Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 85026-17/111

Kammarrätten i Stockholms dom den 26 oktober 2016, mål nr 5877-15

Redovisningsperiod januari-december 2012

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat en fråga om framförande i form av musikteater kan undantas från skatteplikt från mervärdesskatt enligt 3 kap. 11 § punkten 1 mervärdesskattelagen, ML. Musikteatern framfördes av en person som spelade upp musik för olika barngrupper och berättade historier till musiken. Tillhandahållandet skedde på två sätt, dels i förskolornas lokaler på uppdrag av förskolorna, dels i egenhyrd lokal där betalt togs av varje deltagare.

Kammarrätten, som enbart prövade frågan om klagandens framförande och inte frågan om tillträde till föreställning, gjorde bedömningen att musikteatern var att anse som en utövande konstnärs framförande av upphovsrättsligt skyddade verk.

Skatteverket anser att kammarrätten har gjort en för vid tolkning av undantaget för utövande konstnärers framförande av olika verk. Verket har valt att inte överklaga domen då det handlar om en bedömningsfråga i det enskilda fallet och inte någon tydlig rättsfråga som verket har velat få prövad.

Referat

Målet gäller frågan om musikteater som framfördes för olika barngrupper till musik av en person är undantaget från skatteplikt såsom en utövande konstnärs framförande av upphovsrättsligt skyddade verk enligt 3 kap. 11 § punkten 1 ML.

Frågan om tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar enligt 7 kap. 1 § tredje stycket prövades inte av kammarrätten.

I kammarrätten yrkade klaganden i första hand att artistverksamheten skulle undantas från mervärdesskatt. I andra hand yrkade klaganden att den del av verksamheten där denne själv tog betalt av slutkund skulle beskattas med sex procent.

Skatteverket ansåg att de tjänster som tillhandahölls utgjorde musiklekar med det huvudsakliga syftet att aktivera barn. Verksamheten kunde inte jämställas med sådana föreställningar som är befriade från mervärdesskatt eller som omfattas av den reducerade skattesatsen. Den omständigheten att betalning togs emot av den som framförde musikteatern förändrade inte den bedömningen.

Kammarrätten slog först fast att de låtar som framfördes under musikteatern utgjorde var för sig upphovsrättsligt skyddade verk.

Kammarrätten gjorde bedömningen att musikteatern utgjorde en sammanhängande föreställning där de låtar som framfördes stod i fokus och levandegjordes på ett sätt som var anpassat till målgruppen, dels genom rörelser i takt med musiken, dels genom den historia som berättades utifrån låttexterna. Barnen uppmuntrades att delta i framträdandet, men oavsett deras deltagande följde framträdandet ett i förväg bestämt upplägg.

Kammarrätten gjorde vidare bedömningen att musikteatern, även om den också syftade till att aktivera barnen på olika sätt, vid en helhetsbedömning framstod som ägnad att lyfta fram de aktuella låtarna. Musikteatern var därför att anse som en utövande konstnärs framförande av upphovsrättsligt skyddade verk.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att kammarrätten har gjort en för vid tolkning av undantaget för utövande konstnärers framförande av olika verk. Verket har valt att inte överklaga domen då det handlar om en bedömningsfråga i det enskilda fallet och inte någon tydlig rättsfråga som verket har velat få prövad.

Även med tillämpning av de principer som drogs upp av Högsta förvaltningsdomstolen i målet om DJ-duon (HFD 2016 ref. 5) anser Skatteverket att syftet med klagandens verksamhet i aktuellt fall inte har varit att levandegöra ett upphovsrättsligt verk. Även om det i tillhandahållandet av musikteatern finns inslag av att levandegöra ett upphovsrättsligt verk utgör den huvudsakliga delen av tillhandahållandet enligt Skatteverkets uppfattning att aktivera barn genom musiklekar. Skatteverket anser därför att kammarrätten har gjort en för vid bedömning av undantaget.

Även om kammarrätten inte prövade frågan om tillträde till föreställning utifrån sin tolkning av att det utgjorde ett artistframträdande vill Skatteverket klargöra följande. När ett tillhandahållande av en utövande konstnär, t.ex. en skådespelares framförande av en monolog, även innefattar lokal och att betalning tas av varje enskild deltagare är det inte fråga om ett tillhandahållande av ett artistframträdande. Det är då frågan om ett tillhandahållande av tillträde till en teaterföreställning. I dessa fall agerar den utövande konstnären som en arrangör av föreställningen och är den som utåt gentemot publiken (deltagarna) bjuder in till föreställningen. Tillhandahållande av tillträde till en teaterföreställning är en skattepliktig tjänst som beskattas med 6 procent mervärdesskatt (7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML).

Referenser

3 kap. 11 § 1 ML

7 kap. 1 § tredje stycket ML

HFD 2016 ref 5