Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet), Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2017-06-30

Dnr: 202 261785-17/111

Nytt 2017-12-20:

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet med samma namn, dnr 202 492055-17/111.

Denna information om Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet gäller från och med den 1 juli 2017 och ersätter tidigare information med samma namn daterad den 31 januari 2017 (dnr 131 44577-17/111). Informationen har uppdaterats med anledning av ändrade bestämmelser om energiskatt och justeringarna innebär inga förändringar avseende övriga skatter. Beskattningskonsekvenserna för den som sätter upp en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet beror på var den del av anläggningen som består av solcellerna är placerad och var elen förbrukas. Det har också betydelse om producenten förbrukar elen själv eller om elen överlåts. För energiskatten har även anläggningens installerade toppeffekt betydelse.

1 Inkomstskatt

Ett småhus med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet räknas som en privatbostadsfastighet om småhuset till övervägande del används för eget eller närståendes boende (privatbostad). Övrig del av fastigheten är en näringsfastighet. Inkomstbeskattningen styrs av på vilken del av jordbruksfastigheten som solcellerna är placerade.

Om solcellerna är placerade på den delen som är privatbostadsfastighet, ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av kapital. Beskattning sker endast för den delen av de sammanlagda inkomsterna från privatbostaden som överstiger 40 000 kr.

Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, t.ex. en ekonomibyggnad, ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Uttag av el som förbrukas i privatbostaden på en lantbruksenhet ska också tas upp som näringsinkomst. Avdrag för värdeminskning och reparation och underhåll får göras i näringsverksamheten. Avdrag görs antingen enligt byggnads- eller inventariereglerna, se Skatteverkets ställningstagande ”Solcellsanläggningar på näringsfastighet”, 2014-11-12, dnr 131 622261-14/111.

2 Energiskatt

Solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kilowatt

Följande gäller för den el som produceras i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kilowatt när producenten inte förfogar över några andra elproduktionsanläggningar.

2.1.1 Om elproduktionen är näringsverksamhet

Följande gäller om elproduktionen är näringsverksamhet enligt vad som anges ovan i avsnitt 1.

Om ingen el överförts till det koncessionspliktiga elnätet

Om ingen el överförts till det koncessionspliktiga elnätet medför inte elproduktionen att den som producerar elen är skattskyldig. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som levererats till annan utan att överföras till det koncessionspliktiga elnätet.

Om el överförts till det koncessionspliktiga elnätet

Om el överförts till det koncessionspliktiga elnätet är elen skattepliktig i den del den överförts till elnätet. Om elen överlåts till någon annan är producenten skattskyldig leverantör. Producenten ska i sådana fall anmäla sig för registrering hos Skatteverket och betala energiskatt för den skattepliktiga elen som denne förbrukar, dvs. för den el som kommer från det koncessionspliktiga elnätet. Den el som producerats i solcellsanläggningen och som inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet är inte skattepliktig och för förbrukning av den elen ska producenten inte betala energiskatt. Inte heller för den el som överförts till det koncessionspliktiga elnätet och överlåts till en elleverantör ska producenten betala energiskatt. För den elen ska istället elleverantören betala energiskatt när elen levereras vidare.

2.1.2 Om elproduktionen inte är näringsverksamhet

Följande gäller om elproduktionen inte är näringsverksamhet enligt vad som anges ovan i avsnitt 1. Elproduktionen medför inte att den som producerar elen är skattskyldig. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som levererats till annan. Det har ingen betydelse om den el som levereras till annan överförts till det koncessionspliktiga elnätet eller inte.

Detta gäller under förutsättning att

  • producenten inte yrkesmässigt levererar annan el
  • ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger 30 000 kr.

2.2 Producenten förfogar över en eller flera solcellsanläggningar med en sammanlagd installerad toppeffekt av 255 kilowatt eller mer

El som produceras i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av 255 kilowatt eller mer är skattepliktig. Detsamma gäller el som produceras i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kilowatt om producenten förfogar över flera anläggningar som tillsammans har en sammanlagd installerad toppeffekt om 255 kilowatt eller mer. Producenten är skattskyldig och ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Producenten ska betala energiskatt för den el som denne förbrukar, både den el som producenten producerat och den el som producenten köpt. El som förbrukats för produktion av el är inte skattepliktig.

För el som framställts i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kilowatt och som inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet får producenten göra avdrag med skillnaden mellan gällande skattesats och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el. Även den som omfattas av avdragsrätten är skattskyldig och ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket.

Om producenten förfogar över en eller flera andra anläggningar i vilka el produceras från annan eller andra energikällor ska alla anläggningarnas effekt läggas samman. Då gäller andra effektgränser som framgår av 11 kap. 2 och 10 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3 Mervärdesskatt

3.1 Skattskyldighet

Den som installerar en anläggning för produktion av el och har avtal om att antingen all el eller endast överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär att en sådan elproducent är skyldig att registrera sig för och betala mervärdesskatt. Skattskyldigheten gäller oavsett om elen produceras i ett vindkraftverk, i en solcellsanläggning eller på annat sätt. Det har ingen betydelse om den fastighet som anläggningen är installerad på är en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet.

Den som har en begränsad försäljning kan omfattas av skattebefrielse och ska därmed inte registrera sig för och betala mervärdesskatt. För att omfattas av skattebefrielse ska den totala försäljningen, av el och annan försäljning, inom landet under innevarande beskattningsår och under vart och ett av de två närmast föregående beskattningsåren vara högst 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Mer information om skattskyldigheten finns i Skatteverkets ställningstagande ”Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt”, 2017-05-10, dnr 131 205136-17/111.

3.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

3.2.1 När försäljningen omfattas av skattebefrielse

Om verksamheten omfattas av skattebefrielse finns inte någon avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Vid övergång från beskattad till skattebefriad verksamhet kan därför jämkningskonsekvenser uppkomma. Det kan innebära en skyldighet att återbetala viss tidigare avdragen mervärdesskatt.

3.2.2 När försäljningen ska beskattas

När en vara eller en tjänst köps in för att användas till en verksamhet som medför skattskyldighet så finns i normalfallet avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på inköpet.

Avdragsrätten begränsas dock om inköpet avser stadigvarande bostad.

Som regel menas med stadigvarande bostad en byggnad som är inrättad för boende (byggnadens karaktär). Även användningen har betydelse vid bedömningen av om byggnaden omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad eller inte.

Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på inköp och drift av solcellsanläggningen beror på vad anläggningen ska leverera el till. Det har ingen betydelse om den fastighet som anläggningen är installerad på är en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet.

Avdragsrätten bedöms enligt följande exempel.

  • All el som produceras i anläggningen levereras in på elnätet mot ersättning. Anläggningen kommer då i sin helhet att användas i en verksamhet som medför skattskyldighet. Därmed finns full avdragsrätt för ingående mervärdesskatt.
  • Anläggningen är installerad på en ekonomibyggnad och ska leverera el både till en mangårdsbyggnad och till en ekonomibyggnad där det bedrivs en verksamhet som medför skattskyldighet. Endast överskottsel ska säljas till ett elhandelsföretag. Eftersom anläggningen inte bara ska leverera el till en byggnad som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad finns delvis avdragsrätt. Det blir samma bedömning om anläggningen istället installerats på mangårdsbyggnaden eller på annan plats på jordbruksfastigheten för att leverera el till båda byggnaderna.
  • Anläggningen är installerad på en mangårdsbyggnad och ska leverera el enbart till mangårdsbyggnaden. Byggnaden är stadigvarande bostad. Endast överskottsel ska säljas till ett elhandelsföretag. Syftet med installationen får anses vara att anläggningen ska leverera el till byggnaden. Eftersom anläggningen kommer att leverera el till en byggnad som avser stadigvarande bostad gäller avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Ingen avdragsrätt finns. Det blir samma bedömning om anläggningen istället installeras på ekonomibyggnaden eller på annan plats på jordbruksfastigheten för att enbart leverera el till mangårdsbyggnaden.

Mer information om avdragsrätten finns i Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätten vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; Mervärdesskatt”, 2015-12-01, dnr 131 603903-15/111.