Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2015-06-05 KRNS – Anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl
2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2012-02-01 Anställdas förvärv av aktier
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2003-08-19 Konkursansökan – åberopande av ny skuld
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2017-03-29 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren
2000-04-17 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 15/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 17 april 2000
2003-05-30 Insolvensförordningen – finskt bolag med COMI i Sverige
2017-02-10 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2001-02-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 27/01 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 februari 2001
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
2011-05-25 Avräkning utländsk skatt
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2015-03-31 KRNG – 183-dagarsregeln för anställda ombord på utländskt fartyg i oceanfart
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2016-05-09 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader
2011-06-29 HFD 2011-06-21, mål nr 7262-09, Inkomst av brottslig verksamhet
2012-02-10 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2016-12-19 KRNS, mål nr 7605-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2013-04-17 Konsultkostnader i samband med förpackning av fastighet
2014-06-05 Skattetillägg; koncernbidragsspärrat underskott
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2017-09-28 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2016-05-12 HD, mål nr B 3645-14 Grovt bokföringsbrott m.m.
2007-10-05 Fråga om beslut om eftertaxering fattats
1999-10-12 Skattskyldighet för AB som var delägare i ett kommanditbolag
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2017-10-10 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2017-08-08 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2011-10-20 EU:s insolvensförordning. Fråga dels om motbevisning av presumtionsregeln i artikel 3.1 andra meningen, dels om tolkning av begreppet ”driftställe” i artikel 3.2
1999-11-10 Riksskatteverkets rättfallsprotokoll 39/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 10 november 1999
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2016-11-25 HD, mål nr T515-15 – Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente
2012-10-05 Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-12-21 När kvittning är tillåten i en konkurs kan en kvittning som gjorts innan konkursen aldrig vara till nackdel för övriga borgenärer
2015-10-01 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2011-12-08 Eftersom länsstyrelsens beslut att återkräva utbetalda lönegarantimedel utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut har det funnits ytterligt begränsad möjlighet att i verkställighetshänseende underkänna exekutionstiteln. Något utrymme för att underkänna beslutet på den grunden att återkravsfordringen skulle omfattas av ett offentligt ackord har inte förelegat
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2013-02-06 Kontrollavgift
2006-09-15 Företagsrekonstruktion; överlåtelse av verksamheten
2006-05-02 Insolvensförordningen - fråga om COMI i koncernförhållande
2006-06-15 Verksamhetsavyttring
2007-11-23 Omprövning av skuldsanering
2010-04-08 Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid företrädaransvar
2017-09-19 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2007-09-26 Undantagande av handling; tystnadsplikt
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2010-04-21 Ersättningslagen och skatteplanering
2015-04-30 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset
2016-10-26 KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15, Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet
2012-06-13 Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2009-04-27 Efterbeskattning samt res judicata
2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen
2015-12-21 HFD, mål nr 1082-15, artikel 24 i nordiska skatteavtalet
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2016-06-30 HFD, mål nr 2680-15 - Företrädaransvar
2011-11-07 Fordran på grund av misstagsbetalning
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2010-10-26 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2006-12-22 Ett investmentföretag som ska bedriva viss derivatverksamhet har ansetts kunna behålla sin status som investmentföretag
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2008-06-19 Företagsrekonstruktion; avräkning/kvittning under rekonstruktionen
2011-03-16 Företagsrekonstruktion – förverkande av offentligt ackord Avgörande
2017-09-19 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2016-02-02 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal
2014-01-28 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2010-05-27 Rättsfall från Regeringsrätten
2012-04-24 Avräkning utländsk skatt
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
2010-04-13 RR meddelade inte prövningstillstånd avseende utbetalning till nyckelpersoner från utländskt bolag​
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2016-06-01 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete
2015-05-27 KRNG, mål nr 410—412-14 m.fl., värdering av båtförmån
2001-11-21 Skattepliktig omsättning och avdragsförbudet stadigvarande bostad
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2011-07-06 Skattetillägg får tas ut när begäran om omprövning återkallats
2015-10-01 HD, mål nr Ö 2481-13, Ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål
2016-02-01 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2003-10-28 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 34/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 28 oktober 2003
1999-09-29 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 35/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 29 september 1999
2000-05-11 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 19/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 11 maj 2000
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2002-11-01 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan av utredningsrapport
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2005-02-03 EU:s insolvensförordning – fråga om ett utländskt bolag haft sina huvudsakliga intressen (COMI) i Sverige
2017-02-28 Europadomstolen, A och B mot Norge (nr 24130/11 och 29758/11), Dubbelprövningsförbudet
2006-09-18 Kommunikationsskyldighet
2014-12-03 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär
2009-11-16 Insolvensförordningen har ansetts tillämplig på ett danskt bolag som bedrivit verksamhet genom filial i Sverige, eftersom bolaget ansetts ha sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2014-12-03 Rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln
2004-06-24 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004
2016-07-25 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-06-21 EU:s insolvensförordning - fråga om en i Sverige folkbokförd person haft sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2012-03-28 Konkursborgenär som fått förskottsbetalning och som - sedan bevakningsförfarande inletts - underlåtit att bevaka sin fordran har tillåtits att efterbevaka fordringen även efter det att utdelningsförslag lämnats
2009-11-11 Beskattning av pokerspel
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2017-07-07 HFD mål nr 3113-16, Uppehållstillstånd med giltighetstid kortare än ett år
2015-02-17 KRNG – Avräkning för utländsk skatt
2009-09-09 Konkursansökan får inte användas som hjälpmedel för att driva in en fordran
2011-10-05 Avräkning utländsk skatt
2014-12-03 Omprövning av skuldsanering
2012-05-24 Beslut om inledande av företagsrekonstruktion har meddelats trots att det funnits anledning ifrågasätta förutsättningarna för en framgångsrik rekonstruktion
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2006-02-14 EU:s insolvensförordning - För att starta ett territoriellt förfarande i Sverige för ett utländskt bolag har krävts att gäldenären vid tidpunkten för ansökan varit ekonomiskt verksam vid ett driftställe här.
