Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-04-03

Dnr: 131 143367-17/111

Nytt: 2017-12-19

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Skattesats vid tillträde till visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt, dnr 202 350191-17/111.

1 Sammanfattning

Biografföreställning är inspelad film som visas på en biograf. Tillträden till biografföreställningar ska beskattas med 25 procent.

Utsändningar är visningar där publiken på biografen tar del av framträdandet samtidigt som det genomförs på en annan plats. Tillträden till utsändningar av konserter-, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar på en biograf ska beskattas med 6 procent.

2 Frågeställning

Den 1 januari 2017 höjdes skattesatsen på biografföreställningar från 6 till 25 procent. Ändringen genomfördes genom att begreppet biografföreställning togs bort från uppräkningen av vilka föreställningar som omfattas av den lägre skattesatsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Fråga har uppkommit om visningar av föreställningar inom kulturområdet som sker på biograf och som inte avser film omfattas av den lägre skattesatsen. Det handlar om visning av dels inspelade, dels direktsända föreställningar av opera-, teater-, och konsertevenemang.

3 Gällande rätt m.m.

Skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat anges (7 kap. 1 § ML).

Tillträde till konserter-, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar beskattas med 6 procent av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML.

Medlemsstaterna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III, (artikel 98 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar omfattas av uppräkningen av de tjänster på vilka en reducerad skattesats får tillämpas (punkten 7 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet).

Begreppet tillträde till biografer ska tolkas i enlighet med den normala betydelsen av dessa ord. Vidare följer av fast rättspraxis att bestämmelser som utgör undantag från en princip, såsom principen att normalskattesatsen ska tillämpas, ska tolkas restriktivt (C-3/09, Erotic Center, punkterna 15 och 16).

De olika evenemang som räknas upp i bilaga III punkten 7 till mervärdesskattedirektivet har bland annat det gemensamt att de är tillgängliga för allmänheten sedan en tillträdesavgift har betalats, vilket ger samtliga betalande personer en rätt att kollektivt nyttja de kulturella tjänster och nöjen som är karaktäristiska för dessa evenemang eller anordningar (C-3/09, Erotic Center, punkten 17).

Den reducerade skattesatsen som tillämpades för tillträde till biografföreställningar var en del av det så kallade filmavtalet. Under förutsättning att filmavtalet som finansieringsmodell upphörde fanns det inte skäl att bibehålla en reducerad skattesats på tillträde till biografföreställningar. Det är vanligtvis tydligt vilken typ av föreställning som visas på en biograf. Det bör därför inte medföra några stora problem att avgöra vilken mervärdesskattesats som ska beräknas på priset vid biljettförsäljningen. Det bör heller inte vara några svårigheter för biljettförsäljaren att avgöra vilken typ av föreställning som ska visas, dvs. om det t.ex. är film, operaföreställning eller sportevenemang (prop. 2015/16:1 s. 321-322).

Höjningen av mervärdesskatten på tillträde till biografföreställningar omfattar enbart de föreställningar som betraktas som biografföreställningar. Andra typer av utsändningar, som i mervärdesskattesammanhang, betraktas som tillträde till konserter, teater- och operaföreställningar, ska beskattas med den lägre skattesatsen på 6 procent (Framtidens filmpolitik [Ds 2015:31] s. 110).

När skatteplikt infördes för tillträde till konserter-, cirkus-, teater- och balettföreställningar samt andra jämförliga föreställningar var regeringen inte beredd att utvidga tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen till olika verksamheter inom nöjesbranschen. I stället skulle möjligheten att tillämpa reducerad skattesats förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet (prop. 1996/97:10 s. 37).

4 Bedömning

Biografföreställning omfattas inte längre av den reducerade skattesatsen 6 procent. Med begreppet biografföreställning avses enligt Skatteverkets bedömning i detta sammanhang film som visas på en biograf. Med biograf menas en plats (lokal eller område) som är tillgänglig för allmänheten där man mot en avgift kollektivt får titta på den film som man har löst biljett för att se på. Med film menas en visning av inspelat filmmaterial oavsett innehåll. Med inspelat filmmaterial avses en sådan filmupptagning som är gjord vid en tidpunkt före visningen för publiken på biografen. Det spelar ingen roll vilket innehåll som filmmaterialet har. Det kan alltså vara en spelfilm, upptagning av konsert-, cirkus- eller annan lågbeskattad föreställning. En sådan visning av förinspelat filmmaterial oavsett innehåll är en biografföreställning och tillträdet till en sådan föreställning omfattas av normalskattesatsen 25 procent.

Begreppet biografföreställning omfattar däremot inte utsändningar av lågbeskattade föreställningar, såsom konserter-, cirkus-, teater- opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. Med utsändningar menas sådana visningar där publiken på biografen tar del av framträdandet samtidigt som det utförs. Utsändningen ska därför enligt Skatteverket bedömning äga rum i realtid med den föreställning som visas. Det spelar ingen roll att föreställningen fysiskt äger rum på en annan plats än den där publiken befinner sig. Föreställningen kan äga rum utanför Sverige och i en annan tidszon om den samtidigt kan ses av publiken på biografen. Det viktiga är att publiken i biografen får ta del av utsändningen samtidigt som föreställningen genomförs.

Utsändningar av konserter-, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar på en biograf är således inte biografföreställningar. Tillträde till sådana utsändningar ska beskattas med 6 procent.

Om utsändningen däremot är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som den utspelar sig, är det istället fråga om en sådan visning av inspelad film som omfattas av biografföreställning och ska beskattas med 25 procent.