Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-01-27

Dnr: 131 44322-17/111

Nytt: 2023-06-01

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

För att ett artistframträdande ska vara undantaget från skatteplikt krävs det att artisten faktiskt tolkar och levandegör ett litterärt eller konstnärligt verk. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Det ska vara en utövande konstnär som framför verket. Som utövande konstnärer räknas yrkeskategorin artister.
  • Det ska vara ett upphovsrättsskyddat verk som levandegörs. Artisten ska genom sitt artisteri levandegöra och tolka verket inte endast visa upp en talang eller en färdighet.
  • Det ska framföras inför publik. Framträdandet ska offentligt visas upp direkt inför en publik som är där som åhörare och åskådare.
  • Tjänsten ska tillhandahållas av den utövande konstnären eller av en juridisk person där artisten eller artisterna har det bestämmande inflytandet.

Överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk är däremot skattepliktig. För sådan omsättning gäller skattesatsen 6 procent.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt” från den 25 januari 2011, dnr 131 38089-11/111 och skrivelsen ”Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag” från den 16 december 2002, dnr 10651-02/110. Ställningstagandet innebär en mindre utvidgning av tolkningen av vad som utgör en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. I övrigt innebär ställningstagandet inte något nytt i sak.

2 Frågeställning

Med anledning av rättsutvecklingen vill Skatteverket klargöra sin syn på omfattningen av undantaget från skatteplikt för en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Bedömningen har också betydelse för när en överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent. Vidare vill Skatteverket klargöra när en juridisk person kan anses tillhandahålla ett artistframträdande i egenskap av en utövande konstnär (artistbolag) respektive i egenskap av annan än en utövande konstnär (produktionsbolag).

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt” från den 25 januari 2011, dnr 131 38089-11/111 och skrivelsen ”Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag” från den 16 december 2002, dnr 10651-02/110. Ställningstagandet innebär en mindre utvidgning av tolkningen av vad som utgör en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. I övrigt innebär ställningstagandet inte något nytt i sak.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Undantaget från skatteplikt

Från skatteplikt undantas en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Sverige får under vissa villkor särskilt tillämpa undantag från skatteplikt för tjänster som tillhandahålls av författare, konstnärer och artister. Den möjligheten har Sverige så länge samma undantag tillämpas i någon av de medlemsstater som ingick i EU före Sveriges anslutning Sverige (artikel 380 och del B, punkt 2 i bilaga X rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

En utövande konstnär tolkar eller levandegör ett verk som exempelvis sångare, musiker, skådespelare, recitatörer och dirigenter. Även ensemblers, t.ex. en orkesters, framförande omfattas av undantaget. Trollkonstnärer, clowner, imitatörer, jonglörer och akrobater anses i regel inte framföra något konstnärligt verk, varför deras framföranden vanligtvis inte omfattas av undantaget (prop. 1996/97:10 s. 27).

3.2 Skattesats

Omsättning av varor och tjänster är skattepliktig om inget annat anges (3 kap. 1 § ML ). Skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inget annat anges (7 kap. 1 § första stycket ML).

Vid upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML).

Medlemsstaterna har rätt att ha en reducerad skattesats på tjänster som tillhandahålls av författare, kompositörer och utövande konstnärer samt på royaltyer till dessa (bilaga III punkt 9, mervärdesskattedirektivet).

3.3 Rättigheter till litterära och konstnärliga verk

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL).

Med litterära verk avses alla framställningar i ord, såsom de framträder i prosa, journalistik, lyrik eller i talade framställningar. I en mer vidsträckt betydelse inbegriper det även alla andra slags beskrivande framställningar såsom tabeller, grafiska framställningar och datorprogram. Med konstnärliga verk avses verk skapade med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan såsom exempelvis konstverk, filmverk och musikaliska verk (SOU 1956:25 s. 65).

För att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd krävs att alstret uppnår verkshöjd. Det ska vara resultatet av ett andligt eller intellektuellt skapande. Det innebär att verket ska ha ett visst mått av självständighet och originalitet. Verket måste i någon mån vara uttryck för en upphovsmans individualitet varför en rent mekanisk produktion inte är tillräcklig (SOU 1956:25 s. 66).

