Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-635639

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2020-10-28, mål nr 876-20.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt Skatterättsnämnden förhandsbesked och ansett att bolagets tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

HFD instämmer i och för sig i att det är bolagets tillhandahållande till Migrationsverket som ska läggas till grund för bedömningen. Enligt HFD:s mening är dock själva avtalstiden enligt avtalet med Migrationsverket av mindre intresse när det som ska bedömas är om en verksamhet av det aktuella slaget ska anses utgöra skattepliktig rumsuthyrning eller inte. Den bedömningen bör göras utifrån verksamhetens ändamål och innehåll, och då är den tid som de boende vistas på anläggningen av större relevans än hur länge uthyrningen till Migrationsverket ska pågå. Att, i enlighet med tidigare praxis (RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82), beakta de boendes vistelsetid snarare än hyrestiden enligt avtalet med Migrationsverket kan inte anses komma i konflikt med artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) utan ligger tvärtom i linje med syftet att skilja ut sådana tillhandahållanden som innebär ett mer aktivt utnyttjande av en fastighet och som potentiellt konkurrerar med hotellbranschen.

ABT-boende används för att bereda asylsökande tillfälligt boende och målsättningen i det aktuella fallet är att ingen asylsökande ska vistas i ABT-boende mer än tre månader samt att de boendes faktiska vistelsetider inte överstiger sex månader. Ändamålet med bolagets verksamhet anses vara att bereda de asylsökande logi under en kortare tid. Till detta kommer att bolaget ska stå för bemanningen av anläggningen och tillhandahålla omfattande kringtjänster. Enligt HFD:s mening framstår bolagets verksamhet mer som ett aktivt utnyttjande av fastigheten än som en passiv uthyrning av densamma.

Skatteverkets ställningstagande 2015-12-18, dnr 131 675099-15/111, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt, överensstämmer inte med HFD:s dom när det gäller tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande.

Skatteverket kommer att se över ställningstagandet med anledning av domen.

Referat

Bolaget har ingått avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla s.k. ABT-boende för asylsökande. Ett ABT-boende är ett tillfälligt anläggningsboende som används i avvaktan på en mer varaktig boendelösning i form av egen lägenhet eller korridorboende med självhushåll.

Enligt avtalet omfattar tillhandahållandet av ABT-boendet framför allt kost och logi men bolaget ska även utföra diverse andra tjänster såsom att städa, åtgärda fel och brister i anläggningen, ta emot och inkvartera asylsökande, informera om brandskydd, vid behov tillkalla väktare, sköta bokningsschema i tvättstugan, ordna aktiviteter för de boende, m.m. I anläggningen finns boenderum med sängplatser för totalt 160 personer samt gemensamma utrymmen för de boende. Det finns också en reception, ett kök där bolagets personal lagar mat och en matsal där frukost, lunch och middag serveras. Bolaget ska dagtid bemanna anläggningen med, förutom städ- och kökspersonal, minst två personer och en platsansvarig. Övrig tid ska personal finnas tillgänglig och kunna inställa sig vid behov.

Ersättningen för såväl kost som logi beräknas per boende och dygn. Bolaget har dock rätt till en garantiersättning för hälften av boendeplatserna under förutsättning att det finns åtminstone en boende placerad på anläggningen. Avtalstiden är sex månader och därefter löpande i som längst ytterligare drygt tre år. Avtalet får sägas upp tidigast efter fyra månader med två månaders uppsägningstid.

Bolaget ansökte om förhandsbesked angående om bolagets tillhandahållande till Migrationsverket var skattepliktigt. Skatterättsnämnden ansåg att bolagets tillhandahållande av kost respektive logi var skattepliktigt.

Skatteverket överklagade Skatterättsnämnden förhandsbesked till HFD och yrkade att HFD skulle förklara att bolagets uthyrning till Migrationsverket var undantagen från skatteplikt.

Enligt Skatteverkets uppfattning är en förutsättning för att bolagets tillhandahållande av logi ska vara skattepliktigt att tillhandahållandet avser tillfällig logi, dvs. logi för en kortare tid. Bedömningen av om det är fråga om tillfällig logi ska enligt Skatteverket göras med utgångspunkt i avtalstiden enligt bolagets avtal med Migrationsverket och inte i de boendes vistelsetid. Avtalstiden mellan bolaget och Migrationsverket var sex månader och därefter löpande i som längst ytterligare drygt tre år. Skatteverket ansåg därför att bolagets uthyrning till Migrationsverket inte är tillfällig i den mening som förstås i bestämmelsen om skattepliktig rumsuthyrning (3 kap. 3 § första stycket 4 mervärdesskattelagen, ML). Uthyrningen avser enligt verkets uppfattning i stället sådan uthyrning av fastighet som är undantagen från skatteplikt.

HFD instämmer i och för sig i att det är bolagets tillhandahållande till Migrationsverket som ska läggas till grund för bedömningen. Enligt HFD:s mening är dock själva avtalstiden enligt avtalet med Migrationsverket av mindre intresse när det som ska bedömas är om en verksamhet av det aktuella slaget ska anses utgöra skattepliktig rumsuthyrning eller inte. Den bedömningen bör göras utifrån verksamhetens ändamål och innehåll, och då är den tid som de boende vistas på anläggningen av större relevans än hur länge uthyrningen till Migrationsverket ska pågå. Att, i enlighet med tidigare praxis (RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82), beakta de boendes vistelsetid snarare än hyrestiden enligt avtalet med Migrationsverket kan inte anses komma i konflikt med artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet utan ligger tvärtom i linje med syftet att skilja ut sådana tillhandahållanden som innebär ett mer aktivt utnyttjande av en fastighet och som potentiellt konkurrerar med hotellbranschen.

ABT-boende används för att bereda asylsökande tillfälligt boende och målsättningen i det aktuella fallet är att ingen asylsökande ska vistas i ABT-boende mer än tre månader samt att de boendes faktiska vistelsetider inte överstiger sex månader. Ändamålet med bolagets verksamhet anses vara att bereda de asylsökande logi under en kortare tid. Till detta kommer att bolaget ska stå för bemanningen av anläggningen och tillhandahålla omfattande kringtjänster. Enligt HFD:s mening framstår bolagets verksamhet mer som ett aktivt utnyttjande av fastigheten än som en passiv uthyrning av densamma.

Bolagets tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande utgör därmed sådan skattepliktig rumsuthyrning i verksamhet som liknar hotellrörelse som avses i bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. HFD fastställde därför Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverkets kommentar

Skatteverkets ställningstagande 2015-12-18, dnr 131 675099-15/111, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt, överensstämmer inte med HFD:s dom när det gäller tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande.

Skatteverket kommer att se över ställningstagandet med anledning av domen.

Referenser

3 kap. 2 och 3 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)