Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-01-10

Dnr: 131 8961-17/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

Nytt: 2022-10-20

Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen för skattebefrielse från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt där skattskyldigheten inträtt före ikraftträdandet (prop. 2021/22:110, SFS 2022:404).

1 Sammanfattning

En beskattningsbar person som inte är registrerad till mervärdesskatt och som beräknar att omsättningen inte överstiger 30 000 kronor under beskattningsåret är skattebefriad utan ansökan eller beslut av Skatteverket. Beräkningen ska vara rimlig utifrån verksamhetens art och omfattning där hänsyn ska tas till olika objektiva omständigheter.

Ett företag som har tillämpat reglerna om skattebefrielse eller som är nystartat får ta ut mervärdesskatt först från och med den omsättning som innebär att 30 000 kronor överskrids om omsättningen på ett rimligt sätt har beräknats inte överstiga 30 000 kronor. Om det visar sig att den initiala beräkningen inte var rimlig så anser Skatteverket att det inte funnits grund för skattebefrielse. I sådana fall ska mervärdesskatt tas ut på all omsättning och inte bara från och med den omsättning som innebär att omsättningen överstiger 30 000 kronor.

2 Frågeställning

Från och med den 1 januari 2017 infördes regler som möjliggör för en beskattningsbar person att få vara skattebefriad från mervärdesskatt när omsättningen inom landet inte överstiger 30 000 kronor. När skattebefrielsen upphör på grund av att omsättningen överstiger 30 000 kronor blir den beskattningsbara personen skattskyldig först från den omsättning som innebär att gränsen 30 000 kronor överskrids.

Genom detta ställningstagande ger Skatteverket sin syn på följande två frågor.

  • Vilka omständigheter ska ligga till grund för företagarens beräkning av sina framtida omsättningar?
  • Måste ett nystartat företag ta ut mervärdesskatt på hela omsättningen om gränsen 30 000 kronor överskrids?

3 Gällande rätt m.m.

Från och med den 1 januari 2017 är en beskattningsbar person befriad från skatt på omsättning av varor och tjänster som den beskattningsbara personen gör inom landet under ett beskattningsår om omsättningen inte beräknas överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret (9 d kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Omsättningen ska vid bedömning av omsättningsgränsen beräknas på ett särskilt sätt. I omsättningen ska ingå beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet, viss omsättning som undantas från skatteplikt och viss omsättning, framförallt handel med varor, som har skett utomlands (9 d kap. 3 § ML).

Om förutsättningarna för skattebefrielse upphör på grund av att omsättningen överstiger 30 000 kronor ska den beskattningsbara personen ta ut mervärdesskatt på den omsättning som medför att beloppet överskrids och även inlämna en anmälan om registrering till Skatteverket (9 d kap. 5 § ML).

Bestämmelserna i 9 d kap. ML har införts med stöd av artiklarna 282-291 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Det är viktigt att företag konkurrerar på lika villkor. Mervärdesskatt ska tas ut oavsett ett företags storlek och inte påverka företag på olika sätt. För företag med en mycket liten omsättning innebär administrationen av mervärdesskatten en avsevärd arbetsbörda. För att förenkla för dessa företag införs en möjlighet till skattebefrielse när omsättningen inte beräknas uppgå till mer än 30 000 kronor (prop. 2016/17:1 s. 397).

När skattebefrielsen upphör ska den omsättning som medför att omsättningsgränsen överskrids beskattas i sin helhet. Mervärdesskatt ska tas ut på hela beloppet på den omsättning som innebär att omsättningsgränsen uppnås. Omsättningar som skett tidigare under beskattningsåret påverkas däremot inte av att skattebefrielsen upphör (prop. 2016/17:1 s. 401).

Eftersom en beskattningsbar person som inte är registrerad för mervärdesskatt omfattas av skattebefrielsen utan någon ansökan krävs att denne gör en bedömning av att omsättningsgränsen kommer att understigas under innevarande beskattningsår. Om den beskattningsbara personen redan vid starten av verksamheten bedömer att omsättningsgränsen kommer att överskridas under innevarande år är inte bestämmelserna om skattebefrielse tillämpliga. Den beskattningsbara personen ska då anmäla sig för registrering och ta ut skatt redan när verksamheten startar (prop. 2016/17:1 s. 443).

4 Bedömning

En beskattningsbar person som inte är registrerad till mervärdesskatt och beräknar att sådan omsättning som anges i 9 d kap. 3 § ML inte överstiger 30 000 kronor under beskattningsåret är skattebefriad utan ansökan eller beslut av Skatteverket. Det är endast den som är registrerad till mervärdesskatt som måste komma in med en ansökan om att bli skattebefriad om omsättningen beräknas uppgå till högst 30 000 kronor.

Den beskattningsbara personen ska göra en beräkning av framtida omsättningar och endast den som på ett rimligt sätt beräknar att omsättningarna inte överstiger 30 000 kronor kan omfattas av bestämmelserna om skattebefrielse. Beräkningen ska framstå som rimlig utifrån verksamhetens art och omfattning. Vid beräkningen ska därför hänsyn tas till olika objektiva omständigheter såsom gjorda investeringar i form av olika inköp och olika ingångna avtal såsom t.ex. hyresavtal. Även avtal med kunder och det pris man beräknar sälja sina varor eller tjänster för är exempel på sådana objektiva omständigheter som ska beaktas vid beräkningen. En beskattningsbar person som till exempel har hyrt en lokal till en hög månadshyra eller har för avsikt att sälja varor eller tjänster som var för sig har ett högt värde kan vanligtvis inte på ett rimligt sätt beräkna att omsättningen i verksamheten kommer att uppgå till högst 30 000 kronor.

Om omsättningen för t.ex. ett nystartat företag initialt beräknas uppgå till ett belopp som inte överstiger 30 000 kronor men omsättningen senare under beskattningsåret överskrider denna gräns så kan bestämmelsen i 9 d kap. 5 § ML bli tillämplig. Skatteverket anser att det i så fall krävs att det med hänsyn till omständigheterna har varit rimligt att företaget initialt beräknade omsättningen till att inte överstiga 30 000 kronor.

Det är endast om omsättning på ett rimligt sätt har beräknats inte överstiga 30 000 kronor som ett företag kan få ta ut mervärdesskatt först från och med den omsättning som innebär att gränsen överskrids. Om det visar sig att den initiala beräkningen inte var rimlig så anser Skatteverket att grund för skattebefrielse saknats. Om grund för skattebefrielse saknats ska mervärdesskatt tas ut på all omsättning och inte bara från och med den omsättning som innebär att omsättningen överstiger 30 000 kronor.

Exempel 1

Ett nystartat företag ska bedriva handel med begagnade bilar. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 30 000 kronor. Det framgår av uppgifterna i anmälan att verksamheten kommer att bedrivas i sådan omfattning att det är fråga om en ekonomisk verksamhet. I anmälan meddelar företaget att de inte var säkra på om omsättningen skulle överstiga 30 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän så skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits.

Bedömningen av om företaget på ett rimligt sätt har beräknat att omsättningen inte skulle överstiga 30 000 kronor ska göras utifrån objektiva omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning. Utifrån en sådan bedömning är det enligt Skatteverket inte rimligt att ett företag som ska bedriva handel med begagnade bilar i sådan omfattning att de är beskattningsbara personer skulle beräkna att omsättningen under beskattningsåret skulle uppgå till högst 30 000 kronor. Detta eftersom redan sådana enstaka försäljningar som regel uppgår till sådana belopp att det inte är rimligt att beräkna att omsättningen inte skulle överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret. Av denna anledning föreligger det enligt Skatteverkets bedömning inte grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas på all omsättning som bolaget har haft.

Exempel 2

Ett nystartat företag ska tillhandahålla bokföringstjänster. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 30 000 kronor. I anmälan meddelar företaget att de inte var säkra på om omsättningen skulle överstiga 30 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän så skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits. Vid kontroll framkommer att bolaget har haft många klienter sedan verksamheten startades. Omsättningen i verksamheten överskrider 30 000 kronor redan några månader efter verksamheten startades.

Det är enligt Skatteverkets uppfattning inte rimligt att ett företag som ska tillhandahålla bokföringstjänster beräknar att omsättningen under beskattningsåret skulle uppgå till högst 30 000 kronor när det finns flera klienter och omsättningen överskrider 30 000 kronor redan efter några månader. Av denna anledning föreligger det enligt Skatteverkets bedömning inte grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas på all omsättning som bolaget har haft.

Exempel 3

Ett nystartat företag ska tillhandahålla bokföringstjänster. Företaget skickar in sin anmälan om registrering till mervärdesskatt först när omsättningen överstiger 30 000 kronor i slutet av beskattningsåret. I anmälan meddelar företaget att de inte trodde att omsättningen skulle överstiga 30 000 kronor varför de valde att inte anmäla sig förrän detta skedde. Företaget har tillämpat bestämmelserna om skattebefrielse för tid innan omsättningsgränsen överskridits. Vid kontroll framkommer att bolaget endast haft ett fåtal klienter och verksamheten har inte bedrivits på heltid.

Det är rimligt att ett företag som på deltid ska tillhandahålla bokföringstjänster och endast har ett fåtal klienter har beräknat att omsättningen under beskattningsåret inte skulle överskrida 30 000 kronor. Av denna anledning föreligger det enligt Skatteverkets bedömning grund för att tillämpa bestämmelserna om skattebefrielse. Mervärdesskatt ska redovisas först på den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids.