Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 271966-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 5 juni 2017 i mål nr 438-17

Sammanfattning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan ett ”company limited by shares” hemmahörande i Brittiska Jungfruöarna som åtnjuter ett generellt och fullständigt undantag från inkomstskattelagstiftningen där inte anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet på näringsbetingade andelar i 24 och 25 a kap. inkomstskattelagen (IL) eftersom det inte är ett inkomstskattesubjekt. Utdelning och kapitalvinst på andelar i ett sådant företag kan således inte vara skattefri.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade (2015-08-27, dnr 131 467098-15/111).

Referat

Enligt bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan utdelning och kapitalvinst på andelar i ett aktiebolag vara skattefri om andelarna är näringsbetingade. Detta gäller även andelar i utländska företag under förutsättning att det utländska företaget kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. För att företaget ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag krävs del att företaget civilrättsligt till stor del överensstämmer med ett aktiebolag, dels att företaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland (jfr RÅ 2009 ref. 100).

Det aktuella företaget är ett ”company limited by shares” som är bildat och registrerat i Brittiska Jungfruöarna (här kallat ”bolaget”). Ett sådant företag är enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna en juridisk person med egen rättskapacitet. Ägarna är inte heller personligen ansvariga för företagets skulder. Även i övrigt har ett sådant företag stora likheter med ett svenskt aktiebolag.

Enligt inkomstskattelagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna är bolaget skatterättsligt hemmahörande där eftersom det styrs och kontrolleras därifrån. Däremot är samtliga bolag undantagna från inkomstskattelagstiftningen (”exempt from all provisions of the Income Tax Ordinance”).

Ett svenskt aktiebolag, som överväger att förvärva andelar i bolaget, ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få klarhet i om bolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar i IL kunde anses motsvara ett svenskt aktiebolag och om utdelning och kapitalvinst på andelar i bolaget därför var skattefri. Övriga förutsättningar för att andelarna var näringsbetingade uppgavs vara uppfyllda.

Enligt Skatterättsnämnden var andelarna i det bolaget näringsbetingade med följden att utdelning och kapitalvinst på andelarna var skattefri. Nämnden ansåg att bolaget civilrättsligt till stor del överensstämde med ett svenskt aktiebolag. När det gällde den skattemässiga bedömningen angav nämnden att bolaget var ett skattesubjekt i sitt hemland och var i princip obegränsat skattskyldigt för alla sina inkomster. Att bolaget var undantaget från inkomstbeskattning enligt en särskild reglering medförde inte att bolaget inte skulle ses som ett inkomstskattesubjekt. Sammanfattningsvis ansåg Skatterättsnämnden att bolaget i Brittiska Jungfruöarna kunde anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar i IL.

Skatteverket överklagade nämndens beslut med motiveringen att andelarna i det utländska bolaget inte kunde anses näringsbetingade eftersom bolaget inte kunde vara ett inkomstskattesubjekt i den bemärkelse som avses i IL. Enligt Skatteverket kan en sådan skattskyldighet endast föreligga om skattesystemet i fråga omfattar bolagsbeskattning. Brittiska Jungfruöarna saknar helt inkomskatt för juridiska personer.

HFD anförde när det gäller den skattemässiga jämförelsen att inkomstskattelagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna (Income Tax Act) innehåller bestämmelser om skattskyldighet, skattepliktiga inkomster, avdragsgilla utgifter, skyldighet att lämna självdeklaration, skattesatser samt betalning av skatt. Däremot framgår av den bolagsrättsliga lagstiftningen (The BVI Business Companies Act) att samtliga bolag är generellt och fullständigt befriade från inkomstskattelagstiftningen. Enligt HFD innebär detta att bolaget i detta fall inte kan vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Av detta följer att bolaget inte kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag och att andelarna i bolaget inte kan vara näringsbetingade. Eventuell utdelning och kapitalvinst på sådana andelar är således inte skattefri.

Skatteverkets kommentar

Domen överensstämmer med den syn Skatteverket har haft i frågan och som framgår av Skatteverkets ställningstagande Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade från den 27 augusti 2015 (dnr 131 467098-15/111). Skatteverket anser att HFD redan i RÅ 2009 ref. 100 gav uttryck för detta synsätt, nämligen att ett utländskt företag, för att anses motsvara ett svenskt aktiebolag, måste vara ett inkomstskattesubjekt som åtminstone som utgångspunkt ska vara skattskyldigt till inkomstskatt i sitt hemland. Ett bolag som hör hemma i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan enligt Skatteverkets uppfattning aldrig vara ett sådant inkomstskattesubjekt som HFD syftat på. Denna syn har nu bekräftats av HFD genom denna dom.