En upphovsman till ett upphovsrättsskyddat verk har bland annat en ekonomisk rätt när verket görs tillgängligt för allmänheten, t.ex. när verket framförs offentligt (2 § 2 och 3 § URL).

Upphovsrätt till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller, i fråga om verk som har flera upphovsmän, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår (43 § URL).

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk får inte tas upp på en grammofonskiva, en film eller någon annan anordning utan konstnärens samtycke (45 § URL).

3.4 Praxis

En restriktiv tolkning av del B, punkt 2 i bilaga X till mervärdesskattedirektivet är motiverad eftersom det inte är ett harmoniserat undantag utan enbart har beviljats medlemsstaten under en övergångsperiod (C-169/00, kommissionen mot Finland, punkt 34).

Tillhandahållande av ett artistframträdande av någon annan än den utövande konstnären omfattas inte av undantaget i 3 kap. 11 § 1 ML. Det förhållandet att en utövande konstnär bedri­ver sin verksamhet i bolagsform påverkar inte skatte­friheten men det krävs att det är fullständig identitet mellan den utövande konstnären och den juridiska personen. Det ska alltså vara den utövande konstnären som bedriver bolaget. Ett bolag som producerade en turné för en musikgrupp omfattades inte av undantaget i 3 kap. 11 § ML vid tillhandahållande av föreställningen till en arrangör eftersom de artister m.fl. som deltog i produk­tionen inte var de som drev bolaget utan de var endast anställda eller medverkade som under­leverantörer i bolagets produktion. Tillhandahållandet utgjorde en enda tjänst och tillämplig skattesats var 25 procent (RÅ 2002 ref. 9).

Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 ML ska tolkas i ljuset av mervärdesskattedirektivet och med tillämpning av de principer som EU-domstolen har fastslagit. Det strider inte mot principen om mervärdesbeskattningens neutralitet att i enlighet med bestämmelsernas ordalydelse begränsa undantaget till att avse endast den utövande konstnärens tillhandahållande. En förenings vidareförsäljning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML (RÅ 2005 ref. 92).

Tillhandahållande av en skådespelares medverkan vid en filminspelning utgör i huvudsak omsättning av sådana rättigheter som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML. Det levande framförandet inför kamera har i sig viss betydelse för ersättningen till den utövande konstnären men det väsentliga är att för förvärvaren får framförandet ett värde först genom att man kan utnyttja visningsrätten (RÅ 2005 ref. 82).

En dj-duos show är vid en helhetsbedömning av framträdandet ett sådant framträdande som ska undantas från skatteplikt. En sådan show där samtliga delar av framträdandet – mixandet av musikstycken, rök- och ljusshow, projektion av filmsekvenser, duons uppträdande på scenen och kommunikation med publiken – framstår som en integrerad och sammanhängande helhet som är ägnad att lyfta fram musiken och levandegöra den på detta sätt anses utgöra utövande konstnärers framförande av konstnärliga verk (HFD 2016 ref. 5).

4 Bedömning

För att ett artistframträdande ska vara undantaget från skatteplikt krävs det att konstnären faktiskt tolkar och levandegör ett litterärt eller konstnärligt verk. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Det ska vara en utövande konstnär som framför verket.
  • Det ska vara ett upphovsrättsskyddat verk som levandegörs.
  • Det ska framföras inför publik.
  • Tjänsten ska tillhandahållas av den utövande konstnären.

Överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av sådant framträdande är däremot skattepliktigt. För sådan omsättning gäller skattesatsen 6 procent.

4.1 Vem är en utövande konstnär?

Med utövande konstnärer förstås detsamma som artister, vilket är det begrepp som används i mervärdesskattedirektivet. Exempel på artister är sångare, musiker, skådespelare, dansare, dirigenter, recitatörer och stuntmän.

Det är bara den som framträder som är en utövande konstnär i den mening som avses i bestämmelsen i ML. De personer som arbetar med ett framträdande indirekt, t.ex. regissörer eller scenografer, omfattas inte av undantaget från skatteplikt.

Sådana yrkeskategorier som enligt allmänt språkbruk inte omfattas av begreppet artister bör i regel inte ses såsom utövande konstnärer. Föredragshållare och andra informatörer omfattas därför inte av undantaget eftersom de inte gör sina framträdanden i egenskap av artister. Dessutom är det huvudsakliga syftet med ett föredrag eller en information inte att tolka och levandegöra ett upphovsrättsskyddat verk.

