Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-03-30

Dnr: 131 143030-16/111

1 Sammanfattning

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgift för ett befintligt konto från det år det har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto. Skatteverket anser att detta gäller oavsett det är ett högvärdekonto eller lågvärdekonto och om det innehas av en fysisk person eller av en enhet. Skatteverket anser även att om ett konto har avslutats året innan det identifieras behöver inte någon kontrolluppgift lämnas.

2 Frågeställning

Enligt de svenska reglerna på grund av FATCA-avtalet med USA ska ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt institut genomföra en granskning av alla befintliga konton för att identifiera rapporteringspliktiga konton. Institutet har en viss tidsperiod på sig för att granska dessa konton. Det kan därför förekomma att konton har avslutats innan identifieringen är klar.

Om ett finansiellt institut vid sin granskning kommer fram till att ett avslutat kontot är rapporteringspliktigt, ska institutet då lämna kontrolluppgift från det år som kontot avslutas eller från det år kontot identifieras?

3 Gällande rätt m.m.

Definitioner och regler för granskning av rapporteringspliktiga konton på grund av FATCA-avtalet finns i lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL). Ett rapporteringspliktigt konto är ett finansiellt konto som har identifierats som ett sådant enligt 4 - 8 kap. denna lag. Kontot ska dessutom innehas av någon som uppfyller kravet på att vara en specificerad amerikansk person (2 kap. 21 § IDKL).

Ett befintligt finansiellt konto är ett konto som har öppnats före den 1 juli 2014 (2 kap. 21 IDKL). Dessa delas upp i lågvärdekonton och högvärdekonton. För konton som fysiska personer innehar är ett lågvärdekonto ett konto där saldot eller värdet uppgår till högst 1 000 000 USD (4 kap. 1 § IDKL) och ett högvärdekonto är ett konto där saldot eller värdet är högre än 1 000 000 USD (4 kap. 3 § IDKL).

Ett befintligt högvärdekonto ska rapporteras fr.o.m. det år det har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto (4 kap. 7 § IDKL). Däremot finns ingen motsvarande bestämmelse beträffande ett befintligt lågvärdekonto.

Av övergångsbestämmelserna till IDKL framgår att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha granskat ett

  • befintligt högvärdekonto senast den 30 juni 2015 (punkt 3)
  • befintligt lågvärdekonto senast den 30 juni 2016 (punkt 4).

Reglerna om kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet finns i 22 a kap. Skatteförfarandelag (2011:1244) - SFL. Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut (4 §) ska lämna kontrolluppgift om ett rapporteringspliktigt konto (2 §). Kontrolluppgifter ska lämnas för fysiska personer och enheter som avses i 2 kap. 21 § IDKL vars innehav innebär att kontot blir rapporteringspliktigt. Uppgiftskyldigheten gäller även om en eller flera fysiska personer har ett bestämmande inflytande över en enhet som medför att kontot blir rapporteringspliktigt (22a kap. 3 § SFL och 2 kap. 18 § IDKL).

Kontrolluppgifter som gäller rapporteringspliktiga konton ska bl.a. innehålla uppgift om saldo eller värde vid årets utgång. Om ett konto har avslutats ska institutet istället lämna uppgift om saldot eller värdet omedelbart före kontots avslutande (22 a kap. 5 § IDKL).

4 Bedömning

Enligt reglerna om granskning i IDKL ska ett finansiellt institut genomföra granskning av alla befintliga konton över en viss nivå (4 kap. 2 § och 6 kap. 6 § IDKL). Det finns inte något undantag för avslutade befintliga konton, d.v.s. konton som en kund öppnat senast den 30 juni 2014 och som avslutats den 1 juli 2014 eller senare.

Ett befintligt högvärdekonto ska rapporteras fr.o.m. det år som det har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto. Skatteverket anser att samma principer ska gälla för lågvärdekonton och befintliga konton för enheter (företag) även om detta inte direkt framgår av reglerna. Om ett befintligt högvärdekonto identifieras den 1 januari 2015 eller senare ska kontot rapporteras först under 2015 och framåt. Av lagens förarbeten framgår att det finansiella institutet inte behöver lämna någon kontrolluppgift för år 2014 i detta fall (prop. 2014/15:41 sid.150-151 och sid. 305). Skatteverket anser att detta innebär att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte behöver rapportera ett konto som institutet har identifierat som ett rapporteringspliktigt konto året efter det år då kontot avslutades.

Eftersom befintliga konton ska ha granskas inom en viss tid kan detta bara blir aktuellt för uppgifter som avser år 2015 för högvärdekonton och för år 2015 och 2016 för lågvärdekonton.

Exempel 1

Ett befintligt högvärdekonto avslutas i november 2014. Det finansiella institutet identifierar kontot som ett rapporteringspliktigt konto i mars 2015. Institutet behöver inte lämna några uppgifter om kontot i rapporteringen för år 2014 (som lämnas under 2015).

Eftersom kontot avslutats under 2014 finns inte heller några uppgifter att rapportera för år 2015. Det finansiella institutet behöver inte lämna några uppgifter om kontot i rapporteringen för 2015 (som lämnas under 2016).

Exempel 2

Ett befintligt lågvärdekonto avslutas i september 2015. Det finansiella institutet identifierar kontot som ett rapporteringspliktigt konto i november 2015. Institutet ska lämna uppgifter om kontot i rapporteringen för år 2015 (som lämnas under 2016).

Exempel 3

Ett befintligt lågvärdekonto avslutas i januari 2016. Det finansiella institutet identifierar kontot som ett rapporteringspliktigt konto i september 2015. Institutet ska lämna uppgifter om kontot i rapporteringen för år 2015 (som lämnas under 2016). Det ska även lämna uppgifter för år 2016 (som lämnas under 2017).