Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst)

Datum: 2016-11-25

Dnr: 131 506966-16/111

1 Sammanfattning

Den som är bosatt i Sverige utan att arbeta här och som uppbär pension från Sverige och ett eller flera andra EES-länder eller bara uppbär pension från ett eller flera andra EES-länder har rätt till allmänt avdrag för sådan obligatorisk socialförsäkringsavgift som utbetalande stat debiterat på pensionsutbetalningen i överensstämmelse med EU:s förordning 883/2004. Detta gäller under förutsättning att inkomsten beskattas här.

Även den som arbetar i Sverige och samtidigt uppbär pension från ett eller flera andra EES-länder medges allmänt avdrag för obligatorisk avgift som utbetalande stat debiterat på pensionsutbetalning.

Om avgifterna sätts ned, efter det att allmänt avdrag medgivits, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit i vilka situationer en person kan få allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som ett annat EES-land tagit ut i samband med utbetalning av pension.

3 Gällande rätt m.m.

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter under förutsättning att den avgiftsgrundande inkomsten ska tas upp som intäkt för beskattningsåret i Sverige och den skattskyldige enligt slutlig fastställd debitering eller liknande ska betala avgifterna i överenstämmelse med den nordiska konventionen eller till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska omfattas av en annan stats lagstiftning om social trygghet (förordning 883/2004), 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Av författningskommentaren till 67 kap. 6 §, prop. 2012/13:18, framgår att avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter på pension om övriga förutsättningar i lagrummet är uppfyllda.

I förordning 883/2004 finns bland annat regler för att säkerställa att en person som är medborgare eller lagligen bosatt i ett EES-land eller Schweiz endast ska tillhöra ett medlemslands socialförsäkringslagstiftning. Huvudregeln finns i artikel 11.3 i förordningen och innebär att en person som arbetar som anställd ska omfattas av lagstiftningen i arbetslandet.

En person som inte är förvärvsaktiv ska omfattas av lagstiftningen i det medlemsland där personen är bosatt utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i förordningen enligt vilken en sådan person har rätt till förmåner enligt lagstiftningen i en eller flera medlemsländer, artikel 11.3 e).

I vissa fall kan ett medlemsland som ger ut pension till en person bosatt i Sverige vara skyldig att betala kostnaderna för de vårdförmåner som Sverige tillhandahåller till personen, se vidare avdelning III i förordning 883/2004.

Med begreppet medlemsland avses i detta ställningstagande alla medlemsländerna i EU, EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein samt Schweiz.

4 Bedömning

Av artikel 11.3 e) i förordning 883/2004 framgår att när det gäller en person som enbart får pension ska denne omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där pensionären är bosatt, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i förordningen enligt vilka personen har rätt till förmåner enligt lagstiftningen i en eller flera andra medlemsstater. Ett medlemsland som betalar ut pension till en person i Sverige är i vissa fall skyldigt att betala sjukvårdskostnader för sjukvård som personen får i Sverige. En sådan skyldighet kan medföra att den utbetalande staten debiterar en avgift på pension.

Avsikten med det allmänna avdraget är att ge personer rätt till avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter som debiterats i överensstämmelse med förordning 883/2004. Skatteverket förutsätter att de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna på pension som andra medlemsländer har debiterat har tagits ut enligt de regler som gäller och i enlighet med förordningen. Någon utredning om det land som debiterat avgiften har haft laglig grund att ta ut avgift på utbetalad pension ska inte göras. Det innebär att reglerna i 62 kap. 6 § IL bör tolkas så att allmänt avdrag medges för obligatoriska socialförsäkringsavgifter som tagits ut av ett annat medlemsland på pension som omfattas av förordningen.

Om de obligatoriska avgifterna sätts ned efter det att allmänt avdrag har medgivits ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.