Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2017-05-04

Dnr: 131 186124-17/111

1 Sammanfattning

Skatteverket ska inte ta ut ett skattetillägg när ett för högt underskott av näringsverksamhet rullas in och den oriktiga uppgiften framgår av fastställt underskott för föregående beskattningsår. Avstämningen ska göras mot föregående års fastställda underskottet vid den tidpunkt då deklarationen för år 2 lämnas.

Är det så att fastställt underskott motsvarar det underskott som den uppgiftsskyldiga redovisade i föregående års deklaration framgår den oriktiga uppgiften av tillgängliga avstämningsuppgifter varför något skattetillägg inte får tas ut.

Om föregående års fastställda underskott däremot avviker från det redovisade underskottet i föregående års inkomstdeklarationen är Skatteverkets bedömning att den oriktiga uppgiften inte framgår av tillgängliga avstämningsuppgifter. I stället ska Skatteverket i denna situation medge hel befrielse från ett skattetillägg.

Om det finns andra uppgifter i föregående års inkomstdeklaration som utgör avstämningsuppgifter men Skatteverket har fastställt ett annat belopp än det som redovisats i inkomstdeklarationen ska Skatteverket helt befria från ett skattetillägg på samma sätt som vid felaktigt inrullat underskott. Detta gäller t.ex. föregående års avdrag för avsättning för egenavgifter som ska återföras till beskattning det följande beskattningsåret.

2 Frågeställning

Är ett fastställt underskott av näringsverksamhet för beskattningsår 1 att betrakta som en avstämningsuppgift beskattningsår 2?

Skatteverket kan ha avvikit från det i deklarationen redovisade underskottet genom att besluta om ett lägre underskott

  • före uttag av besked om slutlig skatt beskattningsår 1
  • genom omprövning före det att inkomstdeklarationen för beskattningsår 2 har lämnats.

Om det fastställda underskottet i sådana fall inte kan betraktas som en avstämningsuppgift, kan det då finnas skäl att medge hel eller delvis befrielse från ett fullt skattetillägg därför att det finns annat kontrollmaterial som innebär att risken för ett skatteundandragande är liten?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Avstämningsuppgifter

Skattetillägg får inte tas ut om den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret (49 kap. 10 § 1 SFL).

Avstämningsuppgifter är bl.a. uppgifter som den uppgiftsskyldiga har lämnat i inkomstdeklarationen för det föregående beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret (49 kap. 10 d § 2 SFL).

Det är endast uppgifter i föregående års inkomstdeklaration som enkelt, d.v.s. med tekniskt stöd, kan stämmas av mot uppgifter i den aktuella inkomstdeklarationen som är avstämningsuppgifter. Ett exempel på detta är fastställt underskott av näringsverksamhet (prop. 2014/15:131 s. 221-222).

3.2 Befrielse från skattetillägg

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från ett skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp (51 kap. 1 § SFL).

4 Bedömning

4.1 När har en oriktig uppgift lämnats?

Den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift avseende inrullat underskott av näringsverksamhet om det belopp som redovisas i inkomstdeklarationen är högre än det underskott som vid deklarationstidpunkten är fastställt för det föregående beskattningsåret.

Att Skatteverket först efter det att inkomstdeklarationen lämnats omprövar föregående års underskott och sätter ned underskottet innebär däremot inte att någon oriktig uppgift har lämnats i årets inkomstdeklaration om man använt det tidigare fastställda underskottet.

4.2 Avstämningsuppgift

4.2.1 Underskott som den uppgiftsskyldige har redovisat i sin inkomstdeklaration för år 1

Skatteverket anser att det endast är det underskott av näringsverksamhet som den uppgiftsskyldiga själv har redovisat i föregående års inkomstdeklaration som kan utgöra en avstämningsuppgift.

Om en oriktig uppgift om ett underskott av näringsverksamhet framgår av uppgifter som lämnats i föregående års inkomstdeklaration får Skatteverket därför inte ta ut något skattetillägg.

4.2.2 När fastställt underskott av näringsverksamhet för år 1 avviker från det belopp som redovisats i deklarationen för år 1

Skatteverket anser inte att en uppgift om fastställt underskott som avviker från det underskott som har redovisats i deklarationen för beskattningsår 1 omfattas av begreppet avstämningsuppgifter enligt 49 kap. 10 d § 2 SFL.

Utgångspunkten är därför att det i dessa situationer finns grund för att ta ut ett fullt skattetillägg om den uppgiftsskyldiga lämnat en oriktig uppgift genom att redovisa ett för högt inrullat underskott beskattningsår 2. Skatteverket ska dock medge hel befrielse i dessa situationer (se under avsnitt 4.3).

4.3 Befrielse från skattetillägg

Av förarbetena framgår att det kan uppkomma situationer där ett kontrollmaterial inte omfattas av uttrycket avstämningsuppgifter, men som ändå innebär att risken för ett skatteundandragande är liten. Det kan vara fråga om kontrollmaterial som påminner mycket om en avstämningsuppgift eller annat kontrollmaterial som kan minska risken för skatteundandragande utan att vara av utpräglad avstämningskaraktär. I sådana fall kan bestämmelserna om befrielse från skattetillägg i 51 kap. 1 § SFL medföra hel eller delvis befrielse från skattetillägg eftersom kontrollmaterialet har ökat upptäcktsrisken (prop. 2014/15:131 s. 248 f.).

Uppgifter om fastställda underskott av näringsverksamhet som avviker från deklarerade uppgifter får anses utgöra sådant kontrollmaterial som medför att risken för ett skatteundandragande är liten. Om det, när inkomstdeklarationen lämnas, finns ett fastställt underskott som är lägre än det inrullade underskott som redovisas i deklarationen anser Skatteverket därför att hel befrielse från skattetillägg ska medges.

5 Andra uppgifter i föregående års deklaration

Om det finns andra uppgifter i föregående års inkomstdeklaration som kan utgöra avstämningsuppgifter enligt 49 kap. 10 d § 2 SFL ska befrielse medges på samma sätt som ovan under avsnitt 4.3 om Skatteverket före deklarationstidpunkten har beslutat att avvika från det belopp som redovisats i deklarationen för det föregående beskattningsåret. Det gäller t.ex. föregående års avdrag för avsättning för egenavgifter som ska återföras till beskattning det följande beskattningsåret.