Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Tjänst)

Datum: 2016-03-21

Dnr: 131 449029-15/111

1 Sammanfattning

Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare bör medges med ett belopp motsvarande ett maximibelopp under förutsättning att

  • fartyget befinner sig inom Sveriges land- och sjöterritorium eller inom Sveriges ekonomiska zon.

Avdrag medges med ett normalbelopp för ett land inom vilkets land- eller sjöterritorium fartyget befinner sig

  • om fartyget under den längsta delen av dagen (06.00-24.00) befinner sig utanför Sveriges land- och sjöterritorium eller inom Sveriges ekonomiska zon.

Avdrag medges med normalbelopp för övriga länder

  • om fartyget under den längsta delen av dagen (06.00-24.00) befinner sig på internationellt vatten.

Reglerna tillämpas därmed oberoende av om fartyget hela tiden varit till sjöss eller under resan lagt till vid hamn i det aktuella landet.

En grundläggande förutsättning för att avdrag ska kunna medges är att fiskeresan varit förenad med övernattning.

För tid som fiskeresan varat mer än tre månader bör avdrag medges med den faktiska utgiftsökningen.

Avdrag kan redan från början medges med den faktiska ökningen om yrkesfiskaren kan visa att ökningen har varit större än maximi- eller normalbelopp.

Denna bedömning innebär att Riksskatteverkets (RSV) allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare inte längre ska tillämpas.

2 Frågeställning

Kammarrätten i Göteborg (KRNG) har i ett antal domar medgett yrkesfiskare avdrag med belopp motsvarande utländska normalbelopp när fartyget befunnit sig till havs utanför Sverige. Skatteverket har i dessa fall medgett avdrag med maximibeloppet 210 kronor för tjänsteresa i Sverige. Eftersom normalbeloppen för våra grannländer är betydligt högre innebär domarna att fiskaren medgetts avdrag med betydligt högre belopp än om avdraget skulle ha medgetts med maximibeloppet. I Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare (RSV 2002:11) anges följande:

”För tid som yrkesfiskaren tillbringar ombord på ett fiskefartyg till sjöss medges avdrag med ett maximibelopp. Om fartyget ligger i hamn i annat land än Sverige under den längsta delen av dagen (06.00-24.00) bestäms avdraget efter det normalbelopp som gäller för det landet.”

Kammarrätten har alltså gjort en annan bedömning än vad som framgår av innehållet i Riksskatteverkets allmänna råd. Skatteverket har överklagat en av domarna (KRNG 2012-11-21, mål nr 2709-11) till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD har i ett beslut den 22 maj 2013 (mål nr 497-13) inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.

Fråga har uppkommit om HFD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att RSV:s allmänna råd om avdrag för ökade levnadkostnader för yrkesfiskare fortsättningsvis ska tillämpas.

3 Gällande rätt m.m.

Näringsidkare som har ökade levnadskostnader i samband med resor i tjänsten har rätt till avdrag enligt de regler som gäller i tillämpliga delar i inkomstslaget tjänst. En förutsättning för avdrag är att resan varit förenad med övernattning. (16 kap. 28 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL)

En yrkesfiskare som i sin näringsverksamhet gör fiskeresor som är förenade med övernattning utanför hemorten ska dra av sina ökade levnadskostnader på grund av vistelsen utanför hemorten. (16 kap. 28 b § IL)

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige medges med ett maximibelopp och med ett normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. (12 kap. 10 § IL)

Med Sverige avses Sveriges land- och sjöterritorium och varje annat område utanför Sveriges territorialvatten inom vilket Sverige, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler och avtal med utländska stater, har rätt att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar. ( 2 kap. 30 § IL)

Om utgiften för logi inte kan visas ska avdrag medges med ett halvt maximibelopp per natt vid tjänsteresa i Sverige och med ett halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. (12 kap. 13 § IL)

4 Bedömning

Yrkesfiskare som gör fiskeresor som är förenade med övernattningar utanför hemorten ska medges avdrag med ett normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. Av innehållet i lagtexten framgår inte annat än att avdrag ska medges med normalbelopp om tjänsteresan företagits utanför Sveriges gränser. Något krav på att tjänsteresan utomlands även ska ha medfört vistelse i land ställs inte upp i lagtexten. Avdrag för ökade levnadskostnader bör därför medges med normalbelopp för en yrkesfiskare som gör fiskeresor utanför Sveriges gränser även om fartyget endast befunnit sig till sjöss utan att anlöpa en utländsk hamn.

Med Sverige avses Sveriges land- och sjöterritorium. I lagrummet hänvisas också till folkrättsliga regler och avtal med andra stater när det gäller bestämmandet av vad som avses med landets gränser (den s.k. ekonomiska zonen). Det är därför enligt Skatteverkets uppfattning också denna definition som ska gälla för att avgöra om fiskeresan företagits utanför Sveriges gränser. När det gäller resor som företagits utomlands ska bedömningen om i vilket land resan företagits göras enligt samma folkrättsliga regler som gäller vid bestämmandet av svenskt område. Om fartyget under den längsta delen av dagen befunnit sig inom ett annat lands gränser ska normalbeloppet för detta land tillämpas. Skulle fartyget under den längsta delen av dagen ha befunnit sig på internationellt vatten bör avdraget beräknas enligt normalbeloppet för övriga länder.