Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 93014-17/111

Nytt: 2022-02-16

Vad Skatteverket skriver om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt är inte längre aktuellt med anledning av Skatteverkets ställningstagande Samfällighetsföreningars tillhandahållande till medlemmar.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 10 januari 2017, mål nr 2088-2089-16.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten ansåg att en samfällighetsförenings uppförande av en fiberanläggning var en nödvändig förutsättning för att kunna tillhandahålla de momspliktiga tjänsterna till medlemmarna. Tjänsterna avser bredband och basutbud av kabel-TV. Uppförandet av fibernätet och tillhandahållandet av tjänsterna kan inte anses vara från varandra fristående verksamheter och någon kostnadsfördelning ska inte ske mellan dem. Enligt förvaltningsrätten har föreningen därför rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader för uppförandet av anläggningen. Hur uppförandet finansieras har inte någon betydelse för avdragsrätten.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Verket anser att föreningen inte har rätt till avdrag för ingående skatt på kostnaderna för uppförandet. En utförligare redogörelse för Skatteverkets uppfattning framgår av ställningstagandet ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”, 2016-12-15, dnr 131 472246–16/111 (se bl.a. avsnitt 4.6.9).

Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom och ansöka om prövningstillstånd.

Referat

För att få tillgång till kabel-TV och bredbandstjänster har ett antal fastigheter inrättat en gemensamhetsanläggning för fibernät. Anläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningen har uppfört fibernätet. Projektet har finansierats genom lån. Medlemmarna ersätter föreningen för kostnaderna för nätet. Föreningen har slutit avtal med två tjänsteleverantörer. Föreningen upplåter fibernätet utan ersättning till en av leverantörerna.

En förutsättning i målet var att föreningen är skattskyldig för omsättning av den tjänst avseende bredband och basutbud av kabel-TV som föreningen tillhandahåller sina medlemmar. Föreningens kostnadsuttag av medlemmarna för amortering och ränta på föreningens lån för att uppföra fiberanläggningen omfattas däremot inte av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Denna ersättning baseras på myndighetsbeslut och inte på ett kontraktsförhållande mellan föreningen och dess medlemmar.

Förvaltningsrätten ansåg att fiberanläggningen var en nödvändig förutsättning för att kunna tillhandahålla de momspliktiga tjänsterna. Uppförandet av fibernätet och tillhandahållandet av tjänsterna kan inte anses vara från varandra fristående verksamheter och någon kostnadsfördelning ska inte ske mellan dem. Rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader för uppförandet av anläggningen föreligger därför. Hur uppförandet finansieras har inte någon betydelse för avdragsrätten.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning.

Föreningen har skattepliktig omsättning genom att den säljer tjänster avseende bredband och basutbud av kabel-TV till medlemmarna mot ersättning. I övrigt föreligger det ingen omsättning. Upplåtelse av fibernätet till kommunikationsoperatören sker utan ersättning. Kostnadsuttaget från medlemmarna som avser anläggningen baseras inte på ett kontraktsförhållande mellan föreningen och medlemmarna utan avser det förvaltningsuppdrag som föreningen har enligt sina stadgar.

Sammantaget innebär detta enligt verkets uppfattning att föreningen bedriver ekonomisk verksamhet och är skattskyldig när det gäller försäljning av tjänster avseende bredband och basutbud av kabel-TV till medlemmarna. Upplåtelsen av fibernät utan ersättning utgör inte någon ekonomisk verksamhet. Mervärdesskatt ska redovisas på försäljningen av tjänster men inte på betalningarna från medlemmarna som avser det förvaltningsuppdrag som föreningen har enligt sina stadgar. Föreningen har avdragsrätt för ingående skatt på de kostnader den har för att tillhandahålla tjänsterna, t.ex. kostnader för att köpa in tjänsterna från tjänsteleverantören. Föreningen har inte någon avdragsrätt för ingående skatt på de kostnader den har för att kunna bygga och förvalta nätet, t.ex. kostnader för anläggande och underhåll av fibernätet.

En utförligare redogörelse för Skatteverkets uppfattning framgår av ställningstagandet ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”, 2016-12-15, dnr 131 472246–16/111 (se bl.a. avsnitt 4.6.9).

Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom och ansöka om prövningstillstånd.