Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2017-03-21

Dnr: 131 127035-17/111

1 Sammanfattning

Inköp av förfriskningar och annan enklare förtäring som exempelvis kaffe, bulle, godis, frukt, smörgås under tjänsteresa som anställda själva gör och där arbetsgivaren står för kostnaden direkt eller indirekt via olika bonusprogram är inte att jämställa med skattefri personalvårdsförmån. Om arbetsgivaren betalar en sådan förmån ska den anställde beskattas för värdet av förmånen.

Förfriskningar och enklare förtäring som obligatoriskt ingår i biljettpriset är skattefria, trots att arbetsgivaren indirekt bekostat dessa.

2 Frågeställning

Kan enklare förtäring som anställda själva köper under en pågående tjänsteresa och där arbetsgivare står för kostnaden räknas som skattefri personalvårdsförmån?

3 Gällande rätt m.m.

Med personalvårdsförmån avses förmåner av mindre värde som riktar sig till hela personalen och som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet, se 11 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Som personalvårdsförmåner räknas bland annat sådana förfriskningar och enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan anses som måltid, se 11 kap. 12 § IL.

Ett kännetecken för en personalvårdsförmån är att den som regel åtnjuts på arbetsplatsen. Men om en förmån av sedvänja åtnjuts på annat håll som t.ex. vid en personautflykt är en sådan förmån givetvis skattefri, se prop. 1987/88:52 s. 71.

Med hela personalen avses i detta sammanhang samtliga anställda på en arbetsplats oavsett anställningsform. Även vikarier och tillfälligt anställda ska således erbjudas de personalvårdsförmåner som tillhandahålls på arbetsplatsen, såsom förfriskningar och liknande. Dock behöver personalvårdsförmåner bara rikta sig till personer i aktiv tjänst och således inte till dem som av olika skäl är tjänstlediga, se RÅ 2001 ref. 44.

Förmån av kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa ska inte tas upp till beskattning om kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten, se 11 kap, 2 § IL.

4 Bedömning

För att en förmån avseende förfriskningar eller annan enklare förtäring ska räknas som en skattefri personalvårdsförmån krävs att den erbjuds hela personalen och att den normalt tillhandahålls på arbetsplatsen. Exempel på skattefri personalvårdsförmån är exempelvis gratis kaffe och frukt som arbetsgivaren erbjuder personalen på arbetsplatsen.

Däremot kan arbetsgivaren inte med bibehållen skattefrihet erbjuda anställda på tjänsteresa att på arbetsgivarens bekostnad själva köpa valfria förfriskningar eller annan enklare förtäring. I detta fall uppfyller inte förmånen kraven för personalvårdsförmån, eftersom erbjudandet bara omfattar de som är på tjänsteresa och inte tillhandahålls på arbetsplatsen. Inköp som en anställd gör under en tjänsteresa för egen förtäring, t.ex. kaffe och bulle, är en privat levnadskostnad. Om arbetsgivaren betalar sådan förtäring ska den anställde beskattas för förmånen. Detta gäller oavsett om betalning har skett med exempelvis arbetsgivarens betalkort eller med intjänade bonuspoäng som tillgodoförts på grund av arbetsgivarens kundtrohet eller liknande.

Förfriskningar och enklare förtäring som obligatoriskt ingår i biljettpriset är skattefria, trots att arbetsgivaren indirekt bekostat dessa.