Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-11-21

Dnr: 131 496888-16/111

1 Sammanfattning

Den som fakturerats för ett rot- eller rutarbete får normalt anses ha haft en utgift för arbete när fakturan har betalats. Detta gäller oavsett om den som fakturerats har betalat beloppet eller någon annan betalat beloppet för den fakturerade personens räkning. Med fakturerad jämställs i detta sammanhang även den som har angetts på fakturan. Betalning som utföraren får vid försäljning av fakturor till factoringbolag, är inte att jämställa med en sådan betalning som medför att utbetalning i fakturamodellen kan ske.

Även den som inte har fakturerats för ett rot- eller rutarbete men som kan visa att han eller hon själv har betalat sin del av arbetet kan anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete. I sådant fall kan den som angetts på fakturan inte medges skattereduktion för den del av arbetet som den som betalat för arbetet fått skattereduktion för.

Rätten till skattereduktion enligt detta ställningstagande gäller under förutsättning att samtliga villkor för skattereduktion i övrigt är uppfyllda.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om vem som har rätt till skattereduktion för rot- eller rutarbete i de fall en person har fakturerats för arbetet men en annan person har betalat arbetet.

3 Gällande rätt m.m.

Den som har haft utgifter för utfört rot- eller rutarbete har rätt till skattereduktion, 67 kap. 11 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Utföraren av rot- eller rutarbetet får begära utbetalning från Skatteverket efter det att arbetet har utförts och kunden har betalat sin del av arbetskostnaden, se 6 och 8 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 22 april 2016, mål nr 5893-14, HFD 2016 ref. 29, klargjort att det av lagtexten inte kan utläsas att betalning måste ha gjort av köparen själv för att denne ska ha rätt till skattereduktion och att inte heller förarbetena ger stöd för en sådan tolkning. Betalning som görs för köparens räkning kan godtas i de fall köparen har fakturerats för arbetet.

4 Bedömning

Genom HFD:s dom har det klarlagts att den som har fakturerats för rot- eller rutarbete får anses ha haft en utgift för arbete. Detta gäller oavsett om fakturan betalats av den som fakturerats eller om betalning skett av annan för den fakturerades räkning. Med fakturerad jämställs i detta sammanhang även den som har angetts på fakturan.

Det är inte ovanligt att flera personer än den som angetts på fakturan har betalat för arbetet. Den som har betalat för rot- eller rutarbete utan att vara namngiven på fakturan kan anses ha haft en utgift för arbete förutsatt att personen själv har betalat sin del av arbetet.

Skattereduktion medges endast under förutsättning att samtliga villkor för skattereduktion i övrigt är uppfyllda.

Exempel 1

A, B och C äger tillsammans en sommarstuga. De bestämmer sig för att byta tak på stugan. De kontaktar en hantverkare och avtalar om arbetet, som sedan utförs. Hantverkaren anger A som fakturamottagare, men anger på fakturan alla de tre delägarnas namn och personnummer. A betalar det fakturerade beloppet. Utföraren ansöker om utbetalning avseende arbetskostnad för samtliga personer. Även om B och C inte har fakturerats eller har betalat till hantverkaren har de rätt till skattereduktion eftersom de kan visa att de har angetts på fakturan och i övrigt uppfyller kraven för skattereduktion.

Exempel 2

A, B och C äger tillsammans en sommarstuga. De bestämmer sig för att byta tak på stugan. A kontaktar en hantverkare som utför arbetet. Hantverkaren fakturerar A för arbetet. A, B och C betalar sin del av arbetet. Utföraren ansöker om utbetalning för samtliga delägare. Även om B och C inte har angetts på fakturan har de rätt till skattereduktion eftersom de har betalat sin del av arbetskostnaden. Om B och C inte kan visa att de har betalat sin del av arbetskostnaden ska de inte medges skattereduktion. I sådant fall är A berättigad till skattereduktionen för arbetet.

Exempel 3

A äger och bor i en villa. A kontaktar B för att höra om hon känner till någon hantverkare som kan måla om fasaden på villan. B kontaktar en hantverkare som hon känner sedan tidigare. Hantverkaren målar om villan och fakturerar B för arbetet. A betalar arbetet. Eftersom B inte äger eller bor i villan har B inte rätt till skattereduktion. Eftersom A kan visa att han har betalat rotarbetet får A anses ha haft en utgift för rotarbete trots att han inte har fakturerats för arbetet. Om A inte kan visa att han har betalat arbetet kan skattereduktion inte medges eftersom A inte är fakturerad för arbetet.

Det förekommer att utförare säljer fakturan vidare till ett factoringbolag innan de har fått betalt från köparen. En försäljning av en faktura innebär inte att utföraren har fått betalat för det arbete som utförts. Först när factoringbolaget fått betalt för fakturan får utföraren anses ha fått betalt från köparen av arbetet och först då har utföraren möjlighet att ansöka om utbetalning från Skatteverket.