4.2 Vad menas med att ett upphovsrättsskyddat verk levandegörs?

För att en utövande konstnärs framförande ska kunna omfattas av undantaget från skatteplikt krävs det att det är fråga om ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av URL. Även framföranden av litterära och konstnärliga verk där upphovsrättsskyddet upphört på grund av att det gått mer än sjuttio år efter att upphovsmannen avled uppfyller kravet. Exempel på framföranden av litterära verk är teaterpjäser, recitationer och monologer. Exempel på framföranden av konstnärliga verk är musikaler, konserter och balettföreställningar.

Undantaget gäller endast vid de tillfällen då artisten faktiskt framträder och själv tolkar och levandegör verket. Ett exempel på en artist som enligt Skatteverket levandegör ett upphovsrättsskyddat verk är en dansare som vid sitt framträdande levandegör musiken och i förekommande fall även koreografin. Detta gäller oavsett vilken form av dans som framförs när syftet är att levandegöra det upphovsrättsskyddade verket. Det innebär att t.ex. en magdansös kan vara en utövande konstnär.

Skatteverket anser att en artist som bara visar en film eller spelar upp musik med tekniska hjälpmedel inte tillhandahåller ett sådant framträdande som innebär att artisten själv tolkar och levandegör ett verk. Om artisten delvis använder sig av sådana hjälpmedel får en helhetsbedömning göras om framträdandet sammantaget kan anses innebära att artisten själv levandegör och tolkar ett upphovsrättsskyddat verk.

Om en dj spelar upp musik på en klubb och på olika sätt mixar (t.ex. med equalizer och genom panorering) så att låtarna sammanflätas med varandra och även pratar eller bitvis sjunger med i låtarna framstår det enligt Skatteverkets uppfattning vid en helhetsbedömning inte som att dj:ns framträdande i huvudsak avser att levandegöra och tolka musiken. När en dj framträder tillsammans med en musiker som spelar på ett instrument och musikern improviserar till musiken som dj:n på ett kreativt sätt mixar, vilket brukar kallas sound system, framstår det däremot i huvudsak som att artisterna tillsammans levandegör och tolkar musiken. Skatteverket anser också att en dj som uppträder med en show där dj:n förutom att på ett kreativt sätt mixa musiken också använder andra effekter såsom ljus- och bild och interagerar med publiken som en integrerad helhet, levandegör och tolkar musiken.

Syftet med framträdandet ska vara att den utövande konstnären genom sitt artisteri levandegör och tolkar verket. Undantaget gäller inte om syftet med framträdandet i huvudsak är något annat, t.ex. att visa upp sin talang eller färdighet. En akrobat som utför sitt akrobatiska nummer till bakgrundsmusik är ett exempel på ett framträdande som har ett annat syfte än vad som omfattas av undantaget. Ett annat exempel är en person som utför striptease till musik där syftet enligt Skatteverket i huvudsak är att visa upp sin kropp i olika poser och inte att levandegöra musiken.

Exempel på artister som huvudsakligen visar upp sina färdigheter och inte levandegör och tolkar upphovsrättsligt skyddade verk är jonglörer, imitatörer, clowner, fakirer och akrobater. Det hindrar dock inte att även sådana artister undantagsvis kan tolka och levandegöra sådana verk.

4.3 Vad innebär framförande inför publik?

Det är artistens framförande av det litterära eller konstnärliga verket som omfattas av undantaget från skatteplikt. Eftersom det i bestämmelsen om undantaget från skatteplikt finns en direkt koppling till att framförandet ska avse ett upphovsrättsskyddat verk talar det för att det avser sådana framföranden som medför att det uppstår en ekonomisk rätt, s.k. framföranderätt, för upphovsmannen till verket som framförs. En sådan rättighet uppstår när ett verk görs offentligt eller tillgängligt för allmänheten. Skatteverket anser därför att det endast kan vara frågan om ett sådant framförande som är undantaget från skatteplikt när artistframträdandet görs offentligt eller tillgängligt för allmänheten. Det är uppfyllt när framträdandet görs direkt inför en publik som är där som åhörare och åskådare. Görs framträdandet endast för en ljud- eller bildupptagning är det däremot frågan om ett tillhandahållande av en visningsrätt.

