OBS! Det finns en senare version.

Områden: Dataskydd & sekretess

/Träder i kraft I:2016-01-01/

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

3 § Skatteverket får besluta om avgifter för utlämnande av uppgifter.

4 § Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras.

5 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter (2015:898) och för verkställighet av denna förordning.