Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2016-06-22

Dnr: 131 294597-16/111

1 Sammanfattning

Enligt Skatteverkets uppfattning ska ett fartyg som använts av ett aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner, anses ha använts för en offentlig myndighets räkning och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Motsvarande bedömning gäller även för luftfartyg.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om omständigheten att ett fartyg används av ett aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner, innebär att fartyget ska anses vara använt av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE. Motsvarande frågeställning är aktuell även för luftfartyg.

3 Gällande rätt m.m.

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

  1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
  2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
  3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
  4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
  5. yrkesmässigt fiske (1 kap. 11 § LSE).

4 Bedömning

Både offentliga myndigheters egen användning av fartyg och användning av fartyg för offentliga myndigheters räkning anses vid tillämpningen av LSE vara användning för annat än privat ändamål (1 kap. 11 § 2 LSE). Om ett fartyg använts inom en kommunal myndighet har fartyget således använts för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE.

Det är vanligt förekommande att kommuner organiserar en del av sin verksamhet i aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner. Det framgår varken av lagtexten eller av förarbetena till den aktuella bestämmelsen om fartyg som används av sådana bolag ska anses använda av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning.

Enligt Skatteverkets bedömning kan ett fartyg som använts av ett aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner, inte anses ha använts av en offentlig myndighet. Det är dock Skatteverkets uppfattning att ett fartyg som använts av ett sådant bolag, ska anses ha använts för en offentlig myndighets räkning och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE. Motsvarande bedömning gäller även för luftfartyg.