En utövande konstnärs framträdande vid en filminspelning omfattas inte av undantaget från skatteplikt. För förvärvaren får artistens framträdande ett värde först när artisten överlåter eller upplåter visningsrätten. Av denna anledning är artistens framträdande underordnat visningsrätten som utgör det huvudsakliga tillhandahållandet. När det är fråga om ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av en rättighet att göra och visa inspelningar etc. av framträdandet är det ett tillhandahållande som ska beskattas med skattesatsen 6 procent.

Om en utövande konstnär får ersättning som avser både framträdande inför publik och ljud- och bildupptagning av framträdandet, ska en bedömning göras i det enskilda fallet om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden. Det är frågan om ett enda tillhandahållande när en artist framträder vid en tv-inspelning med studiopublik. Det som huvudsakligen tillhandahålls är rätt till ljud- och bildupptagning av artistframträdandet och inte framförandet inför publik. Studiopubliken är endast ett medel för att på bästa sätt utföra tv-inspelningen. Däremot är det frågan om ett enda tillhandahållande som huvudsakligen avser framträdandet när en artist får en ersättning som avser både framträdande inför publik och deltagande vid repetitioner inför framträdandet.

Om en artist medverkar i ett annat sammanhang än ett framträdande som är offentligt eller tillgängligt för allmänheten omfattas tillhandahållandet inte av undantaget från skatteplikt. När exempelvis en pianist anlitas för att endast spela under en baletträning anser Skatteverket att det inte är frågan om ett artistframträdande eftersom syftet inte är att levandegöra något verk inför publik. Om däremot en pianist anlitas som barpianist för att spela för gästerna på en restaurang omfattas framträdandet av undantaget eftersom det görs inför publik i syfte att levandegöra ett musikaliskt verk offentligt.

4.4 När tillhandahålls tjänsten av den utövande konstnären?

Undantaget från skatteplikt för en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk gäller inte i alla led. Det är endast tillhandahållanden som görs av den eller de utövande konstnärer som faktiskt utför framträdandet som är undantagna från skatteplikt. En artist som bedriver sin verksamhet i en enskild firma och som tillhandahåller artistframträdanden omfattas av undantaget från skatteplikt för utövande konstnärer. Den enskilda firman och den utövande konstnären är samma beskattningsbara person.

Även utövande konstnärer som bedriver sin verksamhet i ett bolag eller en annan juridisk form, ett så kallat artistbolag, kan omfattas av undantaget. Artistframträdanden som tillhandahålls av annan än den utövande konstnären, t.ex. en juridisk person som inte ägs och drivs av artisten eller artisterna, ett så kallat produktionsbolag, omfattas däremot inte av undantaget från skatteplikt.

4.4.1 När är en juridisk person ett artistbolag som agerar i egenskap av en utövande konstnär?

En artist som bedriver sin verksamhet i ett bolag eller en annan juridisk form kan också omfattas av undantaget om det råder fullständig identitet mellan den juridiska personen och artisten, ett så kallat artistbolag. Det kan även gälla om flera artister som framträder i grupp bedriver verksamheten gemensamt i en juridisk person.

Skatteverket anser att kravet på att det ska råda fullständig identitet mellan den utövande konstnären och den juridiska personen ska tolkas som att det krävs att artisten eller artisterna har det bestämmande inflytandet i den juridiska personen. Artisten eller artisterna ska anses ha det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag om artisten eller artisterna har majoriteten av rösterna, aktierna eller andelarna i bolaget.

En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar. Därför kan en enskild artist enligt Skatteverkets uppfattning aldrig ha ett bestämmande inflytande i en ekonomisk förening. Däremot kan en artistgrupp ha det bestämmande inflytandet i en ekonomisk förening förutsatt att medlemmarna i artistgruppen utgör majoriteten av medlemmarna i den ekonomiska föreningen.

