Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Pensioner)

Datum: 2017-06-12

Dnr: 131 213991-17/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett konto är ett rapporteringspliktigt konto enligt FATCA, CRS och DAC 2, fram till den tidpunkt då det finansiella institutet får in godtagbar dokumentation eller får uppgift om dödsfallet från statens personadressregister – SPAR. För tiden fram till dess ska uppgifter lämnas på samma sätt som om personen hade levt.

Under förutsättning att uppgiftslämnaren har fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon uppgift om saldo eller värde för dödsfallsåret.

2 Frågeställning

Ett konto som innehas av ett dödsbo är undantaget från rapporteringsplikt enligt FATCA, CRS och DAC 2. Fråga har uppkommit om vad som gäller för rapporteringen av kontots saldo eller värde respektive utbetalningar till kontot under dödsfallsåret.

3 Gällande rätt m.m.

Med FATCA-avtalet avses de svenska regler som införts för att genomföra avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA.

Med automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton avses de svenska reglerna gällande

  • OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS)
  • Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 2)

Definitioner och regler för granskning av rapporteringspliktiga konton på grund av FATCA-avtalet finns i lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL). Motsvarande regler för CRS och DAC 2 finns i lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDKAL).

Regler om kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet finns i 22 a kap. skatteförandelagen (2011:1244) – SFL och med anledning av CRS och DAC 2 i 22 b kap. SFL. Kontrolluppgift ska lämnas för de rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 21 § IDKL och 2 kap. 20 § IDKAL.

I kontrolluppgiften ska bl.a. lämnas uppgift om sammanlagd ränta, utdelning respektive annan inkomst samt sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen alternativt sammanlagt belopp som har tillgodoräknats kontot (22 a kap. 6-8 §§ och 22 b kap. 6-8 §§ SFL). I kontrolluppgiften ska även lämnas uppgift om kontots saldo eller värde vid utgången av året eller värdet vid tidpunkten då ett konto avslutas (22 a kap. 5 § och 22 b kap. 5 § SFL).

Ett konto som innehas av ett dödsbo är undantaget från rapporteringsplikt när det gäller rapporteringen av konton enligt FATCA, CRS och DAC 2 (3 kap. 3 § punkt 3 IDKL och 3 kap. 2 § punkt 4 IDKAL).

Med konto som innehas av dödsbo avses ett konto i Sverige som innehas uteslutande av ett dödsbo om en kopia av på den avlidnes testamente eller dödsbevis finns med i dokumentationen för kontot eller om uppgift om dödsfallet har inhämtats från statens personadressregister – SPAR (3 kap. 17 § IDKL och 3 kap. 8 § IDKAL). Enligt regeringens mening får i bevishänseende en uppgift från SPAR anses motsvara ett testamente eller dödsbevis (prop. 2015/16:29 s. 134).

4 Bedömning

Ett konto som innehas av ett dödsbo är undantaget från rapporteringsplikt vad det gäller rapportering enligt FATCA, CRS och DAC 2. Varken av lagtext eller av förarbetena framgår om och i så fall hur rapporteringen ska ske för personen under dödsfallsåret, d.v.s. tiden före att kontot övergår till dödsboet.

I CRS-kommentaren finns en punkt om dödsbon (s. 186, p. 92, upplaga 2). Av denna framgår bl.a. att ett finansiellt institut ska behandla ett konto på samma sätt som om personen hade levt fram till dess att institutet har fått fram en kopia av den avlidnes testamente eller dödsbevis. Det framgår även att vad som avses med ett dödsbo är varje lands interna regler som avgör.

I IDKL och IDKAL har förutom testamente eller dödsbevis som dokumentation även angivits att det går att dokumentera dödsfallet genom att inhämta en uppgift om detta från SPAR.

Med hänsyn till vad som anges i kommentaren anser Skatteverket att ett konto är ett rapporteringspliktigt konto enligt CRS och DAC 2, fram till den tidpunkt då det finansiella institutet får in godtagbar dokumentation eller får uppgift om dödsfallet från SPAR. Detta får till följd att kontrolluppgifter enligt 22 b kap. SFL ska lämnas på räntor, utdelningar, annan avkastning samt för ersättning för försäljningar och inlösen alternativt belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut fram till denna tidpunkt på samma sätt som om personen hade levt.

Eftersom konto inte har avslutats och undantaget från rapporteringsplikt inträffar före utgången av året anser Skatteverket däremot att det inte ska lämnas någon uppgift om saldo eller värde för dödsfallsåret. Detta gäller under förutsättning att uppgiftslämnaren har fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet.

Någon motsvarighet till kommentaren till CRS finns inte för Sveriges FATCA-avtal. Utformningen av CRS bygger på det amerikanska modell-avtalet. Regleringen av dödsbon i den svenska lagstiftningen är lika i både IDKL och IDKAL. Skatteverkets uppfattning är därför att viss vägledning för hur FATCA-avtalet ska tolkas även kan hämtas från CRS-kommentaren. Skatteverket anser att i detta fall bör det göras en likartad tolkning av bestämmelsernas tillämpning. Detta innebär att rapporteringen för ett konto som under året övergår till ett dödsbo är densamma oavsett om uppgiftslämnandet avser FATCA eller CRS och DAC 2.