2017-07-05 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2017-05-22 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2014-11-18 Konkursansökan och verkan av ett kreditlöfte
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2009-11-17 Medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL. Fråga om faktisk kapitalbrist förelegat
2014-12-11 Tillhandahållande av lunch mot kupong som ett företag självt ställt ut behöver inte registreras i ett kassaregister
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
1997-09-29 Fråga om tillskott till eget aktiebolag av fordran på närstående till aktieägaren ger upphov till ett förbjudet lån
2017-02-21 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater
2008-06-10 Tvist om bättre rätt till utmätta fastighetsandelar
2011-03-28 Offentligt ackord fastställt trots brottsmisstanke
2004-11-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), Regeringsrättens dom den 22 november 2004
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2011-02-22 Omräkningslagen
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder
2005-11-02 Konkursansökan och bevisning om obestånd
2016-06-07 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2009-06-09 Utmätning av banktillgodohavande
2005-06-29 Verksamhetsgren vid underprisöverlåtelse
2017-11-17 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2017-06-08 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet
2007-06-07 Föreläggande vid vite
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2012-11-08 Gäldenären har överlåtit en fordran på ersättning för rättegångskostnad till sitt rättegångsombud. På grund av bristande denuntiation har överlåtelsen inte medfört skydd mot utmätningsborgenärerna. Ombudet har heller inte ansetts ha någon egen s.k. direktkravsrätt.
2015-04-02 HFD - företrädaransvar och offentligt ackord
2011-10-13 Staten har rätt att i konkurs kvitta ett skattekontoöverskott mot lönegarantiregress
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2017-03-16 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal
2016-09-08 HD, mål nr Ö 4027-15, sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran på visst EU-stöd
2011-05-31 Kronofogdemyndigheten (KFM) har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tingsrättsavgörande rörande förrättningskostnader hos KFM
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2011-12-21 Utländsk motsvarighet till svenskt aktiebolag
2011-12-23 Vid tillämpning av bestämmelserna i HBL om solidariskt ansvar för bolagsman är en skattetilläggsfordran att anse som uppkommen när en oriktig uppgift lämnats eller när tiden för att lämna deklaration löpt ut utan att någon deklaration kommit in
2005-03-21 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2016-01-04 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2013-01-02 Offentligt ackord och lönegarantiregress
2010-05-24 Upphävt konkursbeslut
2016-07-05 HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt
2012-09-12 Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2014-12-03 Fråga om förmånsrätt för regressfordran avseende lönegarantiersättning
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2015-11-25 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2014-05-16 Skuldsanering en andra gång
2008-08-19 Undantagande av handling, "digitalt kassavalv"
2015-11-10 HFD – företrädaransvar och företagsrekonstruktion
2016-06-30 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2004-10-13 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2014-08-11 En rekonstruktör som inte har borgenärernas förtroende ska entledigas från uppdraget som rekonstruktör
2012-12-17 Ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts ha partshabilitet då det legat i statens intresse att få skattefrågan överprövad p.g.a. pågående mål om företrädaransvar
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2017-09-14 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2003-10-23 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 32/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 23 oktober 2003
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2011-06-01 Bestämmelsen i 2 kap 8 § KonkL har tillämpats på en konkursfordran som vid tiden för prövning av konkursansökan minskat till drygt 60 % av den fordran som legat till grund för ett misslyckat utmätningsförsök
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2017-09-25 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2001-04-03 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 10/01 (utdrag), Regeringsrättens dom den 3 april 2001
2017-12-21 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2010-04-19 Internprissättning - ändrade avtalsvillkor
2000-09-07 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 29/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 7 september 2000
2008-10-22 Tvist om bättre rätt till utmätt lös egendom
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2014-07-01 Fråga om äganderätt till lös egendom
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolags förpliktelser enligt ABL
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen
2010-02-22 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2014-03-10 Skattelättnader för nyckelpersoner; utbetalning av lön från bolag i annat land beaktas inte vid tillämpning av den s.k. beloppsregeln
2011-03-16 Utmätning av kontanter och anspråk av tredje man
2010-09-15 Utmätning av dator
2009-06-08 5 § ersättningslagen
2017-10-11 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret
2011-03-28 Vägrad fastställelse av offentligt ackord
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2013-12-10 HD - Om ett myndighetsbeslut som inte innefattar en betalningsförpliktelse i den mening som avses i 1 kap. 1 § UB överklagas till förvaltningsdomstol så utgör inte domstolens dom någon verkställbar exekutionstitel
1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
2017-10-31 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2017-09-12 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten
2012-02-28 Vite inte utdömt då revisionsbeslut inte var proportionerligt
2017-02-27 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät
2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2003-06-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 26 juni 2003
2016-03-29 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt
2014-08-18 Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2001-01-05 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förhyrning av personbilar?
2016-03-22 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2016-10-14 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2544-15, bevisbörda vid utmätning av andel i fastighet
2012-11-07 HFD 2012-11-07, Kan ett nytt bokslut ersätta ett tidigare fastställt?
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2014-05-16 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2005-06-23 Omsättning
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2017-09-02 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2016-06-17 HFD, mål nr 1280-15 - Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske
2013-06-12 Fast driftställe
2017-01-09 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot
2010-06-17 Bostadslägenhet enligt 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt 3 och 4 §§ lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Varje studentrum ska anses utgöra bostadslägenhet
2017-04-06 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport
2006-10-05 Konkurs - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2015-09-08 KRNG - valutakurs vid överföring av skatt
2005-04-14 Förbjudet lån
2016-09-26 HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord
2016-07-06 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2016-03-31 Svea HovR, mål nr Ö 11639-14, Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen
2014-06-29 Att makes eller sambos framtida inkomst är oklar innebär inte att det är oskäligt att bevilja gäldenär skuldsanering
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2009-01-14 För sen bevakning i konkurs
2017-11-02 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar
2012-01-17 Utmätning av personbil värd 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2010-03-31 Försenad anmärkning mot bevakad fordran
2010-01-27 Beslut om taxeringsåtgärder undanröjt då rättelse skett enligt fel lagrum och bristande kommunikation
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2017-03-08 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2015-12-10 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang
2017-11-21 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2017-10-11 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2017-02-09 HFD, mål nr 373-16 och 2267-15, Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2004-10-18 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2002-10-31 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2013-02-04 Andelsbyte
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2016-06-23 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder
2005-09-19 Undantagande av handlingar från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen
2004-10-07 Pensionsavdrag
2016-03-10 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2873-14, Utmätning av bankmedel – bevisbördan för att redovisningsmedel hållits avskilda
2013-11-05 Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige
2003-05-26 Koncernbidrag lämnat från utländskt bolag
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
2012-02-28 Andelar i en värdepappersfond ska vid tillämpning av beneficiereglerna i utsökningsbalken anses vara likställda med ett banktillgodohavande
2014-04-14 Skattetillägg
2014-01-21 Utomståenderegeln
2017-11-17 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2017-05-10 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2016-12-19 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2005-03-08 Insolvensförordningen - en skattemyndighet har ansökt om konkurs i annan stat
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2004-11-15 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 15 november 2004
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2014-08-18 Svea HovR – Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2015-02-17 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2003-10-22 Konkursansökan och fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2014-02-26 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2007-04-13 Kommunikationsskyldighet
2006-03-07 Väsentlig anknytning
1999-05-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 maj 1999
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2006-12-05 Fråga om omprövning skett på skattskyldigs initiativ eller om skattemyndighet beslutat om eftertaxering
2017-08-08 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump
2004-12-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 22 december 2004
2012-10-29 Det är inte möjligt att med en analog tillämpning av 32 kap. 3 § rättegångsbalken sätta ut en ny bevakningsfrist vid ett bevakningsförfarande i en konkurs
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2006-10-02 Kapitalförlust på fastighet i ett företag
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2012-02-27 Skadeståndsanspråk med hänvisning till en överträdelse av Europakonventionen när en tingsrätt har avslagit ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett utmätningsärende har ogillats av Justitiekanslern
2007-06-19 Rättegångskostnader i utsökningsmål
2017-11-21 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2004-06-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 18/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 juni 2004
2010-09-27 Tioårsregeln
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolagets förpliktelser
2011-09-21 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär.
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2013-04-05 Medansvar för styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § ABL. Vid fastställandet av ”kritiska tidpunkten” har skälig tid för färdigställande av kontrollbalansräkning i visst fall bedömts vara längre än en månad men kortare än två månader
2011-01-24 Ordinär omprövning enligt SBL
2016-04-07 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2017-03-01 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2009-04-28 Rättegångskostnader i konkursansökningsmål
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2008-03-13 Återvinning i konkurs av betalning av skuld
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2013-11-05 Hovr ÖN - Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige