Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-04-21

Dnr: 131 173044-17/111

Nytt: 2021-12-10

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2021-12-09, dnr. 8-1358942.

1 Sammanfattning

Omsättning av tjänster som avser förvaltning av särskilda investeringsfonder är undantagen från skatteplikt oberoende av vem det är som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget är därför tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in under förutsättning att tjänsterna är sådana som avses i undantaget. Undantaget avser både själva förmögenhetsförvaltningen och sådana administrativa tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av fonden.

Driften av de tillgångar som fonden har investerat i, d.v.s. den faktiska verksamhet som bedrivs med de tillgångar som fonden äger, omfattas inte av undantaget.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Förvaltning av investeringsfonder” från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande vad gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i.

2 Frågeställning

Skatteverket ger i detta ställningstagande sin syn på hur undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ska tillämpas.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Förvaltning av investeringsfonder” från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande vad gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 EU-direktiv och svensk lagstiftning om investeringsfonder

Harmoniserade EU-bestämmelser om investeringsfonder finns i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretagsdirektivet) och i direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Motsvarande bestämmelser finns i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I bilaga II till fondföretagsdirektivet anges att följande administrativa tjänster är sådana funktioner som ingår i kollektiv portföljförvaltning.

a) Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltningen.

b) Förfrågningar från kunder.

c) Värdering och prissättning (inklusive kontrolluppgifter avseende skatter).

d) Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs.

e) Upprätthållande av andelsägarregister.

f) Fördelning av intäkter.

g) Emission och inlösen av andelar.

h) Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat).

i) Registerföring.

3.2 Mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet

Från skatteplikt undantas sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Värdepappershandel omfattar bland annat förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (3 kap. 9 § första stycket och tredje stycket 2 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Medlemsstaterna ska undanta från skatteplikt förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaterna (artikel 135.1 g i rådets direktiv 2016/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

3.3 EU-domstolens praxis

Syftet med undantaget från skatteplikt för transaktioner som är knutna till förvaltningen av särskilda investeringsfonder är framför allt att underlätta för investerare att placera medel i värdepapper via investeringsföretag genom att ta bort kostnaderna för mervärdesskatt. Därigenom säkerställs skatteneutraliteten när det gäller valet mellan direkta investeringar i värdepapper och investeringar via företag för kollektiva investeringar (C-464/12, ATP Pensionsservice, punkten 43).

Begreppet förvaltning i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet är ett självständigt unionsrättsligt begrepp vars innehåll medlemsstaterna inte får ändra (C-169/04, Abbey National, punkten 43).

Undantaget avser de transaktioner som är specifika och grundläggande för verksamheten hos företag för kollektiva investeringar. Förutom själva portföljförvaltningen omfattas administrativa funktioner som är specifika för sådana företag. Exempel på sådana funktioner finns i bilaga II till fondföretagsdirektivet (C-169/04, Abbey National, punkterna 63-64).

Tjänster avseende administrativ förvaltning och redovisning för fonder, som tillhandahålls av en extern förvaltare, omfattas av undantaget om de vid en helhetsbedömning utgör en avgränsad enhet och är specifika och väsentliga för förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna (C-169/04, Abbey National, punkten 72).

Funktionen som förvaringsinstitut för företag för kollektiv placering som inte ingår i förvaltningen av dessa utan i kontrollen och övervakningen av verksamheten i dessa omfattas inte av undantaget. Rena materiella och tekniska tillhandahållanden omfattas inte (C-169/04, Abbey National, punkterna 65 och 71).

Placeringsrådgivning som tillhandahålls ett företag som förvaltar en särskild investeringsfond har ett väsentligt samband med det företagets specifika verksamhet, som består av kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper med kapital från allmänheten. Placeringsrådgivning utgör i ett sådant fall förvaltning av särskilda investeringsfonder (C-275/11, GfBk, punkten 33).

Begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder” omfattar tjänster genom vilka ett pensionsinstitut tillvaratar rättigheter för pensionskunder i en pensionskassa genom att upprätta konton och genom att gottskriva inbetalda avgifter på pensionskundernas konton i pensionsordningen (C-464/12, ATP PensionService, punkten 76).

Ett investeringsbolag som investerade i fastigheter var att anse som en särskild investeringsfond. De tjänster som investeringsbolaget köpte in och som avsåg urval, köp och försäljning av fastigheter utgjorde förvaltning av särskilda investeringsfonder. Däremot utgjorde den faktiska förvaltningen av själva fastigheterna inte förvaltning av särskilda investeringsfonder. Även om förvaltningen av fastigheterna är avsedd att öka värdet på de investerade tillgångarna, är dess syfte inte specifikt för verksamheten i en särskild investeringsfond, utan är inneboende i alla typer av investeringar (C-595/13, Fiscale Eenheid X, punkterna 77-78).

