Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2017-02-28 Europadomstolen, A och B mot Norge (nr 24130/11 och 29758/11), Dubbelprövningsförbudet
2017-07-05 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2017-09-28 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer
2017-05-22 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör
2017-11-17 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2017-03-29 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren
2017-02-10 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad
2017-11-02 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar
2017-10-11 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret
2017-06-08 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet
2017-09-14 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2017-03-08 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2017-09-19 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2017-10-10 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs
2017-11-21 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk
2017-09-25 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2017-10-31 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold
2017-08-08 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2017-08-08 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp
2017-10-11 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation
2017-09-02 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2017-07-07 HFD mål nr 3113-16, Uppehållstillstånd med giltighetstid kortare än ett år
2017-09-19 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2017-12-21 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2017-02-21 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater
2017-11-17 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2017-05-10 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen
2017-09-12 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten
2017-02-09 HFD, mål nr 373-16 och 2267-15, Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration
2017-02-27 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät
2017-01-09 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot
2017-03-16 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal
2017-04-06 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport
2017-03-01 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk
2017-11-21 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter