Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2011-01-25 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2016-03-18 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2005-02-21 Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten
2015-04-01 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2016-10-21 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg
2005-01-10 Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2014-09-30 Estetiska operationer och behandlingar – mervärdesskatt
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2009-12-15 Löpnummer på fakturor
2014-12-04 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2015-02-16 Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2015-04-01 Elförbrukning i samband med bandrift
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2007-01-30 Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart
2013-07-05 Social omsorg
2011-08-24 Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2015-10-20 Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft
2016-03-30 Återtagande av utdelning
2012-06-29 Återföring av uppskovsbelopp vid överlåtelse av ersättningsbostad genom bodelning
2013-05-27 Motsvarar ett spanskt sociedad de responsabilidad limitada ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar?
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2004-10-04 Prästlönefastigheter
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2007-06-11 Indelning av biogasanläggning
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2004-07-01 Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2016-04-26 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2005-12-12 Klassificering av strand vid två skiften
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2012-06-11 Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2016-05-20 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt
2013-05-15 Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2015-03-16 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2007-04-26 Kan ersättning beskattas enligt SINK då det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2016-05-12 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse”
2009-05-20 Kultursponsring
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2010-06-14 Avdrag för utländsk skatt - skatt som tagits ut i strid med skatteavtal
2005-03-02 Husbåtar
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2014-07-11 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2015-11-10 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden?
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2016-09-26 Upphävande av ställningstagandet Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2016-11-29 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2014-12-04 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2016-05-20 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2012-05-23 Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?
2004-10-15 Medlemsavgifter
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2015-11-23 Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt
2005-03-02 Ridhus
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2013-06-13 Begreppet samma eller likartad verksamhet vid överföring av verksamhet efter karenstidens utgång.
2009-11-16 Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2013-04-24 Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer?
2004-12-07 Lotteriskatt, spelområde
2016-07-04 Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2010-12-28 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2009-05-13 Företagshälsovård
2015-11-11 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2012-03-22 Fiskelag, mervärdesskatt
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2015-08-27 Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2015-12-10 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt
2013-02-27 Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt
2005-11-29 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2007-01-23 Förvaltning av investeringsfonder
2010-10-19 Arbetsgivarbegreppet i skatteavtalen
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2006-06-01 Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder
2016-12-14 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
2016-01-25 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2012-02-21 Frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande om företagsförmedling
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2001-03-08 Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2014-02-04 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2012-11-09 Avräkning av utländsk skatt - några frågor angående utländska definitiva källskatter
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning”
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2012-05-14 Beskattning av poker - kontantspel och turneringar
2000-04-11 Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2016-12-07 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
1999-04-12 Moms på drickspengar
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2009-12-07 Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn
2000-01-19 Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
2002-01-30 Biblioteksverksamhet
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2014-01-27 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2011-01-25 Tillträde till mässa, mervärdesskatt
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2008-02-07 Vissa frågor med anledning av EG-domstolens dom i mål C-363/05, JP Morgan
2009-02-23 Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats
2004-10-08 Värdeår för småhus
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2010-12-17 Omsättningsland för varutransporter
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2007-06-26 Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2002-04-04 Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning
2009-11-13 Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2009-11-27 Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt
2012-10-22 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och det andra landet
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2009-01-29 Avräkning utländsk skatt - hur beaktas egenavgifter och räntefördelning i spärrbeloppsberäkningen?
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2005-01-13 Skattesats för fotbollsgolf
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2011-01-25 Omsättningsland - konferenstjänster
2006-10-09 Studentbostäder
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2014-04-29 Hur får information ur förhandsbeskedsärenden användas i beskattningsverksamheten
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2016-02-01 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016
2013-05-03 Verksamhetskravet enligt 7 kap. 5 och 9 §§ IL
2015-04-16 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2012-09-14 Avräkning för utländsk skatt när idrottslig verksamhet bedrivs i aktiebolag m.m. - ändrat ställningstagande
2011-06-07 Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
1994-03-07 Beträffande beredskapslån i mervärdeskattehänseende
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2015-01-29 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2011-05-19 Avdrag för utländsk skatt som redan avräknats
2016-01-20 Upphävande av två ställningstaganden om resetjänster
1998-10-26 Övergångsersättningar inom idrotten
2005-05-13 Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2013-10-28 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2016-06-21 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2015-01-21 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2015-02-16 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2016-06-17 Verksamhetsöverlåtelse
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2005-01-24 Stormen och beskaffenhetstidpunkten vid AFT 05
2014-11-17 Ett irländskt private unlimited company motsvarar inte ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar
2011-06-07 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2015-04-13 Förseningsavgift vid bristfälliga uppgifter i inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter
2012-04-24 Lönmodtagernes Dyrtidsfond
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2011-08-23 Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2009-12-08 Tillämplig artikel i skatteavtal för aktieindexobligationer
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2013-05-06 Energiskatt på el - förbrukning för fryslagring av produkter som är färdiga för försäljning
2011-04-13 Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2016-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2016
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2001-11-01 Organisationskostnader
2007-11-16 Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet
2016-02-02 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2016-02-01 Skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning, mervärdesskatt
2012-07-03 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
1998-04-06 Tjänster på campingplatser
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1
2016-12-02 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2008-03-28 Är det lagligt möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?
2013-07-04 Virtuella världar
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2013-12-02 Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2015-11-23 Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2011-05-31 Ändringar i remittance-regeln i intern brittisk rätt – eventuell påverkan på tillämpningen av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2015-04-01 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2013-02-18 Hur ska tröskelvärdet i artikel 18 om artister och idrottsmän i skatteavtalet med USA tillämpas?
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2004-03-05 Avfallsskatt
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2016-10-17 Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2016-09-29 Återbetalning av SINK-skatt
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2016-04-11 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2016-11-08 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag
2004-12-02 Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2014-11-21 Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt
2009-09-25 Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt
2013-05-16 Avräkning för utländsk skatt när skatt tagits ut i strid med EU:s ränte/royaltydirektiv men i enlighet med bestämmelserna i skatteavtal
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2016-03-21 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2015-07-09 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2014-06-09 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2015-09-18 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2015-08-31 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet; mervärdesskatt
2014-11-27 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)?
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2009-07-03 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster
2009-12-18 Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2014-10-27 Riktlinjer för skattebetalning
2012-11-21 Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal (rättad version)
2016-11-01 Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag
2014-09-30 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster – mervärdesskatt
2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2009-06-29 Skattesats för dansskolor
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2011-01-25 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2001-01-16 Skattesatser på personbefordran
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2012-12-21 Rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2006-02-28 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2015-06-24 Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2016-06-22 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2009-11-16 Sekretess i skaderegleringsverksamheten
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2016-05-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2004-12-20 Fråga om skatteplikt vid factoring med anledning av EG-domstolens dom C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
1996-02-28 Mervärdesskatt på resetjänster
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2009-06-16 Mervärdesskatt – barnomsorg
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2003-10-24 Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2013-09-16 Tjänstepension med anledning av tidigare offentlig tjänst och tillämpning av artikel 19 punkt 2 a i OECD:s modellavtal
2002-01-11 Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2013-10-04 Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2013-06-07 Sekretess för namnteckning i deklaration
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2007-07-05 Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal
2010-12-30 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2000-06-21 Pant avseende ny typ av returenheter
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2014-09-01 Sammanställning nr 7 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2015-08-07 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2015-03-17 Räntekonsekvenser vid överföring av återbetald kupongskatt till skattekontot
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2004-09-16 Närhet till strand
2016-05-31 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2014-02-13 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2011-09-12 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
1997-11-06 Droit de suite
2005-03-10 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2016-12-14 Upphävande av ställningstagandet ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering”
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet
2016-12-21 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2012-09-28 Frågor och svar om nedsättning av avkastningsskatt
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2008-01-30 Överlåtelse av verksamhet till utländskt företag
2016-04-28 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2014-02-21 Anstånd med betalning av ränta
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2016-05-26 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2016-12-15 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2015-11-24 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2015-04-01 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2015-03-24 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2015-06-03 Är det möjligt att bevilja betalningsanstånd på grund av synnerliga skäl när den betalningsskyldige har beviljats skuldsanering?
