Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 317986-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 juni 2017, mål nr 675-16.

Sammanfattning

I domen klargör Högsta förvaltningsdomstolen att i de fall skattereduktionsgrundande arbete har utförts men utföraren inte har lyckats styrka den verkliga arbetskostnaden måste kostnaden uppskattas till vad som med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet framstår som skäligt.

Domen innebär att Skatteverket, i de fall rot- eller rutarbete utförts men utföraren inte kan styrka den verkliga arbetskostnaden, ska göra en skälig utbetalning till utföraren. Köparen kommer att medges preliminär skattereduktion motsvarande det framräknade beloppet som Skatteverket betalat till utföraren. Vid beräkning av skälig arbetskostnad när arbete utförts till fast pris kommer Skatteverket att fastställa arbetskostnaden i procent i förhållande till totalkostnaden med hänsyn taget till arbetets art.

Referat

Skatteverket beslutade 2013 att A skulle återbetala 113 226 kr avseende utbetalningar gällande tre kunder för rotarbete, värmepumpinstallationer, eftersom A inte hade specificerat hur arbetskostnaden hade beräknats. Arbetskostnaden översteg i samtliga tre arbeten den av branschen tillsammans med Skatteverket framräknade schablonen för arbetskostnad vid installation av värmepump till fast pris.

A överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten. Skatteverket medgav att det överklagade beslutet ändrades på så sätt att två av tre utbetalningar kunde godtas eftersom arbetskostnaden i stort sett överensstämde med den framräknade schablonkostnaden. Beträffande den tredje utbetalningen som uppgick till 47 609 kr ansåg Skatteverket att de uppgivna materialkostnaderna inte stod i proportion till arbetskostnaden som enligt fakturan uppgick till 53,6 procent av totalpriset. Förvaltningsrätten fann att Skatteverket haft fog för att besluta om återbetalning av utbetalt belopp om 47 609 kr och avslog A:s överklagan i denna del.

A överklagade till Kammarrätten och anförde att han hade skickat in alla underlag som legat till grund för begäran om skattereduktion och att underlaget visade att det inte hade räknats in några uppgifter för material, utrustning eller resor. Skatteverket anförde bland annat att A inte lämnat någon rimlig förklaring till varför arbetskostnaden uppgått till 53,6 procent av totalkostnaden och att de lämnade uppgifterna inte styrkte att material eller resekostnader inte ingick i den fakturerade arbetskostnaden. Vidare framförde Skatteverket att schablonberäkningen som tagits fram tillsammans med branschorganisationen enbart kan användas när fakturering skett i enlighet med den framräknade schablonen. I de fall utbetalning begärts med stöd av annan beräkning kan man inte få skattereduktion ifall det inte går att se fördelning mellan kostnad för arbete och övriga kostnader. Kammarrätten ansåg att det inte var möjligt att på ett tillförlitligt sätt fastställa hur stor arbetskostnaden varit men att A hade rätt till utbetalning avseende ett belopp motsvarande Skatteverkets framräknade schablon för värmepumpinstallationer eftersom det var ostridigt att skattereduktionsgrundande arbete hade utförts.

Skatteverket begärde prövningstillstånd i HFD och anförde att om storleken på arbetskostnaden inte kunde fastställas mot bakgrund av inskickat underlag ska hela det utbetalade beloppet betalas tillbaka även om det finns anledning att anta att skattereduktionsgrundande arbete har utförts och att en viss del av det begärda beloppet avser sådant arbete. Arbetskostnaden kan inte beräknas med tillämpning av schablon i de fall utföraren och kunden valt att använda sig av verkliga kostnader. A yrkade att beslutet om återkrav skulle undanröjas och att det gick att räkna ut den verkliga arbetskostnaden mot bakgrund av det material som lämnats in.

HFD börjar med att konstatera att en förutsättning för att utföraren ska ha rätt till utbetalning är att köparen har rätt till skattereduktion med samma belopp och att det i underlaget för utbetalning enbart får omfatta arbetskostnad. HFD anser att det saknas stöd för Skatteverkets uppfattning att en uppskattning av arbetskostnaden skulle vara utesluten och att det i stället förhåller sig så att om tillförlitligt underlag saknas så måste arbetskostnaden istället uppskattas med hänsyn till omständigheterna.

Skatteverkets kommentar

HFD:s dom innebär att i de fall det är ostridigt att skattereduktionsgrundande arbete har utförts så har utförare rätt till utbetalning från Skatteverket. I de fall utföraren inte kan visa hur den faktiska arbetskostnaden som ligger till grund för begäran om utbetalning har räknats fram ska utbetalning ske med skäligt belopp.

HFD anger att en förutsättning för att utföraren ska ha rätt till utbetalning med stöd av lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL, är att köparen har rätt till skattereduktion med samma belopp. I 6 § HUSFL anges att om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (köparen) inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en utförare begära utbetalning från Skatteverket. I 7 § anges att utbetalning får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbete och köparens faktiska betalning. Något krav på att utbetalningen i sig ska ge köparen rätt till en slutlig skattereduktion för att utbetalning ska kunna göras finns inte. Däremot kan en köpare inte medges högre slutlig skattereduktion än vad som motsvarar den preliminära skattereduktionen, dvs. det belopp som Skatteverket betalat ut till utföraren.

Genom HFD:s dom får det anses klarlagt att Skatteverket redan i samband med utbetalning till utföraren ska göra en bedömning av hur stort belopp som köparen har rätt till i slutlig skattereduktion. I och med att Skatteverket i samband med utbetalningen till utföraren även bedömer om beloppet kommer att ge rätt till slutlig skattereduktion för köparen ska Skatteverket göra en skälighetsbedömning av begärt belopp, något som tidigare enbart har gjorts i samband med beslut om slutlig skatt avseende köparen av arbetet.

I det aktuella målet, som gäller en installation av värmepump till fast pris, har HFD medgett utbetalning med ett skäligt belopp som motsvaras av det av Skatteverket tillsammans med branschen framräknade beloppet för arbetskostnad vid installation av värmepumpar. HFD:s tolkning av 7 § HUSFL, att utbetalning med skäligt belopp ska medges, gäller för samtliga utbetalningar till utförare som begär utbetalning för utförda rot- eller rutarbeten. Av HFD:s dom framgår inte annat än att det är Skatteverket som i förekommande fall ska bedöma vad som kan anses vara ett skäligt belopp för utbetalning och därmed också som skäligt belopp för slutlig skattereduktion. I de fall Skatteverket kan konstatera att skattereduktionsgrundande arbete har utförts men tillförlitligt underlag för beräkning av arbetskostnad saknas måste Skatteverket beräkna en skälig arbetskostnad för det aktuella arbetet. För byggarbeten till fast pris bör en sådan skälighetsbedömning normalt medföra att arbetskostnaden beräknas i intervallet 20 – 35 procent av den totala kostnaden för det utförda arbetet till fast pris.