Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2016-05-16

Dnr: 131 232353-16/111

1 Sammanfattning

Uppgifter i VIES omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom de definieras i 49 kap. 10 d § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Uppgifterna i VIES är dock av avstämningskaraktär. Om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter i VIES som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång anser Skatteverket att risken för ett skatteundandragande är liten. Det finns därför i sådana fall skäl att delvis befria från ett skattetillägg även om det krävs en utredning för att rätta den oriktiga uppgiften. Befrielse ska på denna grund ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

Detta ställningstagande ska inte tillämpas vid skönsbeskattning.

2 Frågeställning

Ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång? Frågan gäller oriktiga uppgifter i mervärdesskattedeklarationer som ska lämnas efter 2015 års utgång.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 VIES

EU:s medlemsstater är enligt Rådets förordning (EG) 1798/2003 skyldiga att upprätthålla en egen nationell elektronisk databas där bl.a. alla uppgifter som kommer in via de periodiska sammanställningarna ska lagras och bearbetas. I Sverige ingår denna databas i systemet MIMA (Moms Inre Marknad).

Den information som lämnas i periodiska sammanställningar förs vidare till respektive medlemsstat genom EU:s gemensamma elektroniska system VAT Information Exchange System (VIES). Alla medlemsstater har samma uppgiftsskyldighet och de övriga medlemsstaterna ska ges tillgång till informationen senast en månad efter utgången av den period som informationen avser.

De uppgifter som finns i VIES används för kontroll i respektive EU-land av köparnas mervärdesskatteredovisning.

3.2 Avstämningsuppgifter

Skatteverket får inte ta ut ett skattetillägg om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år efter beskattningsårets utgång (49 kap. 10 § 1 SFL). Vad som avses med avstämningsuppgifter definieras i 49 kap. 10 d § SFL.

Uppgifter i VIES är inte avstämningsuppgifter. Undantaget från att ta ut skattetillägg ska därför inte tillämpas även om en oriktig uppgift framgår av uppgifter i VIES.

3.3 Befrielse från skattetillägg

Om en oriktig uppgift framgår av kontrollmaterial som inte omfattas av definitionen av avstämningsuppgifter men ändå kan sägas vara av avstämningskaraktär kan Skatteverket helt eller delvis befria från ett fullt skattetillägg eftersom kontrollmaterialet ökat upptäcktsrisken (prop. 2014/15:131 s. 223 och 248 samt 51 kap. 1 § SFL).

Bestämmelserna om avstämningsuppgifter är nya och ska tillämpas på deklarationer som ska lämnas efter den 31 december 2015.

3.4 Normalt tillgängligt kontrollmaterial (äldre bestämmelser)

Äldre bestämmelser om normalt tillgängligt kontrollmaterial ska fortsatt tillämpas på oriktiga uppgifter i deklarationer som har eller rätteligen skulle ha lämnats den 31 december 2015 eller tidigare.

Enligt de äldre bestämmelserna ska Skatteverket ta ut ett lägre skattetillägg (5 procent) om en oriktig uppgift framgår av VIES (49 kap. 12 § SFL i dess lydelse före den 1 januari 2016).

4 Bedömning

4.1 Delvis befria om den oriktiga uppgiften framgår av VIES

Skatteverket anser att uppgifterna i VIES är av avstämningskaraktär. De registreras i VIES för att respektive EU-land ska kontrollera att en köpare har lämnat en riktig mervärdesskatteredovisning. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter i VIES anser Skatteverket att risken för ett skatteundandragande är liten. Det finns därför skäl att delvis befria från ett skattetillägg även om det krävs en utredning för att rätta den oriktiga uppgiften. Befrielse ska normalt ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

En förutsättning för befrielse är att uppgifterna varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

4.2 Exempel

4.2.1 Varken utgående eller ingående mervärdesskatt har redovisats för en leverans från ett annat EU-land, rätt till avdrag för ingående skatt föreligger helt eller delvis

I VIES finns uppgifter om att leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster har skett från ett annat EU-land till ett svenskt företag. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har varken redovisat utgående eller ingående mervärdesskatt i sin deklaration. Genom att inte ha redovisat den utgående mervärdesskatten har företaget lämnat en oriktig uppgift. Den utgående och ingående mervärdesskatten avser i detta fall samma fråga och samma period. Därmed ska den ingående mervärdesskatten kvittas mot den utgående mervärdesskatten när underlaget som skattetillägget ska beräknas på ska bestämmas (49 kap. 19 § SFL).

Om företaget har rätt till fullt avdrag för den ingående mervärdesskatten finns det därmed inte något underlag att beräkna skattetillägget på och något skattetillägg ska därför inte tas ut.

