Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2017-04-10

Dnr: 131 146150-17/111

Ställningstagandet Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 2016-03-18, dnr 131 651999-15/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 april 2017 ändras 22 a kap. 6 § andra stycket och 22 b kap. 6 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244), se SFS 2017:189. Ändringarna innebär att det tydligare framgår att det är en central värdepapperscentral som är det rapporteringspliktiga finansiella institutet när det gäller uppgifter om ersättning från försäljning eller inlösen. Detta gäller i de fall ett konto har lagts upp av ett kontoförande institut hos värdepapperscentralen och det kontoförande institutet inte är registrerat som förvaltare av de finansiella instrument som kontot omfattar.

Ställningstagandet från 2016-03-18 upphör att gälla då frågan nu är lagreglerad. Av övergångsreglerna till denna lagändring framgår att ändringen ska tillämpas på de kontrolluppgifter som lämnas för kalenderår 2016. Regeringen anser att ändringen har karaktären av ett lagtekniskt klargörande av gällande rätt och den kan av denna anledning tillämpas redan på uppgifter som gäller kalenderår före ikraftträdandet (prop. 2016/17:48 s. 45).