Områden: Folkbokföring

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2016:1013) om personnamn.

Ansökningsformulär

2 § Skatteverket ska tillhandahålla formulär för ansökan om personnamn.

Ansökningsavgift till Skatteverket

3 § För prövning av en ansökan om personnamn ska sökanden betala ansökningsavgift till Skatteverket

1. för förvärv eller ändring av ett eller flera förnamn enligt 27 § lagen (2016:1013) om personnamn med 250 kronor, och

2. för byte till efternamn enligt 13 § första stycket eller dubbelt efternamn enligt 20 § första stycket lagen om personnamn, om något av namnen som ingår i det dubbla efternamnet inte kan förvärvas enligt 4-12 §§ eller 30 § den lagen med 1 800 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

4 § Sökanden ska betala en avgift för varje ansökan enligt 3 §. Om en ansökan avser såväl förnamn som efternamn, ska dock avgift enligt både 3 § första stycket 1 och 2 betalas.

Om makar eller föräldrar och deras barn under 18 år tillsammans ansöker om ett gemensamt efternamn, ska endast en avgift betalas. Om flera i annat fall tillsammans ansöker om ett gemensamt efternamn, ska dubbel avgift betalas.

5 § Skatteverket får avstå från att ta ut avgiften, om det finns särskilda skäl.

Skatteverket får betala tillbaka hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl.

Kungörelse

6 § Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § lagen (2016:1013) om personnamn ska innehålla det efternamn som ansökan avser och kungörelsedagen. I kungörelsen ska det anges att den som vill framställa någon invändning mot ansökan ska göra detta skriftligen till Skatteverket inom en månad från kungörelsedagen. Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

Sedan en ansökan om efternamn har kungjorts, får den ändras endast om en invändning har framställts inom föreskriven tid eller det annars finns särskilda skäl.

7 § Om det efter kungörelse framställs en invändning mot en ansökan om efternamn och invändningen inte är uppenbart obefogad, ska sökanden föreläggas att yttra sig inom en viss tid.

Underrättelser

8 § Om en domstol enligt 8 § lagen (2016:1013) om personnamn har beslutat att ett adoptivbarn ska behålla sitt efternamn eller förvärva ett dubbelt efternamn, ska domstolen underrätta Skatteverket om beslutet när det har fått laga kraft.

9 § Om en domstol enligt 21 och 22 §§ lagen om personnamn (2016:1013) har beslutat att någon förlorat sitt efternamn och i stället förvärvat ett annat efternamn, ska domstolen underrätta Skatteverket om avgörandet när det har fått laga kraft.

10 § Om en domstol har beslutat i en fråga som avser särskilt skydd för efternamn enligt 23 eller 24 § lagen (2016:1013) om personnamn eller som avser en talan om huruvida rätten till ett efternamn består eller inte eller huruvida ett förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte, ska domstolen underrätta Skatteverket om avgörandet när det har fått laga kraft.

Information om efternamn som är fria att förvärva

11 § Skatteverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de efternamn som bärs av minst 2 000 personer.

Förteckningen ska uppdateras senast den 1 april varje år.

Bemyndigande

12 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:1013) om personnamn och om verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2017:120

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

2. Genom förordningen upphävs namnförordningen (1982:1136).

3. Om en domstol med tillämpning av namnlagen (1982:670) meddelar ett avgörande, ska domstolen underrätta Skatteverket om avgörandet när det har fått laga kraft.