Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Datum: 2016-11-28

Dnr: 131 514676-16/111

Nytt: 2021-02-23

Detta ställningstagande gäller endast till och med 31 december 2020 och kan inte tillämpas från och med 1 januari 2021. Se Skatteverkets ställningstagande 2021-02-22, dnr 8-750513.

1 Sammanfattning

Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv.

2 Frågeställning

Gibraltar är inte en medlemsstat i Europeiska Unionen (EU). Gibraltars yttre förbindelser och försvar omhändertas emellertid av Storbritannien, som är en EU-medlemsstat. Med anledning av detta har frågan uppkommit om Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv (2011/16/EU).

3 Gällande rätt m.m.

I de svenska förarbetena till implementeringen av handräckningsdirektivet anges att samtliga medlemsstater som anges i artikel 52.1 i EU-fördraget och samtliga territorier som avses i artikel 355 i EUF-fördraget omfattas av handräckningsdirektivet (prop. 2012:13/4 s. 28).

I artikel 355 punkten 3 i EUF-fördraget anges att bestämmelserna i fördragen ska tillämpas på de europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat. Gibraltar är ett territorium inom Europa. Storbritannien ansvarar för Gibraltars yttre förbindelser och försvar.

4 Bedömning

Mot bakgrund av ovanstående och eftersom Gibraltar är ett sådant territorium som avses i artikel 355 i EUF-fördraget är det Skatteverkets bedömning att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv.