Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2016-09-29

Dnr: 131 389805-16/111

1 Sammanfattning

Återbetalning av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) kan göras först när det kommit in en skriftlig ansökan till Skatteverket. Det gäller även om Skatteverket vid en kontroll uppmärksammar att för mycket skatt är inbetald. Skatteverket bör dock upplysa om möjligheten att ansöka om återbetalning av skatten.

Skatteverket ändrar inställning till följd av bestämmelsernas lydelse i skatteförfarandelagen, SFL, och anser att det inte är möjligt att återbetala SINK-skatt utan en skriftlig ansökan när det är SFL:s regler som ska tillämpas vid återbetalning. Skatteverkets tidigare svar på fråga gäller därför endast när de äldre bestämmelserna i SINK ska tillämpas vid återbetalning (Skatteverket 2007-12-07, dnr 131 735745-07/111).

2 Frågeställning

SINK-skatt återbetalas först efter att en skriftlig ansökan om återbetalning har kommit in till Skatteverket. Frågan är dock om det är möjligt att göra en återbetalning av SINK-skatt utan att en sådan ansökan kommit in till myndigheten i nedanstående situationer.

Fall 1 – konstaterat felaktigt beslut

Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning beslutat att utbetalaren X AB ska göra skatteavdrag för SINK-skatt med 20 % på utbetalda ersättningar. X AB gjorde därefter skatteavdrag för SINK-skatt enligt beslutet, betalade in avdraget belopp och skickade in en kontrolluppgift (KU13) till Skatteverket.

Vid en revision som omfattade granskning av upprättade kontrolluppgifter kom det fram att Skatteverket fattat ett felaktigt beslut utifrån uppgifterna i SINK-ansökan. Av ansökan framgick nämligen klart och tydligt att Sverige inte hade rätt att beskatta inkomsterna med hänsyn till bestämmelserna i aktuellt skatteavtal. Det korrekta hade således varit att Skatteverket beslutat att X AB inte skulle göra något skatteavdrag för SINK-skatt eftersom inkomsterna var undantagna från skatteplikt (13 kap. 1 § 2, SFL och 6 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK).

Fall 2 – korrekt beslut – senare rättelse av kontrolluppgift

Det utländska företaget Z AS har ett fast driftställe i Sverige. Företaget har anställd personal vid det fasta driftstället som är begränsat skattskyldiga. Skatteverket har i beslut om särskild inkomstskatteredovisning beslutat att Z AS ska göra skatteavdrag för SINK-skatt med 20 % på utbetalda ersättningar. Z AS gjorde därefter skatteavdrag enligt beslutet, betalade in avdraget belopp och skickade in kontrolluppgifter (KU13) till Skatteverket.

Efter en tid lämnade Z AS in rättade kontrolluppgifter där inkomsterna sänktes. Anledningen var att underlaget för skatteavdrag omfattat inkomster som var undantagna från skatteplikt enligt SINK. Ansökningarna innehöll dock inte någon information om inkomster som skulle undantas från skatteavdrag.

Skatteverket konstaterade vid kontroll att de nya uppgifterna var korrekta. Z AS hade således gjort skatteavdrag för SINK-skatt med för höga belopp.

Skatteverket har redogjordet för sin uppfattning i dessa frågor i ett svar från 2007 (Skatteverket 2007-12-07, dnr 131 735745-07/111). Frågan är om Skatteverkets inställning förändrats med anledning av införandet av SFL och att lagtexten fått en något annorlunda utformning än i 20 § SINK?

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket beslutar om när SINK-skatt ska tas ut i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL). Beslutet ligger till grund för redovisning och inbetalning av SINK-skatt.

Skatteverket ska efter ansökan från den skattskyldige besluta om att tillgodoräkna honom avdragen SINK-skatt när avdrag gjorts med för högt belopp (54 kap. 3 § första stycket SFL).

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (54 kap. 3 § andra stycket SFL).

Ansökan ska vara skriftlig och det ska finnas en utredning bifogad som visar att SINK-skatt betalats med för högt belopp (13 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen).

Av förarbetena till SFL framgår att den skattskyldige bör ha rätt att få tillbaka överskjutande belopp om utbetalaren har gjort ett för högt skatteavdrag för SINK-skatt. Det framgår också att återbetalning av SINK-skatt ska göras efter en ansökan från den skattskyldige (prop. 2010/11:165 sid. 977).

4 Bedömning

I fall 1 fattade Skatteverket ett felaktigt beslut om att X AB skulle göra skatteavdrag för SINK-skatt med 20 % på utbetald ersättning. Denna felaktighet kom fram och konstaterades vid en utredning som initierades av Skatteverket. Felaktigheten i beslutet medförde således att SINK-skatt togs ut med ett för högt belopp då inkomsterna var undantagna från skatteplikt (6 § p. 6 SINK).

I fall 2 fattade Skatteverket däremot ett korrekt beslut. I ansökan fanns inte några uppgifter som visade på att inkomster skulle undantas från skatteavdrag för SINK-skatt i Skatteverkets beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Detta kom fram först senare. Skatteverkets beslut var därför korrekt med hänsyn till innehållet i ansökan.

Utbetalaren Z AS kände till beslutet och var därför skyldig att göra skatteavdrag för SINK-skatt (13 kap 3 § SFL). I fall 2 följde Z AS således beslutet, som senare visade sig vara felaktigt. Z AS betalade dessutom in avdragen SINK-skatt och lämnade kontrolluppgift till Skatteverket. Detta medförde att det även i fall 2 togs ut SINK-skatt med ett för högt belopp.

Skatteverket anser att skrivningen i lagtexten är tydlig, vilket innebär att det ska göras en skriftlig ansökan för att återbetalning av SINK-skatt ska bli aktuell i såväl fall 1 som fall 2. Skatteverket anser inte heller att det finns något i förarbetena som tyder på att en återbetalning kan göras utan ansökan. Skatteverket anser således att regleringen om återbetalning i SFL inte ger utrymme för återbetalning av SINK-skatt på det sätt som SINK-lagen kunde tolkas.

En upplysning om att en ansökan kan skickas in för att begära återbetalning bör däremot lämnas när Skatteverket upptäcker att för mycket SINK-skatt betalats in.

Skatteverket ändrar inställning till följd av bestämmelsernas lydelse i SFL, och anser inte att det är möjligt att återbetala SINK-skatt utan en skriftlig ansökan när det är SFL:s regler som ska tillämpas vid återbetalning. Skatteverkets tidigare svar på fråga gäller därför endast när de äldre bestämmelserna i SINK ska tillämpas vid återbetalning (Skatteverket 2007-12-07, dnr 131 735745-07/111).