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2009-12-07 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2007-10-04 Skolbyggnad - elev-/skolhem?
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2016-04-22 Upphävande av ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt”
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2016-11-29 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2009-11-03 Kassaregister - hantering av kvittodata i en kontrollenhet, särskilt om returkvitton och räknarna B, F, G och H
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2016-12-19 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast
2000-02-09 Skattesats vid utbetalning av royalty
2005-05-02 Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2015-12-18 Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt
2005-01-25 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2014-06-05 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2009-03-12 Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2007-06-26 Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2005-06-03 Vattenfastigheter
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2009-11-11 Premier inom trav och galopp; mervärdesskatt
2015-10-29 Utländska företag med minst en obegränsat ansvarig delägare motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2016-06-13 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2009-03-12 Väsentlig anknytning p g a makes återflyttning till Sverige
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2012-12-17 Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild
2016-06-23 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2004-10-11 Förbjudet lån
2008-05-05 Bytestransaktioner
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2015-08-25 Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund
2009-09-10 Fråga om diskriminering vid beskattning av utländskt dödsbos kapitalvinst på näringsfastighet i Sverige m.m.
2016-10-31 Avdrag för utrangering av en byggnad
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris”
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2016-11-28 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2015-04-15 Tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning, mervärdesskatt
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2004-07-06 Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2009-11-16 EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
2011-01-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet
2009-06-01 Förluster på fordringar på eget bolag
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2016-01-21 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2009-09-08 Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2015-05-22 Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
2014-06-02 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2013-06-14 Beräkning av andelsägares resultat i delägarbeskattad juridisk person när andelarna förvärvas under räkenskapsåret från någon som inte har varit skattskyldig i Sverige
2005-02-15 Amortering av fordran
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2016-02-25 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2016-03-31 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt
2007-11-19 Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2015-03-26 Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2016-05-06 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2012-01-30 Vindkraftsproducents egenförbrukning av el när den egna vindkraftsproduktionen inte räcker till, energiskatt
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
1998-05-08 Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2015-03-31 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2010-11-25 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2009-05-19 Halv befrielse från skattetillägg vid en skattetilläggsgrundande ändring avseende arbetsgivaravgifter, ingående mervärdesskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel när avdrag kan medges vid inkomsttaxeringen som en direkt följd av ändringen
2005-06-28 Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte
2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2012-02-28 Nyheter i namnlagen avseende namn som förvärvats i annat EES-land
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2016-11-29 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2004-04-26 Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna
2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal
2016-11-29 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2009-12-07 Mervärdesskatt; Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2010-12-17 Fisketurer; mervärdesskatt
2006-11-20 Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt
2010-06-30 Underlag för att styrka rätt till ersättning för ingående skatt som avser boende med särskild service
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
1995-12-19 Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen
2015-04-02 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
1998-07-02 Mässhakar, korkåpor och bårtäcken
2014-07-09 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2006-02-28 Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?
