Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2016-10-31

Dnr: 131 444092-16/111

1 Sammanfattning

Om en byggnad eller markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart. Med uttrycket ”bara ett fåtal år” avses en tid som inte överstiger tre år.

2 Frågeställning

Hur ska man tolka uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. 6 §, 19 kap. 26 § andra stycket och 20 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL?

3 Gällande rätt m.m.

Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd (19 kap. 5 § IL).

Om en byggnad är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart (19 kap. 6 § IL).

Är byggnaden eller markanläggningen avsedd att användas bara ett fåtal år, får nyttjanderättshavaren dra av hela utgiften omedelbart (19 kap. 26 § andra stycket IL).

Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt avskrivningsplan till högst tio procent per år av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och till högst fem procent per år av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar (20 kap. 5 § IL).

Om en markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart (20 kap. 8 § IL).

Av SFS 1969:363 framgår följande. För rent tillfälliga byggnader, som är avsedda att användas endast ett fåtal år, får byggnadskostnaden dras av det år anskaffningen sker (punkt 7 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen [1928:370], KL). Vidare framgår att för rent tillfälliga markanläggningar, avsedda att användas endast ett fåtal år, får anskaffningskostnaden dras av det år anläggningen anskaffas (punkt 16 av anvisningarna till 29 § KL). Orden ”rent tillfälliga” togs senare bort, men den nya lydelsen får i sak anses överensstämma med tidigare lydelse och att ändringar har gjorts av huvudsakligen språklig och redaktionell natur (prop. 1980/81:68 s. 215 och 217).

Av SKV A 2005:05 framgår att vid bedömningen av byggnadens ekonomiska livslängd får beaktas sådana omständigheter som att byggnadens användningstid kan komma att påverkas av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Om byggnadens värde på grund av andra omständigheter är begränsat till förhållandevis kort tid får hänsyn tas till detta. Som exempel på sådana omständigheter kan anges att en byggnad används för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller att en byggnad som används i näringsverksamhet och som är belägen på annans mark inte ska lösas av fastighetsägaren när nyttjanderätten upphör.

Av SKV A 2016:16 framgår att en byggnad kan betraktas som en tillfällig byggnad om det är uppenbart att den kommer att tas bort inom de närmaste åren. Med inom de närmaste åren bör främst avses treårsperioden till nästa allmänna fastighetstaxering.

RÅ 1980 1:78

4 Bedömning

Av lagtext och förarbeten framgår inte vilken tid lagstiftaren har avsett med uttrycket ”bara ett fåtal år”. Uttrycket ”bara ett fåtal år” får därför bedömas med ledning av allmänt språkbruk. I Svenska Akademiens Ordbok förklaras betydelsen av ordet ”fåtal” med bland annat ”ett ringa” eller ”litet antal”. Med ”ringa” avses i IL ca 5–10 procent (prop. 1999/2000:2 Del 1 s. 504). Enligt Skatteverkets uppfattning ska uttrycket ”bara ett fåtal år” jämföras med en avskrivningsplan som sträcker sig över en förhållandevis kort tid (jfr SKV A 2005:05, 19 kap. 5 § och 20 kap. 5 § IL). En kort avskrivningsplan är nämligen alternativet till att utgiften får dras av omedelbart.

För att kunna bedöma vad som avses med uttrycket ”bara ett fåtal år” krävs att man utvidgar bedömningen till hela ordalydelsen av den tidigare lagtexten. Här talas även om ”rent tillfälliga” byggnader och markanläggningar. Orden ”rent tillfälliga” togs senare bort, men den nya lydelsen överensstämmer i sak med tidigare lydelse och ändringar har gjorts av huvudsakligen språklig och redaktionell natur (prop. 1980/81:68 s. 215 och 217).

Av SKV A 2016:16 framgår att en byggnad kan betraktas som en tillfällig byggnad om det är uppenbart att den kommer att tas bort främst inom den närmaste treårsperioden.

I RÅ 1980 1:78 var en tillfällig markanläggning direkt avdragsgill. Markanläggningen var avsedd att användas i omkring två år.

Skatteverket bedömer därför att uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. 6 §, 19 kap. 26 § andra stycket och 20 kap. 8 § IL avser en tid som inte överstiger tre år.