Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2017-03-28

Dnr: 131 137997-17/111

Ställningstagandet ”Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag” daterat 2007-09-24, dnr 131 550422-07/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 april 2017 har 39 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) fått en ändrad lydelse. Ändringen innebär att ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett begränsat skattskyldigt företag i vissa fall är dokumentationsskyldigt för internprissättning om företagen är i intressegemenskap. Bestämmelsen tillämpas första gången på beskattningsår som har påbörjats efter den 31 mars 2017. Ställningstagandet upphör därför att gälla.