3.4 Svensk praxis

Skatterättsnämnden har i tre olika förhandsbesked som meddelades samma dag prövat om olika administrativa tjänster till fondförvaltare ska anses utgöra sådan förvaltning av investeringsfonder som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. Undantaget från skatteplikt omfattade sökandebolagens tillhandahållande av tjänster som avsåg fondadministration (uppföljning av värdepapperstransaktioner, avstämning av kassa och depå, avkastningskontroll och beräkning, portföljhantering och systemförvaltning), tjänster som utfördes mot fondandelsägare (bl.a. verifiering och betalning, andelsbyten, standardrapportering och systemförvaltning), administrativa tjänster som avsåg investeringsfonder (värdepappersadministration, rapportering till fondbolaget, tillhandahållande av underlag och information för rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter samt löpande redovisning) samt back office-tjänster avseende investeringsfonder (SRN 2007-03-27).

Skatterättsnämnden har ansett att ett konsultbolags tjänster till fondbolag rörande regelefterlevnad och riskhantering var undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. Konsultbolaget tog genom uppdragsavtal ett helhetsansvar för att fondbolagen skulle upprätthålla sina funktioner gällande regelefterlevnad och riskhantering. Enligt nämnden kunde tjänsterna hänföras till funktioner som utgjorde en avgränsad enhet och som var specifika och väsentliga för förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna (SRN 2012-11-01, dnr 8-12/I).

4 Bedömning

Omsättning av tjänster som avser förvaltning av särskilda investeringsfonder är undantagen från skatteplikt oberoende av vem det är som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget är därför tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in under förutsättning att tjänsterna är sådana som avses i undantaget. Undantaget avser både själva förmögenhetsförvaltningen och sådana administrativa tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av fonden.

Driften av de tillgångar som fonden har investerat i, d.v.s. den faktiska verksamhet som bedrivs med de tillgångar som fonden äger, omfattas inte av undantaget.

4.1 Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltningen består av analys och urval av sådana tillgångar som fonden kan placera i, liksom beslut om placeringar och omplaceringar av tillgångarna i fonden. Eftersom undantaget är tillämpligt oberoende av vem som tillhandahåller tjänsten kan exempelvis analys och placeringsrådgivning som tillhandahålls av någon annan än fondförvaltaren omfattas. Det avgörande är att tjänsterna avser förvaltningen av en eller flera särskilda investeringsfonder och att analysen och rådgivningen är direkt anpassad till dessa fonders verksamhet och placeringsinriktning. Tillhandahållande av allmän information och analys avseende exempelvis värdepappersmarknaden omfattas därför inte av undantaget.

Även tillhandahållande av indexdata till passivt förvaltade indexfonder kan omfattas av undantaget. Detta gäller under förutsättning att indexdatan ligger till grund för placeringen av fondens tillgångar. Tillhandahållande av indexdata för andra syften, exempelvis för att bedöma en fonds utveckling i förhållande till index, omfattas inte av undantaget.

4.2 Administrativa tjänster

De administrativa tjänster som räknas upp i bilaga II till fondföretagsdirektivet är exempel på tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Andra exempel är hanteringen av funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision av fondförvaltningen. För att undantaget ska vara tillämpligt måste tillhandahållaren ha ett helhetsansvar för den aktuella funktionen. Enstaka tjänster såsom rådgivning angående regelefterlevnad omfattas därför inte av undantaget. Inte heller tjänster såsom rapportering av derivatkontrakt till ett transaktionsregister kan omfattas av undantaget när de tillhandahålls isolerat.

Administrativa tjänster som inte är specifika och väsentliga för fondförvaltningen omfattas inte av undantaget från skatteplikt. Exempel på sådana tjänster är externrevision och uthyrning av personal.

Tillhandahållande av IT-system som används i fondförvaltningen utgör inte i sig förvaltning av särskilda investeringsfonder. Om tillhandahållaren av IT-systemet däremot har ett helhetsansvar som också omfattar driften av systemet och registreringsåtgärderna i systemet kan tillhandahållandet omfattas av undantaget.

De funktioner som ett förvaringsinstitut har ansvaret för är inte sådan förvaltning som avses i undantaget. Ett förvaringsinstitut ansvarar bland annat för förvaring av fondens tillgångar, betalningar för genomförda transaktioner och utbetalningar till andelsägare vid inlösen av andelar i fonden. Vissa av de tjänster som tillhandahålls av förvaringsinstitut kan ändå omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster, exempelvis som transaktioner rörande betalningar och överföringar.

4.3 Driften av de tillgångar som fonden har investerat i

När en fond investerar i fastigheter omfattas inte den faktiska förvaltningen av fastigheterna av undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Motsvarande gäller också för andra tillgångar som en fond kan investera i. Driften av de portföljbolag som en fond äger andelar i omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt. Företagsledning och rådgivning rörande portföljbolagens verksamhet är några exempel på sådana tjänster som avser driften av portföljbolagen och som inte är specifika för förvaltningen av särskilda investeringsfonder.