal om uthyrning av ABT-boende till Migrationsverket. Avtalet avser tillhandahållande av tjänster under sex månader, perioden 10 juli 2016–10 januari 2017. Bolaget har vid en bedömning den 1 januari 2017 tillhandahållit tjänster till en och samma avtalspart, Migrationsverket, mindre än 11 månader under den senaste tolvmånadersperioden och bedömningen av verksamheten som skattepliktig uthyrning i hotellrörelse kvarstår. Mot bakgrund av det fluktuerande antalet asylsökande i Sverige är det vid det inledande avtalets ingående inte känt om Migrationsverket kommer att ha ett behov av att upphandla tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande efter avtalstidens utgång. Parterna är inte i intressegemenskap. Det finns därmed enligt Skatteverket inte anledning att anse att det initiala avtalet samt därpå följande avtal inte återspeglar parternas verkliga avsikter.

 5. Företaget E AB (ovan) sluter efter det initiala avtalets utgång (8 januari 2016−8 september 2016) ytterligare ett avtal om uthyrning av ABT-boende till Migrationsverket. Avtalet avser tillhandahållande av tjänster under två månader, den 9 september−9 november 2016. I december sluter E AB ytterligare ett avtal om uthyrning under sex månader, perioden 12 december–11 juni. Bolaget har den 1 januari 2017 tillhandahållit tjänster till en och samma avtalspart, Migrationsverket, mindre än 11 månader under den senaste tolvmånadersperioden och bedömningen av verksamheten som skattepliktig uthyrning i hotellrörelse kvarstår vid denna tidpunkt.

Fotnoter

1 Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Med privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag och som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Med privatbostadsföretag likställs vid tillämpning av detta stycke en motsvarande utländsk juridisk person. Med privatbostad avses också en ägarlägenhet som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad.

Tillämpningsinformation (dnr. 131 680105-15/111)

 1. Detta ställningstagande ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
 2. Äldre bedömning enligt Skatteverkets ställningstagande 2005-01-20, dnr 130 735858-04/111, Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor och Rättslig vägledning årsutgåva 2015 ska tillämpas för förhållanden före den 1 januari 2016.
 3. Om avtal om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande har slutits senast den 31 december 2015 och skatteplikt i enlighet med Skatteverkets ställningstagande 2005-01-20, dnr 130 735858-04/111, Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor och Rättslig vägledning årsutgåva 2015 har ansetts föreligga avseende den avtalade tjänsten ska skatteplikten kvarstå fram till dess avtalet löper ut, dock längst till den 31 december 2016. Det tillhandahållande företaget ska vid avtalets utgång, dock senast den 31 december 2016, anses som ett företag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.
 4. Vid bedömningen av om en verksamhet varaktigt ändrat inriktning börjar den första tolvmånadersperioden löpa den 1 januari 2016. Den första tidpunkt från och med vilken en verksamhet kan anses ha ändrat inriktning infaller därmed den 1 januari 2017.