Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2017:6

beslutade den 21 augusti 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2017 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2018 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2020.

Bilagan med riktvärdekarta S finns på Skatteverkets hemsida värdeområden och riktvärdekartor.