Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-04-05

Dnr: 131 104326-16/111

1 Sammanfattning

Här redovisas rättelser av sådana ”jämförbara bilar” som angivits i Skatteverkets allmänna råd för bilar. Rättelserna gäller endast bilar med tillverkningsår 2016. De nya värdena får betydelse för beräkningen av förmånsvärde för vissa miljöbilar av märkena Audi, Mercedes Benz, Tesla och Volkswagen från och med beskattningsår 2016.

2 Frågeställning

Skatteverket har i allmänna råd om värdering av bilförmån beslutade den 14 december 2015 redovisat nya bilmodeller av miljöbilar med tillverkningsår 2016, se avsnitt 2.3 i SKV A 2015:27. Där redovisas även respektive miljöbils s.k. jämförbara bil, vars nybilspris bör tillämpas vid beräkning av miljöbilens förmånsvärde. Efter beslutet har beräkningsmodellen för bilar av märket Tesla justerats och några fel har uppmärksammats.

Motsvarande rättelser görs i den s.k. bilsnurran på Skatteverkets webbplats, skatteverket.se, och tas även in i nästkommande allmänna råd om värdering av bilförmån.

3 Gällande rätt m.m.

Regler om beräkning av förmånsvärde för miljöbilar finns i 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Vid beräkningen sätts förmånsvärdet ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en motsvarande konventionell bil. Detta gäller om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med el eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Om en bil är utrustad med teknik för drift med el som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol görs en nedsättning av bilens förmånsvärde till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen, dock nedsättning med högst med 16 000 kr per år.

Regler om nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar infördes ursprungligen beskattningsår 2000, men då i form av en jämkning som arbetsgivaren ansökte om. I förarbetena, prop. 1999/2000:6 s. 43 ff., gjordes en beskrivning av hur ”jämförbar bil” kan fastställas under olika förutsättningar.

”Bilförmånsvärdet för miljöbilar bör i likhet med förmånsvärdet för bilar som deltar i test eller liknande jämkas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för motsvarande bil utan den särskilda utrustningen eller tekniken. I första hand bör jämförelsen göras med bilar av samma märke och årsmodell. Detta bör vara tämligen enkelt eftersom de flesta bilar som drivs med andra drivmedel än bensin och dieselolja bygger på modifikationer av redan framtagna originalmodeller. I andra hand kan jämförelsen göras med nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil i samma storleksklass eller med ett genomsnittligt nybilspris för storleksklassen. Vid jämförelsen skall, i de fall förmånsvärdet för miljöbilen innefattar kostnader för extrautrustning, motsvarande värde läggas till nybilspriset för den jämförbara bilen.

En svårighet föreligger beträffande miljöbilar som inte har någon konventionell motsvarighet på bilmarknaden. Klart är att även dessa unika bilmodeller skall omfattas av förslaget. Lagrådet påpekar i sitt yttrande att det inte kan uteslutas att det kan uppstå situationer där det framstår som oklart vilken bilmodell som skall anses som ”närmast jämförbar” och att det är viktigt att en enhetlig rättstillämpning upprätthålls i detta avseende. (- - -)

För det fall det saknas en konventionell motsvarighet på bilmarknaden torde förmånsvärdet för den aktuella miljöbilen kunna jämföras med förmånsvärdet för andra liknande miljöbilar som i sin tur jämförs med motsvarande konventionella bil. En elbil som inte har någon konventionell motsvarighet på marknaden skulle exempelvis kunna jämföras med andra elbilar, som i sin tur jämförs med motsvarande konventionella bil. Av särskild betydelse vid jämförelsen är den merkostnad som den utvecklade utrustningen eller tekniken innebär i förhållande till den jämförbara bilen. Hur stor jämkning som bör ske i ett sådant fall får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.”

4 Bedömning

Nybilspriserna för nedan angivna jämförbara bilar inklusive de beloppsmässiga justeringarna bör tillämpas vid beräkning av förmånsvärde från och med beskattningsår 2016. Rättelserna får tillämpas från januari 2016. Skatteverket tillämpar i många fall värdemässiga justeringar, i form av tillägg eller avdrag med visst belopp, med syfte att avpassa det jämförbara priset efter merkostnaden för miljötekniken och bilmodellens utrustningsnivå.

När det gäller bilmärket Tesla så tillverkas enbart miljöbilar, så någon jämförbar konventionell bilmodell av samma bilmärke finns inte. Vid en översyn av beräkningsmodellen har det ansetts motiverat att göra jämförelser med utgångspunkt i ett genomsnittligt nybilspris för bilar av andra märken av jämförbar storlek och med beaktande av bilarnas utrustningsnivå. De beloppsmässiga justeringarna är sedan gjorda med utgångspunkt i respektive Tesla-modell.

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2016

Miljöbilar

Jämförbara bilar

16AU282

Audi Q7 3.0 TDI e-tron 258 hk quattro tiptronic

16AU280

Audi Q7 3.0 TDI 272 hk quattro tiptronic, med tillägg 59 700 kr = 673 700 kr

16MB257

Mercedes Benz GLE 500 e 4MATIC

16MB251

Mercedes Benz GLE 400 4MATIC, med tillägg 44 400 kr = 686 400 kr

16MB314

Mercedes Benz S 500 e Lång

16MB306

Mercedes Benz S 400 4MATIC Lång, med avdrag 7 200 kr = 982 700 kr

16TE001

Tesla S 70

16TE001

Samma, med avdrag 405 200 kr = 392 800 kr

16TE002

Tesla S 70D

16TE002

Samma, med avdrag 390 700 kr = 460 300 kr

16TE003

Tesla S 85

16TE003

Samma, med avdrag 475 000 kr = 431 100 kr

16TE004

Tesla S 85D

16TE004

Samma, med avdrag 449 500 kr = 509 500 kr

16TE005

Tesla S 90D

16TE005

Samma, med avdrag 481 400 kr = 509 500 kr

16TE006

Tesla S P85D

16TE006

Samma, med avdrag 419 300 kr = 751 700 kr

16TE007

Tesla S P90D

16TE007

Samma, med avdrag 451 200 kr = 751 700 kr

16TE008

Tesla S P90DL

16TE008

Samma, med avdrag 449 200 kr = 859 700 kr

16VW043

Volkswagen e-up!

16VW138

Volkswagen up! high-up! 1.0 75 hk, med tillägg 3 600 kr = 131 500 kr

16VW056

Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid

16VW052

Volkswagen Golf GT 1.4 TSI 150 hk BMT R-line med tillägg 31 800 kr = 251 700 kr

16VW100

Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid

16VW091

Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology, med tillägg 31 300 kr = 295 200 kr

16VW108

Volkswagen Passat Sportscombi GTE 1.4 TSI Plug-in-hybrid

16VW103

Volkswagen Passat Sportscombi 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology, med tillägg 31 300 kr = 305 200 kr