För att ett tillhandahållande av ett artistframträdande ska vara undantaget från skatteplikt krävs det att artistbolaget agerar i egenskap av utövande konstnär vid detta tillhandahållande. När ett artistbolag drivs av flera artister gäller undantaget normalt bara vid framträdanden som görs i en sådan sammansättning att de utövande konstnärer som framträder har det bestämmande inflytandet i artistbolaget. De artister som utför framträdandet ska tillsammans ha majoriteten av andelarna eller rösterna i artistbolaget. I vissa fall kan ett artistbolag bestå av ett större antal artister, till exempel medlemmarna i en kör eller orkester, som tillsammans genom sitt ägande har det bestämmande inflytandet i artistbolaget. Skatteverket anser att undantaget då ska gälla även vid de framträdanden då de i bolaget delägande artister som faktiskt framträder inte innehar det bestämmande inflytandet i ett sådant artistbolag. Detta under förutsättning att framträdandet kan anses representera kören eller orkestern, genom den sammansättning av artister som utför framträdandet.

Om endast en av artisterna i ett sådant artistbolag utför ett framträdande kan det inte anses vara ett tillhandahållande av artistbolaget i egenskap av en utövande konstnär, såvida artisten inte ensam har den majoritet som krävs för att ha det bestämmande inflytandet i artistbolaget. När den enskilde artisten inte har en sådan majoritet betraktas inte artistbolagets tillhandahållande som ett tillhandahållande av en utövande konstnär. För sådana tillhandahållanden jämställs artistbolaget med ett produktionsbolag.

4.4.2 Gäller undantaget även om artisten är underentreprenör?

Undantaget för en utövande konstnärs framträdande gäller även om artisten är underentreprenör till någon som i sin tur säljer vidare artistframträdandet och måste ta ut mervärdesskatt, t.ex. ett produktionsbolag.

Även om flera artister som bedriver verksamhet var för sig, t.ex. genom egna artistbolag eller i enskilda firmor, gör ett framträdande och endast en av dem har träffat avtal med arrangören och fakturerar arrangören för framträdandet utgör det ett sådant artistframträdande som omfattas av undantaget. Även de övriga artisternas tillhandahållanden omfattas av undantaget när de i sin tur fakturerar den artist som fakturerar arrangören. Om det däremot är så att den som träffar avtal med arrangören endast verkar som administratör och inte som artist anses denne agera som ett produktionsbolag och tillhandahållandet till arrangören omfattas inte av undantaget. Däremot gäller undantaget fortfarande för de framförande artisternas tillhandahållanden gentemot den som träffat avtalet med arrangören.

Ett produktionsbolags tillhandahållande av artistframträdande till en arrangör eller annan köpare ska anses som en enda tjänst som är skattepliktig.

4.4.3 Exempel – olika tillhandahållanden av artistbolag

Exempel 1 – Artistbolag som ägs av en orkestermedlem och har anställda musiker

Ett dansband bedriver sin verksamhet genom ett aktiebolag som i sin helhet ägs av sångaren i bandet. Övriga medlemmar i dansbandet är anställda i bolaget. När dansbandet framträder tillsammans med sångaren innehar den gruppering som gör framträdandet det bestämmande inflytandet i bolaget. Artistbolaget anses därför agera i egenskap av en utövande konstnär.

Även om artistbolaget skulle tillhandahålla ett soloframträdande med endast sångaren är det i egenskap av utövande konstnär eftersom sångaren genom sitt ägande har det bestämmande inflytandet i bolaget.

Om bolaget däremot skulle tillhandahålla ett framträdande som endast görs av två av de anställda medlemmarna i dansbandet är det inte frågan om ett tillhandahållande som görs i egenskap av en utövande konstnär. Detta eftersom framträdandet inte görs i en sådan gruppering som representerar artistbolaget då de två artisterna inte till någon del äger bolaget. I stället agerar bolaget som ett så kallat produktionsbolag vid detta tillhandahållande.

Exempel 2 – Bolag som ägs av ett artistbolag

Ett aktiebolag, AB1, ägs i sin helhet av ett annat aktiebolag, AB2, som i sin tur i sin helhet ägs av en känd musiker. AB1 tillhandahåller en produktion där nämnda artist medverkar tillsammans med andra artister som anlitas av AB1. AB1 tillhandahåller produktionen till en arrangör av en livekonsert. I produktionen ingår diverse tjänster som scenografi, koreografi, ljud och ljus m.m.

