Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2016-07-04

Dnr: 131 266989-16/111

1 Sammanfattning

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom de definieras i 49 kap. 10 c § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Skatteverket ska istället helt befria från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt i följande situationer.

  • Den uppgiftsskyldige har lämnat en manuell version av inkomstdeklarationen där underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte har fyllts i eller har fyllts i med fel belopp. Rätta uppgifter framgår av Skatteverkets fastighetsregister och har förifyllts i den inkomstdeklaration som Skatteverket skickat ut.
  • Den uppgiftsskyldige har inte lämnat en inkomstdeklaration. Skatteverket skönsbeskattar underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt de uppgifter som finns i fastighetsregistret och som har förifyllts i den inkomstdeklaration som Skatteverket skickat ut.

2 Frågeställning

2.1 Bakgrund

Det är den som äger eller anses som ägare till en fastighet vid kalenderårets ingång som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skatteverket hämtar uppgifter om ägare, typ av fastighet och taxeringsvärde från fastighetsregistret. Underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt förifylls därefter i den inkomstdeklaration som skickas ut.

2.2 Frågor

  • Är uppgifterna i fastighetsregistret sådana avstämningsuppgifter som avses i 49 kap. 10 c § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL och som innebär att skattetillägg inte får tas ut om en oriktig uppgift i inkomstdeklarationen framgår av registret?
  • Om uppgifterna inte är avstämningsuppgifter enligt 49 kap. 10 c § SFL ska Skatteverket då besluta om hel eller delvis befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt när
    • den uppgiftsskyldige har använt en manuell version av inkomstdeklarationen och fyllt i fel underlag eller inget underlag alls för fastighetsavgift eller fastighetsskatt?
    • den uppgiftsskyldige blir skönsbeskattad på grund av att inkomstdeklaration inte har lämnats?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Avstämningsuppgifter

Skatteverket får inte ta ut ett skattetillägg om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång (49 kap. 10 § 1 skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL). Skattetillägg får inte heller tas ut vid skönsbeskattning om beskattningen kan bestämmas enligt avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom samma tid (49 kap. 15 § SFL).

Vad som avses med avstämningsuppgifter definieras i 49 kap. 10 c § SFL.

Bestämmelserna om avstämningsuppgifter är nya och ska tillämpas på deklarationer som ska lämnas efter den 31 december 2015.

3.2 Befrielse från skattetillägg

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från ett skattetillägg om det är oskäligt att ta ut ett skattetillägg med fullt belopp (51 kap. 1 § SFL).

Om en oriktig uppgift framgår av kontrollmaterial som inte omfattas av definitionen av avstämningsuppgifter men ändå kan sägas vara av avstämningskaraktär, kan Skatteverket helt eller delvis befria från skattetillägg eftersom kontrollmaterialet ökat upptäcktsrisken. Motsvarande gäller om kontrollmaterialet visserligen inte är av avstämningskaraktär men ändå minskar risken för ett skatteundandragande (prop. 2014/15:131 s. 223 och 248).

4 Bedömning

4.1 Inget undantag från skattetillägg på grund av uppgifter i fastighetsregistret

Skatteverket har i Vägledningen förklarat att fastighetsregistret inte är ett sådant register som omfattas av begreppet avstämningsuppgifter i 49 kap. 10 c § 3 SFL. Uppgifterna i fastighetsregistret kan inte heller anses vara avstämningsuppgifter enligt någon annan punkt i 49 kap. 10 c § SFL. Uppgifterna i fastighetsregistret är alltså inget hinder mot att ta ut skattetillägg.

Utgångspunkten är därför att Skatteverket ska ta ut ett fullt skattetillägg även om det av fastighetsregistret framgår att den uppgiftsskyldige inte redovisat underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt eller redovisat ett felaktigt underlag.

Motsvarande gäller vid skönsbeskattning på grund av att inkomstdeklaration inte har lämnats när fastighetsavgiften eller fastighetsskatten kan bestämmas utifrån uppgifterna i fastighetsregistret.

4.2 Befrielse från skattetillägg

4.2.1 Oriktig uppgift i en manuell deklarationsblankett

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldige har använt en manuell version av inkomstdeklarationen och i den inte redovisat det underlag som finns förifyllt i den inkomstdeklaration som Skatteverket skickat ut. Detsamma gäller om underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt har fyllts i med fel belopp.

Uppgifterna i fastighetsregistret som även förifylls i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär och innebär att risken för att en oriktig uppgift inte skulle uppmärksammas är obetydlig.

4.2.2 Skönsbeskattning när en inkomstdeklaration inte har lämnats

Skatteverket anser att hel befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska ges om den uppgiftsskyldige inte har lämnat en inkomstdeklaration och Skatteverket skönsmässigt beskattar underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt utifrån de uppgifter i fastighetsregistret som finns förifyllt i den inkomstdeklaration som Skatteverket skickat ut.

Uppgifter i fastighetsregistret som även förifylls i inkomstdeklarationen är av avstämningskaraktär och innebär att risken är obetydlig för att fastighetsavgift eller fastighetsskatt inte skulle påföras när den uppgiftsskyldige blir skönsbeskattad på grund av att en inkomstdeklaration inte har lämnats.