Om företaget endast har rätt till delvis avdrag för den ingående mervärdesskatten ska skattetillägget beräknas med 20 procent på den överskjutande utgående mervärdesskatten och befrielse ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

4.2.2 Utgående och ingående mervärdesskatt har inte redovisats för en leverans från annat EU-land, rätt till avdrag för ingående skatt saknas

I VIES finns uppgifter om att leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster har skett från ett annat EU-land till ett svenskt företag. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har inte redovisat utgående och ingående mervärdesskatt för en leverans från ett annat EU-land. Skatteverket ställer en fråga till företaget om varför någon mervärdesskatt inte har redovisats för ett förvärv från ett annat EU-land. Av svaret framgår att köpet gäller en personbil som företaget saknar rätt till avdrag för.

Företaget har lämnat en oriktig uppgift genom att inte redovisa utgående skatt på leveransen. Genom att företaget inte har rätt till något avdrag för ingående mervärdesskatt på leveransen kan underlaget för skattetillägg inte reduceras genom att ingående mervärdesskatt kvittas mot utgående mervärdesskatt.

Skatteverket ska därför ta ut skattetillägg med 20 procent på den utgående mervärdesskatten. Befrielse ska ske ned till en fjärdedels skattetillägg eftersom felet framgår av VIES.

4.2.3 Utgående mervärdesskatt har inte redovisats men ingående mervärdesskatt har dragits av för en leverans från ett annat EU-land

I VIES finns uppgifter om att leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster har skett från ett annat EU-land till ett svenskt företag. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har redovisat ingående mervärdesskatt men har lämnat oriktig uppgift genom att inte redovisa den utgående mervärdesskatten i sin deklaration. Det finns därför skäl för att ta ut ett skattetillägg på den oredovisade utgående mervärdesskatten.

Vid avstämning mot VIES framgår att den utgående mervärdesskatten i deklarationen, hänförlig till förvärv från andra EU-länder, inte stämmer överens mot uppgifterna i VIES.

Skattetillägg ska tas ut med 20 procent på den oredovisade utgående mervärdesskatten och befrielse ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

4.2.4 Rätt utgående men fel ingående mervärdesskatt har redovisats för en leverans från annat EU-land

I VIES finns uppgifter om att leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster har skett från ett annat EU-land till ett svenskt företag. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har redovisat utgående och ingående mervärdesskatt för en leverans från annat EU-land. Efter Skatteverkets utredning framkommer det att företaget inte har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten. Företaget har därmed lämnat en oriktig uppgift. Anledningen till att företaget inte har rätt till avdraget för ingående mervärdesskatt kan vara att företaget har blandad verksamhet eller att mervärdesskatten avser ett inköp av en personbil där avdragsrätt saknas.

Utgångspunkten är därför att skattetillägg ska tas ut med 20 procent av den felaktigt redovisade ingående mervärdesskatten. Delvis befrielse ska inte ges enligt detta ställningstagande eftersom felet normalt inte framgår av VIES. Delvis befrielse kan dock i vissa fall ges enligt ställningstagandet Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen.

4.2.5 Utgående och ingående mervärdesskatt har först inte redovisats för en leverans från annat EU-land. Efter fråga från Skatteverket kommer en felaktig redovisning av ingående skatt in

I VIES finns uppgifter om att leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster har skett från ett annat EU-land till ett svenskt företag. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har varken redovisat utgående eller ingående mervärdesskatt i sin deklaration. Genom att inte ha redovisat den utgående mervärdesskatten har företaget lämnat en oriktig uppgift.

Skatteverket ställer en fråga till företaget om varför någon mervärdesskatt inte har redovisats för ett förvärv från ett annat EU-land. Företaget svarar genom att lämna in en ny deklaration där den utgående och ingående mervärdesskatten redovisas.

Skatteverket fortsätter att utreda redovisningen i deklarationen och då framkommer det att företaget saknar rätt till avdrag för hela den ingående mervärdesskatten.

Företaget har lämnat två oriktiga uppgifter genom att

  • innan Skatteverket startade sin utredning underlåta att redovisa utgående mervärdesskatt
  • i den deklaration som kom in efter utredning yrka avdrag för ingående mervärdesskatt som företaget inte har rätt till

Skatteverket ska därför ta ut skattetillägg med 20 procent på den utgående mervärdesskatten. Befrielse ska ske ned till en fjärdedels skattetillägg eftersom felet framgår av VIES.

Skatteverket ska vidare ta ut skattetillägg med 20 procent på den felaktigt redovisade ingående mervärdesskatten. Detta fel framgår inte av VIES och någon befrielse med stöd av detta ställningstagande ska därför inte ges. Delvis befrielse kan dock i vissa fall ges enligt ställningstagandet Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen.

4.3 Vid skönsbeskattning

Ställningstagandet ska inte tillämpas vid skönsbeskattning.

4.4 Övrigt

Detta ställningstagande utesluter inte att det kan finnas skäl att på annan grund ge ytterligare befrielse.