Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2016-06-21

Dnr: 131 297253-16/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att omständigheten att ersättningen för transporten av passageraren eller passagerarna ingår i ersättningen för en annan tjänst inte i sig utgör något hinder mot att anse att transporten sker mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE. Bestämmelserna i 1 kap. 11 § LSE gäller både fartyg och luftfartyg och Skatteverkets bedömning gäller därför både fartyg och luftfartyg.

Huruvida transporten av passageraren eller passagerarna sker mot ersättning har betydelse för tillämpningen av flera bestämmelser i LSE, bl.a. bestämmelser om skattebefrielse av fartygsbränsle. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser kan exempelvis ett kvitto eller en faktura där det framgår att ersättningen för transporten av passageraren eller passagerarna ingår i ersättningen för den andra tjänsten utgöra en del av underlaget för bedömningen av om transport av passagerare kan anses ha skett mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om en transport av passagerare med fartyg kan anses ha skett mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE, när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. Exempel på sådana situationer kan vara när entréavgiften till ett museum eller ersättningen för en övernattning på ett skärgårdshotell även inkluderar transporten till och från muséet respektive hotellet. Motsvarande frågeställning är aktuell även för luftfartyg.

3 Gällande rätt m.m.

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

  1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
  2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
  3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
  4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
  5. yrkesmässigt fiske (1 kap. 11 § LSE).

Av förarbetena framgår följande. Fartyg som utför transporttjänster i kommersiell sjöfart, i taxibåtstrafik eller annan person- eller godsbefordran bör omfattas av skattebefrielsen. Bränsle som används i ett fartyg i samband med ett företags affärsverksamhet, om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla transporttjänster eller andra tjänster mot ersättning, bör inte vara skattebefriat. Om ett företag äger eller hyr ett fartyg och använder det i sin näringsverksamhet för transport av varor eller personer bör användningen således anses vara för privat ändamål, om inte transporterna sker mot ersättning (prop. 2014/15:40, s. 10).

4 Bedömning

Användningen av ett fartyg eller luftfartyg för transport av passagerare mot ersättning anses vid tillämpningen av LSE vara användning för annat än privat ändamål (1 kap. 11 § 1 LSE). Det framgår varken av lagtext eller av förarbeten huruvida transporten ska anses ske mot ersättning när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. Exempel på sådana situationer kan vara när entréavgiften till ett museum eller ersättningen för en övernattning på ett skärgårdshotell även inkluderar transporten till och från muséet respektive hotellet.

Mot bakgrund av att reglering saknas och att någon anvisning inte lämnats i förarbetena anser Skatteverket att omständigheten att ersättningen för transporten av passageraren eller passagerarna ingår i ersättningen för en annan tjänst inte i sig utgör något hinder mot att anse att transporten sker mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE. Bestämmelserna i 1 kap. 11 § LSE gäller både fartyg och luftfartyg och Skatteverkets bedömning gäller därför både fartyg och luftfartyg.

Huruvida transporten av passageraren eller passagerarna sker mot ersättning har betydelse för tillämpningen av flera bestämmelser i LSE, bl.a. bestämmelser om skattebefrielse av fartygsbränsle och luftfartygsbränsle. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser kan exempelvis ett kvitto eller en faktura där det framgår att ersättningen för transporten av passageraren eller passagerarna ingår i ersättningen för den andra tjänsten utgöra en del av underlaget för bedömningen av om transport av passagerare kan anses ha skett mot ersättning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 1 LSE.