2015-04-01 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2009-12-14 Prövning av förnamns lämplighet
2009-06-15 Avräkning av utländsk skatt och beräkning av spärrbelopp - tillämpning av Regeringsrättens dom 2009-03-03
2015-05-18 Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2013-06-25 Begreppet ”tjänsteexport” i ettårsregeln
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2001-06-11 Mervärdesbeskattning av resebyråers förmedlingstjänster
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2016-05-16 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2012-11-15 Husarbete som skattefri gåva till anställda
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2006-01-12 Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2006-12-19 Leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2013-01-31 Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2016-01-20 Upphävande av ställningstagandet ”Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning”
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2015-06-29 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2015-05-29 Befrielse från dröjsmålsavgift på vägtrafikskatt eller vägavgift
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2011-12-15 Svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster
2014-11-12 Solcellsanläggningar på näringsfastighet
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2012-12-17 Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden
2016-09-07 Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2015-04-15 Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2016-10-07 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2014-06-19 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2016-12-21 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2014-06-19 Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2015-09-11 Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2001-11-20 Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2016-11-29 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2011-01-26 Mervärdesskatt - Förmedling eller marknadsföring av finansiella produkter
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst
2011-01-25 Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2008-03-19 Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier
2007-10-05 Husbåt i mervärdesskattehänseende
2009-04-08 Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet
2016-10-31 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2007-11-26 Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
1996-01-16 Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
2014-04-15 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land?
2014-06-24 Folkbokföring för en EES-medborgare som är doktorand i Sverige
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2012-03-02 Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2014-02-14 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
1999-12-16 Musik on-line
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
2010-10-13 Köpeskilling i utländsk valuta vid kapitalvinstberäkning
2005-02-21 Jämkning av kostnadsklasspoäng för gremmeniellasvampskador vid AFT 05
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2005-06-14 Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2005-04-19 Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2012-05-15 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2011-02-09 Tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc. - skattesats för mervärdesskatt
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2015-03-16 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2005-01-24 Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
1998-11-20 Hemtjänster
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2010-03-29 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2016-06-21 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2015-11-06 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2016-01-07 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.”
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
2016-04-05 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2015-03-20 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
2016-03-31 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto
2012-10-04 När makar vill bära samma mellannamn och efternamn
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2016-09-07 Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst
2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2012-06-26 Olika former av voucher (värdebevis), mervärdesskatt
2015-06-11 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2014-07-02 Avräkning utländsk skatt - spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer och EU-rätten
2015-10-20 Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad, mervärdesskatt
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2016-07-04 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
2014-01-14 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid.
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2015-06-05 Undantaget från skatteplikt för sjuktransporter; mervärdesskatt
2015-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2015
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2015-02-10 Skatteavtals tillämplighet på delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2014-11-06 Hävande av sekretess genom fullmakt
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2014-03-04 Skattetillägg vid kontrolluppgiftsavstämning
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2012-04-02 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2004-08-18 Purchasing Card
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2008-07-02 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2011-07-07 Dansk ratepension
2008-02-04 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2007-04-04 Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2000-02-16 Refraktionsanpassningstjänster
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2004-09-17 Skattesats för qigong, idrott eller ej
2002-03-21 Mervärdesskatt - transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2016-07-01 Upphävande av ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator”
2011-11-16 Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2015-08-11 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2016-11-17 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2015-08-25 Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2015-06-10 Rätt till avdrag för mervärdesskatt på utbildningskostnader
2005-05-16 Erfarenhetstal för mobilmaster
2012-03-29 Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2016-12-15 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2010-05-31 Uppskovsbelopp - återföring när ersättningsbostaden överlåts genom gåva eller bodelning under äktenskapet
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord
2002-12-19 Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2004-11-01 Verksamhetsöverlåtelse
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2014-01-09 Likvidationsersättning och skatteavtal
2016-05-12 Upphävande av skrivelsen ”Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem (E-commerce handel)”
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2009-06-16 Beskattning av poker och andra spel över Internet
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2016-07-01 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2016-01-20 Upphävande av flera olika ställningstaganden
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2010-03-09 Uthyrning av s.k. modulbyggnader
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2007-09-28 Tillhandahållande av konferensarrangemang
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2016-10-26 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2016-05-27 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2015-05-22 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion
2014-11-13 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2013-03-01 Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2010-06-30 Montörregeln och kalenderår
2006-03-28 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2016-11-29 Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2014-09-30 Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt
2013-05-06 Kan ett skattefritt utbildningsstipendium till doktorander kombineras med avlönat arbete för utgivaren?
