Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2017-11-23 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt”
2017-01-24 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt
2017-03-22 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2017-04-10 Upphävande av ställningstagandet ”Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2”
2017-12-21 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2017-08-21 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt
2017-07-07 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år
2017-01-13 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak
2017-12-20 Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt
2017-11-21 Upphävande av ställningstagandet ”Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL”
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2017-02-16 Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2017-04-21 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2017-01-30 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt
2017-05-31 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten
2017-12-21 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2017-01-27 Artistframträdanden, mervärdesskatt
2017-01-05 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018
2017-11-23 Förmån av trängselskatt
2017-05-10 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2017-06-26 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt
2017-04-21 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien
2017-03-21 Upphävande av stöddokumentet ”Är det möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?”
2017-05-19 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt?
2017-06-09 Fråga om växa-stöd i några fall
2017-01-23 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2017-04-12 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2017-09-08 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2017-10-27 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt
2017-10-06 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt
2017-09-08 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser
2017-01-10 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt
2017-04-11 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2017-02-15 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2017-04-07 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor.
2017-06-19 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)?
2017-11-20 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt”
2017-03-27 Ändrad giltighet för ställningstagandet Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2017-04-11 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2017-06-21 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2017-11-21 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
2017-02-13 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen
2017-06-14 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark
2017-01-31 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2017-10-02 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m.
2017-12-18 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?
2017-12-18 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2017-01-13 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder)
2017-01-23 Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annan stat
2017-06-14 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2017-04-20 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2017-05-04 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet?
2017-04-11 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2017-06-22 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt
2017-12-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2017-06-29 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser
2017-01-27 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder
2017-10-06 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning
2017-01-31 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2017-09-15 Upphävande av flera olika ställningstaganden
2017-06-14 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2017-09-08 Närhet till strand
2017-09-08 Husbåtar
2017-09-08 Klassificering av strand vid två skiften
2017-09-08 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2017-06-01 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2017-03-07 Preskription av skattefordringar vid konkurs
2017-11-09 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder
2017-01-23 Motsvarar ett private limited company på Jersey ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbetingade andelar?
2017-12-19 Skattesats vid tillträde till visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2017-03-29 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst
2017-01-24 Betaltjänster och förmedling av sådana tjänster, mervärdesskatt
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2017-10-30 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem
2017-06-14 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader
2017-01-23 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas?
2017-07-12 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt
2017-04-07 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa
2017-05-30 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt
2017-09-15 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2017-11-15 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2017
2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus
2017-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017
2017-09-08 Värdeår för småhus
2017-04-03 Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar; mervärdesskatt
2017-09-11 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2017-03-29 Upphävande av ställningstagandet ”Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag”
2017-12-19 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2017-05-31 Upphävande av fyra ställningstaganden om namn
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2017-01-31 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2017-12-19 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt
2017-05-19 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2017-09-08 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2017-02-28 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2017-06-30 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2017-10-25 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar?
2017-03-21 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2017-10-02 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2017-09-11 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster