Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-01-17

Dnr: 131 427575-16/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Vid resor inom EU ska endast sådan försäljning av varor för konsumtion ombord som sker under själva resan anses ha skett utomlands. Enligt Skatteverkets bedömning får resan anses påbörjad direkt när passageraren går ombord på fartyget eller luftfartyget.

Det ska vara fråga om sådana varor som rimligen kan konsumeras under själva resan.

Det ska också vara fråga om andra varor som konsumeras ombord än varor som tillhandahålls i samband med restaurangtjänster.

2 Frågeställning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Dock kan även varor vid resor inom EU anses omsatta utomlands om försäljning gjorts för konsumtion ombord.

Frågan är när en vara har omsatts för konsumtion ombord och vilka varor det kan vara fråga om.

3 Gällande rätt m.m.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik räknas aldrig som omsättningar inom landet utom när resan går mellan platser inom EU och det är varor som levereras (5 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

En omsättning av en vara anses som en omsättning utomlands om varan omsätts på ett fartyg eller ett luftfartyg för konsumtion ombord när avgångsorten finns i Sverige och resan genomförs inom EU (5 kap. 3 a § första stycket 5 ML).

4 Bedömning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Sådan försäljning av varor för konsumtion ombord som sker under själva resan ska dock anses ha skett utomlands. Enligt Skatteverkets bedömning får resan anses påbörjad direkt när passageraren går ombord på fartyget eller luftfartyget.

Det ska vara fråga om sådana varor som rimligen kan konsumeras under själva resan, d.v.s. varor för direktkonsumtion. Följande två situationer får anses vara försäljning av varor för konsumtion ombord.

  • Försäljning av ett cigarettpaket om försäljningen sker från en bar, en restaurang eller ett liknande ställe. När försäljning av alkohol- eller tobaksvara sker från en butik, en kiosk eller liknande ställe ska försäljningen inte anses vara för konsumtion ombord. Detta gäller även om enstaka resenärer anger att de har för avsikt att konsumera varan ombord.
  • Försäljning av mat eller dryck avsedd för direktkonsumtion från en automat eller en kiosk är försäljning för konsumtion ombord. Det kan vara fråga om en chokladbit, en plastförpackad smörgås, en plastförpackad kaka eller en burk läsk. Andra varor än mat eller dryck för direktkonsumtion som tillhandahålls från automater eller kiosker ombord på fartyg är inte omsatta för konsumtion ombord. Detta gäller även om enstaka resenärer har ett annat syfte med köpet.

Mat eller dryck som ingår i en restaurangtjänst omfattas inte av bestämmelsen om varor för konsumtion ombord. De ingår som en del i tillhandahållande av en tjänst (restaurangtjänst) som alltid är omsatt utomlands när tjänsten tillhandhålls på ett fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik.