Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2017-05-31

Dnr: 131 236866-17/111

1 Sammanfattning

För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor. Om byggnaden avlägsnas utgör fastigheten obebyggd tomtmark som påförs statlig fastighetsskatt där möjlighet till skattebefrielse saknas.

2 Frågeställning

En fastighet är bebyggd med ett småhus som färdigställdes under 2012 och taxerades första gången vid fastighetstaxeringen 2013 och åsattes då värdeåret 2012. Byggnadens taxeringsvärde översteg 50 000 kr och fastigheten får därmed befrielse från kommunal fastighetsavgift för beskattningsåret 2013 och de kommande 14 åren.

Vid fastighetstaxeringen 2016 åsattes byggnaden ett värde som understeg 50 000 kronor. Värderingsenheten byggnad avregistrerades därmed och endast tomtmarken taxerades. Taxeringsenheten åsattes typkod 213, småhusenhet byggnadsvärde under 50 000 kronor.

Får en fastighet behålla sin avgiftsbefrielse, trots att den nyuppförda bostadsbyggnaden vid en senare fastighetstaxering inte åsätts något byggnadsvärde? Vad gäller om byggnaden brinner ner eller på annat sätt avlägsnas från fastigheten?

3 Gällande rätt m.m.

En fastighet omfattas antingen av kommunal fastighetsavgift eller av statlig fastighetsskatt. Kommunal fastighetsavgift ska betalas för uppförda bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark som utgör småhusenhet (1, 3 och 3 a §§ Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift (FAvL)). Fastighetsskatt ska betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet som består av småhus under uppförande med tillhörande tomtmark samt obebyggd tomtmark (3 § Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (FSL)).

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fjorton följande kalenderåren (6 § FAvL).

Ett bostadshus med byggnadsvärde under 50 000 kronor åsätts inte något taxeringsvärde och ges därför inte heller något värdeår, även om det är nyuppfört (6 kap. 2 §, 7 kap. 16 § Fastighetstaxeringslag (1979:1152)). Tomtmarken till sådan byggnad påförs därför kommunal fastighetsavgift utan avgiftsbefrielse (1, 6 § FAvL).

Det saknas möjlighet till befrielse från fastighetsskatt i lag om statlig fastighetsskatt.

4 Bedömning

För att befrielse från fastighetsavgift ska kunna medges krävs att det vid bedömningstidpunkten finns en bostadsbyggnad på fastigheten med ett visst värdeår. Enligt Skatteverket framgår det av 6 § FAvL att den bedömningstidpunkten infaller året efter värdeåret. Om det kan konstateras att befrielse från fastighetsavgift kan medges för det året, så anger lagtexten att då ska inte heller någon fastighetsavgift tas ut för de kommande fjorton åren för den här byggnaden och dess tomtmark. Det framgår inte av lagtexten att det ska ske någon förnyad prövning av avgiftsbefrielsen för byggnaden och tomtmarken. Skatteverket anser således att om en byggnad på korrekt grund har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår avgiftsbefrielsen för tomtmarken även om byggnadsvärdet vid en senare fastighetstaxering understiger 50 000 kr, vilket medför att värderingsenheten byggnad avregistreras.

Om byggnaden brinner ned eller av annan anledning avlägsnas från fastigheten utgör fastigheten obebyggd tomtmark och kommer därför att påföras statlig fastighetsskatt (6 § FAvL har endast utlovat befrielse från fastighetsavgift). Det saknas möjlighet till befrielse av fastighetskatten (3 § FSL) och befrielsen från kommunal fastighetsavgift kan inte heller överföras till statlig fastighetsskatt. Om ett nytt småhus byggs aktualiseras åter befrielse från fastighetsavgift (6 § FAvL).