2014-05-23 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2014-03-07 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot
2015-06-24 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
2015-11-05 Anläggningar på tomtmark till hyreshus
2008-01-31 Turistförsäljning
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2016-01-28 Upphävande av ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt”
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
1999-06-17 Arkivverksamhet
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2016-03-15 Upphävande av skrivelsen ”RSV:s ’rättsbildande’ roll och EG-domars tillämplighet”
2014-12-17 Ettårsregelns krav på vistelse i ett enda land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”.
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2004-03-22 Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
2014-01-27 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2010-10-29 Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2004-12-14 Beslut med stöd av 10 kap. 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
2008-02-29 Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
1998-10-15 Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
2015-03-08 Skattetillägg när kontrolluppgift har lämnats året före taxeringsåret
2014-01-13 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2006-06-21 Hur beaktas ”överlön” till företagsledares make när det gäller löneunderlag?
2002-11-25 Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2016-06-29 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2010-02-08 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige
2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL
2012-05-23 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2015-03-25 Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2016-07-05 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
2002-12-20 Skatteavdrag vid utbetalning av ränta från fåmansföretag till delägare
2014-07-04 Återtagande av utdelning
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2009-03-12 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2014-06-19 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2013-12-09 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2015-05-18 Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2000-05-10 Dentaltekniska produkter
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2016-01-04 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2016-04-20 Skatteverkets bedömning av frågor som uppkommer i samband med att ett barn som fötts av surrogatmoder utomlands flyttar till Sverige
2008-04-17 Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m.
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2008-04-21 Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning
2010-06-30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2013-02-25 Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen
2014-06-03 Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2012-04-24 Svenska investeringsfonder och skatteavtal
2012-03-09 Andelskraft
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2013-07-04 Beräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand hänförlig till svensk inkomst
2014-10-23 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2009-12-07 Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap; Mervärdesskatt
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2008-12-17 Justering för radon i småhus
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2010-11-01 Avräkning utländsk skatt - skatteeffekt av avdrag vid underskott
2013-04-19 Skatteplanering med tantiem
2016-03-31 Upphävande av ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton”
2004-03-31 Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2008-02-18 Värdering av småhus med låg takhöjd
1998-11-09 Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2009-09-14 Inventarier av mindre värde - nya och äldre bestämmelser
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2010-12-06 Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2007-04-11 Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2007-06-04 Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2015-12-01 Avdragsrätten vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; Mervärdesskatt
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2009-06-12 Namnlagen och EG-rätten mot bakgrund av EG-domstolens dom (Grunkin-Paul)
2016-10-24 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen
2016-06-02 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2010-03-29 Avräkning utländsk skatt - hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2010-09-27 Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK och A-SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2009-09-25 Årsredovisning i mindre aktiebolag och alternativregeln för uppdrag till fast pris
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion
2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2016-10-26 Riktlinjer för skattebetalning
2011-12-15 Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2015-12-04 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2015-03-10 Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt
2009-10-07 Spärrbeloppsberäkning - fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2005-05-03 Delgivning av testamente
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2000-02-07 Uthyrning av arbetskraft till fartyg
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2005-04-20 Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier
2011-03-28 Omkostnadsbelopp och kapitalvinst/-förlust vid avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2009-10-28 Avräkning för utländsk skatt som liknar expansionsfondsskatten
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2013-01-28 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2014-07-02 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike?
2012-12-21 Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person
2014-10-07 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt
2014-03-03 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt
2016-05-26 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2006-05-17 Indelning av djursjukhus
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2009-04-20 Förvärvslåneförbudet och begreppet ”överordnat bolag”
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2016-03-15 Upphävande av ställningstagandet ”Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter”
2009-12-07 Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln