OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

1 § Denna förordning gäller vid sådant utbyte av land-för-land-rapporter som avses i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

2 § Räkenskapsår har den innebörd som anges i 33 a kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med koordineringsorganet avses det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

3 § Land-för-land-rapporter ska överföras till de behöriga myndigheterna i de stater och jurisdiktioner som anges i 3 § lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet snarast möjligt, men senast 15 månader efter utgången av det räkenskapsår som rapporten omfattar.

Överföringen kan dock göras senast 18 månader efter utgången av det räkenskapsår som rapporten omfattar när överföring görs första gången

1. enligt rådets direktiv 2011//16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881, eller

2. efter det att ett sådant avtal som avses i 3 § tredje stycket 1 lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet har trätt i kraft.

4 § Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndigheterna i stater och jurisdiktioner med vilka utbyte ska ske i enlighet med ett avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter, om

1. hur det automatiska utbytet av land-för-land-rapporter ska genomföras, och

2. formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och de behöriga myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner.

5 § Skatteverket ska arbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, inklusive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standardisering och minsta möjliga komplexitet och att minimera kostnaderna. Skatteverket ska meddela dessa metoder till koordineringsorganets sekretariat.

6 § Skatteverket ska meddela koordineringsorganets sekretariat när lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att nödvändiga krav på sekretess och datasäkerhet är uppfyllda och bifoga det besvarade frågeformulär om sekretess och datasäkerhet som ska ingå som en bilaga till det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter.

7 § Om det uppstår svårigheter i samband med genomförandet av det avtal som avses i 6 §, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga myndigheter i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket begär samråd, ska verket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på lämpligt sätt underrättas om åtgärder som utformats.