OBS! Det finns en senare version.

/Träder i kraft I:2016-11-01/

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om förfarandet enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

Ansökningsformulär

2 § Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla formulär som en gäldenär ska kunna använda sig av vid en ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering.

Ärenderegister och aktbildning

3 § Kronofogdemyndigheten ska registrera varje ärende i skuldsaneringsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet finns bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas i databasen.

4 § Under handläggningen av ett ärende ska Kronofogdemyndigheten fortlöpande registrera vilka handlingar som kommer in, vilka åtgärder som utförs i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat beslut.

5 § De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett ärende ska föras samman till en akt.

Kungörelser och underrättelser

6 § En kungörelse enligt 19 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 21 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett inledandebeslut har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten. Kungörelsen ska, utöver de uppgifter som anges i nämnda paragrafer, innehålla uppgifter om

1. gäldenärens namn, personnummer och postadress,

2. dagen för inledandebeslutet, och

3. postadressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten där handlingarna i ärendet finns tillgängliga.

Om personnummer saknas för gäldenären, ska kungörelsen i stället innehålla uppgift om samordningsnummer eller födelsedatum.

I ett ärende om F-skuldsanering ska kungörelsen även innehålla uppgifter om den näringsverksamhet som företagaren är eller har varit engagerad i.

Kungörelsen ska dessutom innehålla en upplysning om att gäldenärens betalningsansvar för en fordran som inte anmäls kan komma att falla bort. Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

7 § En underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 23 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett inledandebeslut har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten. Underrättelsen ska, utöver de uppgifter som anges i nämnda paragrafer, innehålla de uppgifter och upplysningar som anges i 6 §.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

8 § En kungörelse enligt 28 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 30 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten eller, om en domstol har meddelat beslutet, domstolen. Kungörelsen ska innehålla uppgifter om

1. gäldenärens namn och personnummer,

2. dagen för beslutet, och

3. postadressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten eller den domstol där handlingarna i ärendet finns tillgängliga.

Om personnummer saknas för gäldenären, ska kungörelsen i stället innehålla uppgift om samordningsnummer eller födelsedatum.

Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

Överklagande

9 § Handlingar som Kronofogdemyndigheten överlämnar till en domstol på grund av ett överklagande ska ingå i den mottagande domstolens akt.

10 § Om Kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats, meddelar ytterligare beslut i ärendet innan överklagandet har prövats, ska myndigheten underrätta domstolen.

11 § När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett överklagat ärende, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till Kronofogdemyndigheten. Detsamma ska gälla om domstolen har meddelat ett beslut enligt 42 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller 44 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att utmätning och betalningssäkring ska få beslutas och verkställas trots att ett inledandebeslut har meddelats.

När ett slutligt beslut har fått laga kraft, ska domstolen underrätta Kronofogdemyndigheten och sända över handlingar av betydelse för den fortsatta handläggningen vid Kronofogdemyndigheten.

Hanteringen av inbetalda medel

12 § Den årliga avgift som Kronofogdemyndigheten enligt 35 § skuldsaneringslagen (2016:675) och 37 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare ska ta ut av gäldenären för myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar är 500 kronor.

13 § Kronofogdemyndigheten ska i skuldsaneringsdatabasen fortlöpande registrera vilka inbetalningar och utbetalningar av medel som görs, vilken ränta som kapitaliseras, vilken avgift som tas ut, vilka åtgärder som utförs och vad som i övrigt förekommer med anledning av det som har bestämts om gäldenärens skyldighet att betala till myndigheten.

14 § Kronofogdemyndigheten ska regelbundet kontrollera att en gäldenär följer det som har bestämts om betalning till myndigheten i inledandebeslutet och i betalningsplanen.

En kontroll enligt första stycket ska alltid göras innan Kronofogdemyndigheten meddelar ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering.

15 § Om Kronofogdemyndighetens kontroll enligt 14 § visar att en gäldenär är i dröjsmål med betalning av ett inte obetydligt belopp och dröjsmålet överstiger två veckor, ska gäldenären underrättas om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om det belopp som gäldenären rätteligen skulle ha betalat in till Kronofogdemyndigheten och om det belopp som han eller hon faktiskt har betalat. Gäldenären ska dessutom upplysas om vilka konsekvenser som betalningsavvikelsen kan komma att få.

Om det har meddelats ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering, ska även borgenärerna underrättas om en sådan betalningsavvikelse som avses i första stycket. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om det belopp som gäldenären rätteligen skulle ha betalat in till Kronofogdemyndigheten och om det belopp som han eller hon faktiskt har betalat.

Underrättelsen till gäldenären och borgenärerna får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

16 § Om Kronofogdemyndighetens kontroll enligt 14 § visar att en gäldenär har betalat in ett högre belopp än vad som har bestämts i inledandebeslutet eller i betalningsplanen och att det därför finns ett överskott som tillhör gäldenären, ska Kronofogdemyndigheten betala tillbaka det överskjutande beloppet till gäldenären.

Återbetalning enligt första stycket ska inte göras om

1. det överskjutande beloppet understiger 100 kronor, och

2. beloppet på gäldenärens begäran ska användas för framtida betalningsskyldighet enligt vad som har bestämts i inledandebeslutet eller i betalningsplanen.

17 § När medel betalas tillbaka till gäldenären, ska Kronofogdemyndigheten underrätta honom eller henne om detta. Underrättelsen ska innehålla en uppgift om det belopp som betalas ut till gäldenären, med angivande av hur stor del som utgör ränta.

Om medlen i enlighet med 56 § andra stycket andra meningen skuldsaneringslagen (2016:675) eller 58 § andra stycket andra meningen lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare i stället ska fördelas mellan fordringar för vilka en utmätning tidigare har pågått, ska gäldenären underrättas om detta.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

18 § När medel betalas ut till borgenärerna, ska Kronofogdemyndigheten underrätta dessa om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1. det totala belopp, inklusive ränta, som betalas ut, och

2. det belopp som betalas ut till borgenären, med angivande av hur stor del som utgör ränta.

Om utbetalningen innebär att någon borgenär får ett mindre belopp, exklusive ränta, än vad som bestämts i beslutet om skuldsanering eller beslutet om F-skuldsanering, ska underrättelsen även innehålla en uppgift om hur fördelningen av medlen har skett mellan borgenärerna.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

Bemyndigande

19 § Kronofogdemyndigheten får, när det gäller förfarandet vid myndigheten, meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.