Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-04-01

Dnr: 131 155890-16/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att de belopp som ska rapporteras på kontrolluppgift för betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut enbart gäller finansiella konton hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut.

Detta innebär att det som ska rapporteras är betalningar av räntor, utdelningar och andra inkomster som hör till sådana konton, till exempel försäljningar och inlösen.

2 Frågeställning

I skatteförfarandelagen (2011:1244) - SFL har vissa ändringar skett med anledning av införandet av det s.k. FATCA-avtalet i svensk lagstiftning. Av övergångsreglerna till ändringen framgår att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgift för betalningar till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut.

Vilka belopp ska rapporteras på kontrolluppgift för betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut?

3 Gällande rätt m.m.

Av punkt 8 i övergångsbestämmelserna till SFL (2015:69) framgår att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgift som innehåller namn på det icke FATCA-deltagande finansiella institutet till vilket det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har gjort betalningar. Kontrolluppgiften ska även innehålla uppgift om det sammanlagda beloppet som betalats ut för vart och ett av åren 2015 och 2016.

Definitioner och regler för granskning av rapporteringspliktiga konton på grund av FATCA-avtalet finns i lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL).

Vad som avses med ett finansiellt institut definieras i 2 kap. 6 - 10 §§ IDKL. Med ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut avses bl.a. ett svenskt finansiellt institut samt fondbolag och förvaltare som förvaltar en värdepappersfond respektive en alternativ investeringsfond. Även ett utländskt finansiellt instituts fasta driftsställe i Sverige räknas som ett svenskt finansiellt institut (2 kap. 19 § IDKL).

Vissa finansiella institut är undantagna från rapporteringsskyldighet. Detta gäller bl.a. Sveriges Riksbank, myndigheter och finansiella institut med lokalt kundunderlag (3 kap. 1 - 2 §§ IDKL).

Med ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut avses ett sådant som identifierats enligt 6 kap. 8 § IDKL (2 kap. 21 § IDKL).

Här framgår bl. a. att:

Ett svenskt finansiellt institut eller ett institut som har hemvist i en annan partnerjurisdiktion är ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut endast om det anses som ett sådant av den amerikanska skattemyndigheten (IRS).

Ett finansiellt institut som inte är ett svenskt eller amerikanskt finansiellt institut eller ett finansiellt institut som är hemmahörande i en annan partnerjurisdiktion anses vara ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte

  • inhämtar ett intygande från det andra finansiella institutet om att det är ett finansiellt institut som bedöms följa FATCA-reglerna eller en undantagen faktisk innehavare i enlighet med relevanta amerikanska författningar, eller
  • när det är fråga om ett deltagande finansiellt institut eller ett registrerat finansiellt institut som bedöms följa FATCA-reglerna, kontrollerar det andra finansiella institutets identifieringsnummer som internationell förmedlare på amerikanska federala skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella institut.

Med partnerjurisdiktion avses en stat eller jurisdiktion med vilken USA har ett gällande avtal för att underlätta genomförandet av FATCA (2 kap. 21 § IDKL).

4 Bedömning

Av övergångsbestämmelserna till SFL om skyldigheten att lämna kontrolluppgifter för betalningar till icke-FATCA deltagande finansiella institut framgår att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgift som innehåller namn och sammanlagt belopp på betalningar till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut. Däremot framgår det inte vilka betalningar som omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten. Detta går inte heller att läsa ut av förarbetena.

I artikel 4 punkt 1 b) i Sveriges avtal med USA för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet) anges att de rapporterings­skyldiga finansiella instituten ska lämna uppgifter till Skatteverket om betalningar som gjorts till icke FATCA-deltagande finansiella institut.

Av artikel 1 punkt 1.1. i Avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige (CAA) framgår att uppgifter i enlighet med artikel 4 punkt 1 b) FATCA-avtalet ska utbytas mellan Sverige och USA (SKV M 2015:18).

I CAA (3.2.1) anges även att uppgifterna i artikel 4 punkt 1 b) ska rapporteras till IRS och hänvisningar görs till FATCA-avtalet. I CAA hänvisas till IRS regulations (instruktioner) och FATCA XML Schema User Guide (användarmanual) om hur uppgifterna ska rapporteras. Av IRS instruktioner som gäller tillämpningen av FATCA framgår hur IRS anser att rapporteringen ska göras. Flera instruktioner (Notice 2016-08 och 2013-69) handlar bl.a. om rapporteringen av betalningar till icke-deltagande finansiella institut. Här anges bl.a. att med betalningar avses betalningar till ett konto. Likaså framgår att det finansiella institutet enbart behöver rapportera betalningar som gjorts till ett finansiellt konto.

I användarmanualen anges att rapportering till IRS ska innehålla:

  • en kod som säger att det avser en betalning till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut,
  • namn på det icke FATCA-deltagande finansiella institutet och
  • totalbelopp som utbetalats

Det anges även vilka betalningar till konton som ska rapporteras. Här finns fyra kategorier uppräknade; Utdelning, Ränta, Försäljning samt Övrigt FATCA. I beskrivningen av hur betalningar till konton ska rapporteras sägs att den totala summan av utbetalt belopp till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut ska rapporteras uppdelat på typ av betalning till konton (depåkonton, inlåningskonton och andra konton) men att uppgiftslämnaren får rapportera det som en totalsumma och då ska kategorin Övrigt FATCA användas.

Skatteverket uppfattar att avsikten med Sveriges FATCA-avtal med USA är att rapporteringen till IRS enbart ska innehålla betalningar till konton som är sådana konton som är rapporteringspliktiga. Skatteverket anser därför att med uttrycket betalningar, såsom det anges i övergångsbestämmelserna p. 8 till SFL, menas i detta sammanhang betalningar till ett rapporteringspliktigt konto.

Detta innebär att de belopp som ska rapporteras på kontrolluppgift för 2015 och 2016 för betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut avser konton hos ett rapporteringsskyldigt finansiella institut. Det innebär även att de betalningar som ska rapporteras är betalningar till finansiella konton d.v.s. inlåningskonton, depåkonton och konton som varken är ett depåkonto eller ett inlåningskonto enligt IDKL. Det får till följd att i det rapporterade beloppet ska det ingå uppgifter om utbetalningar av räntor, utdelningar och andra inkomster som hör till sådana konton till exempel försäljningar och inlösen.