Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2016:16

Nytt: 2022-08-22

Detta allmänna råd ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2017 års fastighetstaxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:15) om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2016 års fastighetstaxering.