Tillhandahållandet av produktionen ska ses som en enda tjänst, ett artistframträdande. För att undantaget ska gälla för tillhandahållandet krävs det att tjänsten tillhandahålls av ett bolag där den medverkande artisten har det bestämmande inflytandet. Eftersom AB2 i sin helhet ägs av artisten är AB2 att betrakta som ett artistbolag. I och med att AB 2 äger hela AB1 har artisten även det bestämmande inflytandet i AB1. AB1 kan därför anses vara ett artistbolag som agerar i egenskap av en utövande konstnär vid tillhandahållandet av produktionen där artisten själv medverkar.

Exempel 3 – Artistframträdanden som tillhandahålls av en ekonomisk förening

En ekonomisk förening består av sju medlemmar. Föreningens verksamhet är att som teatergrupp tillhandahålla teaterframträdanden till olika arrangörer av teaterföreställningar. Fem av medlemmarna är artister som utför framträdandena, en av medlemmarna sköter kostym och smink och en av medlemmarna regisserar och sköter administrationen. Teatergruppen representerar den ekonomiska föreningen eftersom de artister som utför framträdandena i teatergruppen utgör majoriteten av medlemmarna i föreningen. När föreningen tillhandahåller teaterframträdanden i en sammansättning där minst två av artisterna utför framträdandet görs tillhandahållandet av föreningen i egenskap av utövande konstnär om framträdandet med de två medverkande medlemmarna kan anses representera teatergruppen.

Om föreningen skulle tillhandahålla ett teaterframträdande där endast en av artisterna utför hela teaterföreställningen kan det inte ses som ett tillhandahållande som görs av föreningen i egenskap av utövande konstnär. Ett soloframträdande kan inte anses representera teatergruppen utan endast den enskilde artisten. För ett sådant tillhandahållande agerar föreningen på samma sätt som ett produktionsbolag och på det gage föreningen får ska föreningen redovisa mervärdesskatt med 25 procent.

Exempel 4 – Olika konstellationer av en kör i en ekonomisk förening

En ekonomisk förening har 100 medlemmar som tillsammans är en sångkör. Kören består av 55 kvinnor och 45 män. Kören framträder i olika konstellationer, som hel kör, manskör och damkör.

Vid ett framträdande av kören som manskör medverkar endast 40 av medlemmarna. Även i ett sådant fall kan tjänsten anses tillhandahållen av föreningen i egenskap av en utövande konstnär. Detta eftersom hela kören har det bestämmande inflytandet i den ekonomiska föreningen och de medverkande körmedlemmarna utgör en sådan konstellation som vid framträdandet kan anses representera kören även om de inte utgör majoriteten av medlemmarna vid framträdandet.

Exempel 5 – Närstående som äger bolaget

En person som är musiker bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag där hon äger samtliga aktier. Hennes make som också är musiker är anställd i bolaget. När aktiebolaget tillhandahåller artistframträdanden som görs inför publik agerar det som ett artistbolag i egenskap av utövande konstnär endast när makan medverkar i framträdandet, ensam eller tillsammans med maken. Hennes ägande innebär att hon som artist har det bestämmande inflytandet i bolaget. Artistframträdanden där endast maken medverkar ska däremot jämställas med ett tillhandahållande som görs av ett produktionsbolag, d.v.s. ett tillhandahållande av någon annan än artisten. Gaget som bolaget får ska då beskattas med skattesatsen 25 procent.

4.5 Rättigheter till ljud- eller bildupptagning

Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk är skattepliktigt. Skattesatsen är 6 procent. Dessa rättigheter är s.k. närstående rättigheter som bland annat ska skydda utövande konstnärers tolkningar av litterära och konstnärliga verk.

Exempel på sådana skattepliktiga upplåtelser eller överlåtelser är ersättningar som betalas ut för att en musikupptagning av en utövande konstnärs framförande, t.ex. en digital ljudfil, används i ett radio- eller tv-program eller vid ett annat offentligt framförande.

Den som förvärvat rättigheterna till en ljud- eller bildupptagning av den utövande konstnären får också tillämpa den lägre skattesatsen vid en vidareförsäljning av rättigheterna. Den lägre skattesatsen gäller vidareförsäljning i flera led förutsatt att det är frågan om en ekonomisk rättighet enligt URL. Denna rättighet är en ensamrätt vilket innebär att det krävs ett uttryckligt godkännande av konstnären för att någon annan ska kunna överta en sådan rättighet.