Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2006-05-18

Dnr: 131 320553-06/111

Ändring av tidigare ställningstagande

Vissa utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner har rätt till skattelättnader. Beslut i dessa ärenden fattas av Forskarskattenämnden. Ett beslut om skattelättnader kan maximalt omfatta en treårsperiod.  Skatteverket har i skrivelse den 18 mars 2005, med diarienummer 130 166955-05/111, gett uttryck för att lön och andra ersättningar som betalats ut efter treårsperiodens utgång till följd av arbete som utförts dessförinnan ska beskattas utan avseende på de lättnader som finns angivna i 11 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Skatteverket har även uttryckt att detta synsätt skulle gälla oavsett om mottagaren av ersättningen vid tidpunkten för utbetalningen är obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig.   Regeringsrätten har i dom den 8 maj 2006 i mål nr 7306-05 funnit att "de i målet aktuella särskilda reglerna om tidsbegränsade skattelättnader får förstås så att de skall tillämpas för lön m.m. avseende arbete som har utförts inom treårsperioden."

 Lön och andra ersättningar till utländska nyckelpersoner m.fl. som avser treårsperioden men som är disponibla först efter det att denna tidsperiod passerat ska omfattas av de skattelättnader som finns angivna i 11 kap. 23 § IL.