Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2016-07-01

Dnr: 131 291781-16/111

Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator” daterat 2011-11-16, dnr. 131 651138-11/111, upphävs.

Bestämmelserna om undantag från skatteplikt i 11 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ändras den 1 juli 2016. För el som framställs från energikälla utan generator anges effektgränsen i form av installerad toppeffekt respektive installerad effekt. Ställningstagandet om undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator ska därför inte tillämpas på de bestämmelser som träder i kraft den 1 juli 2016.

Enligt övergångsbestämmelserna till SFS 2015:749 gäller äldre bestämmelser fortfarande för el som har framställts före ikraftträdandet. Ställningstagandet om undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator ska därför fortfarande tillämpas på sådan elframställning.